ΤΚΔ' ΤΟΥ ΑΥΤΟΥ ΜΗΝΟΣ

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

 

Μνήμη τς γίας Μεγαλομάρτυρος καὶ Ἰσαποστόλου Θέκλης.

 

ΕΙΣ ΤΟΝ ΕΣΠΕΡΙΝΟΝ

 

Ες τό, Κύριε κέκραξα, ἱστμεν Στίχους ς' καψάλλομεν ΣτιχηρΠροσόμοια.

χος πλ. δ'

Κύριε, εκακριτηρί ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

Κύριε, εκαὶ ἐν θυρίδι Θέκλα, προσεπάγη τπόθσου, ἀλλνοερς ν ψίστοις, παρισταμένη τθρόνσου, ἐξεπλήττετο τν σήν, ἀσύγκριτον επρέπειαν, τοσαρκωθέντος φιλανθρώπως, ἵνα σώσς τάς ψυχς μν.

 

Κύριε, εκαδεσμευθέντι Θέκλα, τῷ Ἀποστόλπροσέδραμεν, ἀλλπροσπαθείας γηνων, τν δεσμν ναπεσείσατο, κακραταιότητι τς σς, ἁλοσα γαπήσεως, βεβαιωθεσα συνεδέθη, σοτΣωτρι τν ψυχν μν.

 

Κύριε, εκαδιδασκάλου Θέκλα, οχὶ ἑκοσα μεμόνωται, ἀλλσυμπαρόντα σε εχεν, ἐν καιρττς θλήσεως, καγυμνωθεσα στολς, ἐσκέπετο τδόξσου, καστεφθεσα τχειρί σου, προασπίζει τν ψυχν μν.

 

Κύριε, εκατπυρπαρεδόθη, ἡ ἁγνκαΠρωτομάρτυς σου, ἀλλ' οκατεφλέχθη ν τούτῳ, δροσισμν γκεκτημένη σε, καὶ ἐν θηρίοις πολλος, ἀνάλωτος διέμεινε, τχειρί σου φυλαχθεσα, τοΣωτρος τν ψυχν μν.

Δόξα... Ἦχος πλ. β

νατολίου

Οδέ, Ἀνδρέου εροσολυμίτου

θλητικος παλαίσμασι, τν χθρν κατεπάτησας, Θέκλα παμμακάριστε, κατάς τούτου μηχανάς, μαρτυρικς συντρίψασα, Θάμυριν φυγες, καΧριστῷ ἐνυμφεύθης τῷ ἀληθεῖ ἐραστῇ, τοΠαύλου συνόμιλε, κατοΣτεφάνου σναθλε, παρρησίαν χουσα, Πρωτομάρτυς Χριστοῦ ἐν γυναιξί, τν πιστς κτελούντων τν πανέορτον μνήμην σου, ἐκ κινδύνων λύτρωσαι τάς ψυχς μν.

Κανν... Θεοτοκίον

Τριήμερος νέστης ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

Τμέγα σου προσφύγιον, ἐλπίς τε καπροστάτις μου, σὺ ὑπάρχεις, Μητροπάρθενε γνή, σπεσον τοίνυν ν τάχει, καὶ ῥῦσαμε τν κύκλῳ, κακν συνεπιτιθεμένων μοι.

Σταυροθεοτοκίον

ρσα σε σταυρούμενον Χριστὲ ἡ κυήσασα, θρηνδοσα νεβόα μητρικς, Υέ μου καΘεέ μου, γλυκύτατόν μου τέκνον, πς φέρεις πάθος πονείδιστον;

 

πστιχα Στιχηρ

χος α'

Τν ορανίων ταγμάτων ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

εκλες Πρωτομάρτυς, καὶ Ἰσαπόστολε, τν θλουσν δόξα, καλλιπάρθενε Θέκλα, ἴασαι, βοσοι, πάθη δεινά, τς ψυχς μου καμώλωπας, θεοπειθέσι λιτας σου, καὶ ἐκ πυρός, τοῦ ἀσβέστου με ξάρπασον.

 

Στίχ. Ες πσαν τν γν ξλθεν φθόγγος ατν καες τπέρατα τς οκουμένης τὰ ῥήματα ατν.

 

Δι' ὀμβροτόκου νεφέλης, τν φλόγα σβεσε, δροσίζουσσε Θέκλα, ὡς πιστν καὶ ἐνδίκως, φλέγουσα πίστους πανσθενής, τοΧριστοθεία δύναμις, καὶ ἐκ θηρίων καταύρων διασπασμν, ῥυομένη σε δόξασε.

 

Στίχ. Καὶ ἔστησεν ππέτραν τος πόδας μου κακατεύθυνε τδιαβήματά μου.

 

Τν πανωραον ν κάλλει, νυμφίον χραντον, ἐπιποθοσα Θέκλα, τν μνηστρα ρνήσω, Παύλου κκλησίας νυμφαγωγοῦ, ἑπομένη τος ήμασι, μεθ' οὗ ἀρθεσα ες λξιν τν παντερπῆ, ἐμνηστεύσω ν πόθησας.

Δόξα... Ἦχος πλ. δ'

νατολίου

Λεόντων ρμς κατεπάτησας, καΘάμυριν, καταισχύνασα, Πρωτομάρτυς πόστολε, ἠκολούθησας τνυμφίσου κράζουσα. Ες σμν μύρου σου δραμον, Χριστέ· δικαΠαλον διώκουσα, ἐξ ορανοῦ ἐδέξω τχάρισμα, κατστέφος κεκλήρωσαι παρτοῦ ἀθλοθέτου Θεοῦ, καπρεσβεύεις παύστως, δωρηθναι πταισμάτων λασμόν, τος ν πίστει κτελοσι τὸ ἱερν σου μνημόσυνον.

Κανν... Θεοτοκίον

ΟΜάρτυρές σου Κύριε ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

λπίς μου καπροστάτις μου, θερμὴ ἀντίληψις καπροσφυγή μου, στν πιστν σωτηρία, πέλεις πανάχραντε γνή· θεν καπροσφεύγω πρς σΔέσποινα, κράζων καβον σοι το· μάρτηκα· Σσν με Κόρη σσον, ἁμαρτανόντων μόνη, ὡς ληθς γγυήτρια.

Σταυροθεοτοκίον

Οφέρω τέκνον βλέπειν σε, τν τν γρήγορσιν πσι διδόντα, ξύλῳ ὑπνώσαντα, ὅπως τος πάλαι, ἐκ παραβάσεως καρποῦ, ὕπνῳ ὀλεθρίῳ ἀφυπνώσασι, θείαν κασωτήριον γρήγορσιν, παρσχς, ἡ Παρθένος λεγεν θρηνδοσα, ἣν μεγαλύνομεν.

 

πολυτίκιον χος δ' ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

Ἡ ἀμνάς σου ησοῦ, κράζει μεγάλτφων· Σνυμφίε μου ποθῶ, κασζητοσα θλῶ, κασυσταυρομαι, κασυνθάπτομαι τβαπτισμσου· καπάσχω δισέ, ὡς βασιλεύσω σν σοί, καθνσκω πρ σοῦ, ἵνα καζήσω ν σο· λλ' ὡς θυσίαν μωμον, προσδέχου τν μετπόθου τυθεσαν σοι· Ατς πρεσβείαις, ὡς λεήμων σσον τάς ψυχς μν.

 

ΕΙΣ ΤΟΝ ΟΡΘΡΟΝ

 

    Ἡ συνήθης Στιχολογία, καοΚανόνες τς κτωήχου, κατς γίας, οὗ ἡ Ἀκροστιχίς.

 

Πρωτομάρτυς νθέως δοξάζεται.

νευ τν Θεοτοκίων

Ποίημα ωάννου Μοναχοῦ.

 

δα' Ἦχος πλ. δ'

σωμεν τΚυρί ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

χος γλώττης οσθένει, τος πανευκλεες τς Πρωτομάρτυρος, διηγήσασθαι θλους· τονεγρ πρς μνον πάξιον.

 

Πέπαυται τοτυράννου, ἡ ἀλαζονεία ἡ ὑπεροφρύς, καττούτου γυνακες· εσεβς ν Χριστγρ νδρίσαντο.

 

ήμασιν πορρήτοις, εαγγελικς νηχηθεσά σου, παμμακάριστε Παλε, τΧριστῷ ἡ παρθένος νενύμφευται.

Θεοτοκίον

χραντε Θεοτόκε, ἡ σεσαρκωμένον τν ΐδιον, καὶ ὑπρθεον Λόγον, ὑπρ φύσιν τεκοσα μνομεν σε.

 

δγ'

Σετστερέωμα ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

τς γαπήσεως, τς πρ ννοιαν Πάνσεπτε! ᾗ ἐν Χριστῷ, Παύλσυνεδέθης, ἑνωθεσα τΠνεύματι.

 

Τρσαι ἡ ἐνήδονος, τν τετρωμένην σου ρωτι, πνευματικῷ, φρένα οκ σχύει, τν γηνων πόλαυσις.

 

λη κδημήσασα, τν τς σαρκς παθν ήμασι, τος μητρικος, οκ μαλακίσθης, Ἀθληφόρε πανεύφημε.

Θεοτοκίον

Δς μν βοήθειαν, τας κεσίαις σου Πναγνε, τάς προσβολς ποκρουομένη, τν δεινν περιστάσεων.

Ερμς

«Σετστερέωμα, τν προστρεχόντων σοι Κύριε, σετφς, τν σκοτισμένων, καὶ ὑμνεσε τπνεμά μου».

 

Κάθισμα χος πλ. δ'

Τν σοφίαν καΛόγον ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

Ες νδρίαν τθλυ δι' ἀρετν, μεταθεσα τπόθττοΧριστοῦ, Θεοοκητήριον, ἀμφοτέρωθεν γέγονας· τν παθν γρ τν γνόφον, ἀσκήσει μειώσασα, μαρτυρικς δείχθης, ἀθλήσεως καύχημα· θεν κατκόσμῳ, ὡς φωστρ διαλάμπεις, δισσς ξαστράπτουσα, τάς κτνας τοΠνεύματος, Πρωτομάρτυς πανεύφημε, πρσβευε ΧρισττΘεῷ, τν πταισμάτων φεσιν δωρήσασθαι, τος ορτάζουσι πόθῳ, τν γίαν μνήμην σου.

Δόξα... Κανν... Θεοτοκίον

ς Παρθένον καμόνην ν γυναιξί, σὲ ἀσπόρως τεκοσαν Θεν σαρκί, μακαρίζομεν, γενεατν νθρώπων· τγρ πρ σκήνωσεν, ἐν σοτς Θεότητος, καὶ ὡς βρέφος θηλάζεις, τν Κτίστην καΚύριον· θεν τν γγέλων, καὶ ἀνθρώπων τγένος, ἀξίως δοξάζομεν, τν πανάγιον τόκον σου, κασυμφώνως βομέν σοι· Πρσβευε τσΥἱῷ καΘεῷ, τν πταισμάτων φεσιν δωρήσασθαι, τος νυμνοσιν ξίως, τν δόξαν σου χραντε.

Σταυροθεοτοκίον

Τν μνν καποιμένα καλυτρωτήν, ἡ ἀμνς θεωροσα ν τΣταυρῷ, ὠλόλυζε δακρύουσα, καπικρς κβοσα, ὁ μεν κόσμος γάλλεται, δεχόμενος τν λύτρωσιν, τδσπλάγχνα μου φλέγονται, ὁρώσης σου τν σταύρωσιν, ἥνπερ πομένεις, δισπλάγχνα λέους, Μακρόθυμε Κύριε, τοῦ ἐλέους ἡ ἄβυσσος, καπηγὴ ἀγαθότητος· λάσθητι καδώρησαι ον, τν πταισμάτων φεσιν τος δούλοις σου, τος νυμνοσιν ν πίστει, τὰ ἄχραντα πάθη σου.

 

δδ'

Εσακήκοα Κύριε ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

Μνηστευθεσαν Θαμύριδι, ὁ νυμφαγωγς σε Παλος ρμόσατο, τ νυμφίῳ ὡς μώμητον, τῷ ἐπουρανίΘέκλα πάνσοφε.

 

πηρτήθης τοῦ ἔρωτος, τς θεοσεβείας Παύλου τος πεσι, καΘαμύριδος τὰ ῥήματα, ὥσπερ λρον Μάρτυς μυκτήρισας.

 

αντισμθείου αματος, τὸ Ἀδαμιαον γένος ηλόγηται, Εα χαίρει καθορσα δέ, γυναιξτν φιν ποπίπτοντα.

 

Τν γνείαν ποθήσασα, πάντα ττερπντοβίου πώσατο, πλοτον γένος ραιότητα, καὶ ἡδν μνηστρα πρωταθλος.

Θεοτοκίον

λασμν μν δώρησαι, τν γνοημάτων ς ναμάρτητος, καερήνευσον τν κόσμον, ὁ Θες πρεσβείαις τς τεκούσης σε.

 

δή ε'

ρθρίζοντες βομέν σοι ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

πέρογκον θλήσεως στάδιον, ἠγωνίσω, Θέκλα παμμακάριστε, κατοβραβείου ξίωσαι.

 

Σεσύληται δράκων δόλιος, ἡ παρθένος· θείοις γρ παθήμασιν, ὑπακον διδάσκετο.

 

νίκα τν αδσου ἡ ἔνθεος, παρρησί· πρ γρ σε γκάρδιον, ττς Τριάδος ξέκαυσε.

Θεοτοκίον

Παρθένον μεττόκον μνομεν σε, Θεοτόκε· σγρ τν Θεν Λόγον, σαρκτκόσμῳ ἐκύησας.

 

δς'

Τν δέησιν κχε ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

Νεάνιδος ττς φύσεως σαθρόν, τδυνάμει τοΣωτρος ρρώσθη, νεανικόν, κόσμον τθείπόθ· περιελοσα γρ νύκτωρ θάρσησε, καὶ ἔδραμε τοῦ ἐραστοῦ, τεώδη ζητοσα διδάγματα.

 

Θαλάμων περφυς τν νυμφικν, αθαιρέτῳ ἀντηλλάξατο πόθῳ ἡ εκλεής, καπρωταθλος Θέκλα, ττν κακούργων οκεν δεσμωτήριον· πόθος γρ τοΠοιητοῦ, τν κτισμάτων νίκα τος ρωτας.

 

ν πνεύματι κατεφίλει τδεσμά, τοῦ ἐνθέου Διδασκάλου Μάρτυς, ἐν τφρουρᾷ, ὡς νθέλειμνι, ἀρδευομένη τος λόγοις καηξανε, καὶ ἔφερεν ς ληθς, τΔεσπότκαρπν ραιότατον.

Θεοτοκίον

Μπαύσῃ ὑπρ μν πρεσβεύουσα, Παναγία Θεοτόκε Παρθένε, ὅτι πιστν, στήριγμα σὺ ὑπάρχεις, κατῇ ἐλπίδι τσκραταιούμεθα, καπόθσε κατν κ σοῦ, σαρκωθέντα φράστως δοξάζομεν.

Ερμς

«Τν δέησιν κχεπρς Κύριον, καατῷ ἀπαγγελμου τάς θλίψεις, ὅτι κακν ψυχή μου πλσθη, καὶ ἡ ζωή μου τῷ Ἅδπροσήγγισε, καδέομαι ς ωνς· κ φθορς Θες με νάγαγε».

 

Κοντάκιον χος πλ. δ'

ς παρχς ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ ή χος δ' ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

Τς παρθενίας τκάλλει ξέλαμψας, μαρτυρίου στεφάνκεκόσμησαι, ἀποστολν πιστεύΠαρθένε ς νδοξος, κατοπυρς μν τν φλόγα, ες δρόσον μετέβαλες, τοταύρου δτν θυμόν, προσευχσου μέρωσας ς πρωταθλος.

Οκος

ορτς σεβασμίας ἡ ἔλλαμψις, ὑπερλάμπει φαιδρς πρ λιον· μαρμαρυγς γρ φωτς παστράπτουσα, τος πιστν φθαλμος νοπτρίζεται· διὸ Ἀγγέλοις συγχορεύοντες, τΣωτρι Θεῷ ἀλαλάξωμεν πάντες, βοντες ατ· μεγάλυνας Στερ τὰ ἐλέη σου, δωρησάμενος δώρημα τέλειον τλαῷ, τν Πρωταθλον.

 

Σ υ ν α ξ ρ ι ο ν

ΤΚΔ' τοατομηνός, Μνήμη τς γίας Μεγαλομάρτυρος καὶ Ἰσαποστόλου Θέκλης.

Στίχοι

Ατς σε σζει Θέκλα ήξας τν πέτραν,

Οτπάθει πρν ρράγησαν απέτραι.

Πέτρη μφτετάρτην εκάδα δέξατο Θέκλην.

 

Τατῇ ἡμέρᾳ, Μνήμη τοῦ Ὁσίου Πατρς μν Κόπριος.

Στίχοι

Οκ ν Κόπρις κόπρις, ἀλλ' ἄλλος βότρυς,

Καλν κυπρισμν προσφέρων τΚυρίῳ.

 

Μνήμη τογεγονότος θαύματος παρτς Θεομήτορος ν τνήσΚυθήρων, ἔνθα ἡ ἐν τος μυρτιδίοις ερεθεσα εκν τς Θεοτόκου γειρε τν παράλυτον.

 

Τας ατν γίαις πρεσβείαις, ὁ Θεός, ἐλέησον μς. Ἀμήν.

 

δζ'

Οἱ ἐκ τς ουδαίας ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

ς δεσμίτΠαύλῳ, συνεδέθης τπόθῳ, ὦ Παμμακάριστε, ἐν μμασιν λύτοις, τπίστει συμφωνοσα, εσεβς κασυμψάλλουσα· τν Πατέρων μν, Θες ελογητς εἶ.

 

Συμπαρέστης τΠαύλῳ, πρβημάτων δίκων, ὦ καλλιπάρθενε, καπόθτοΔεσπότου, ἐβόας ν κστάσει, τν αδῶ ἀπορρίψασα· τν Πατέρων μν, Θες ελογητς εἶ.

 

Διπόθον τν θεον, τκαμίντσμα, Μάρτυς κδέδωκας, καττοποθουμένου, διέμεινας δυνάμει, ἀκατάφλεκτος ψάλλουσα· τν Πατέρων μν, Θες ελογητς εἶ.

 

μβροτόκος νεφέλη, ὑετκαχαλάζῃ, τν φλόγα σβέσασα, ἐνδίκως καταφλέγει, τος φρονας κασζει, μελδοσαν τν Μάρτυρα, ὁ τν Πατέρων μν, Θες ελογητς εἶ.

Θεοτοκίον

Παρθενικς κ νηδύος, σαρκωθες πεφάνης, ες σωτηρίαν μν· διό σου τν Μητέρα, εδότες Θεοτόκον, εχαρίστως κραυγάζομεν, ὁ τν Πατέρων μν, Θες ελογητς εἶ.

 

δη'

Τν Βασιλέα τν ορανν ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

Ξενοφανς σου λογισμός· τν γρ τάφον, ὡς δμ κατκησας Παρθένε, Μάρτυς νυμνοσα, Χριστν ες τος αἰῶνας.

 

μαυρωθναι τς επρεπος παρθενίας, τφαιδρν μφέρουσα σου κάλλος, θνσκειν ρετίσω, καζς ες τος αἰῶνας.

 

Ζωοποικαὶ ὑπερφυεσυναφθεσα, τΧριστΠρωταθλε νυμφίῳ, θρας ρετίσω, φρουρος τς Παρθενίας.

 

κδυσαμένη σου τς φθορς τν σθτα, εσταλς Χριστοσταδιοδρόμος, ἦλθε πρς γήρω, ζων ες τος αἰῶνας.

Θεοτοκίον

Τν κατελθόντα ξ ορανοκαὶ ἐν μήτρᾳ, παρθενικοκήσαντα μνετε, καὶ ὑπερυψοτε, ες πάντας τος αἰῶνας.

Ερμς

«Τν Βασιλέα τν ορανν ν μνοσι, στρατιατν γγέλων μνετε, καὶ ὑπερυψοτε, ες πάντας τος αἰῶνας».

 

δθ'

Στν πειρόγαμον ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

Τς σου τὸ ἀήττητον, ὦ Πρωτομάρτυς μθαυμάσῃ; θρας νοητος τπάθη γάρ, τς ψυχς τιθασεύσασα, τὰ ἀκρατθηρν ρμήματα οκ πτοήθης, ἀλλμένεις, ἐν μέστούτων διάφθορος.

 

βατος κρότομος, Θεοπροστάξει σοι ρράγη, πέτρα θεοφόρΜάρτυρι, λουτρῷ ἀναγεννήσεως, ἐσφραγισμένθείνύμφῃ, ὡς θάλαμος τφυγάδι, καὶ ἐν γκάλαις πεδέξατο.

 

ασαι Πρωταθλε, τος μώλωπας τος τς ψυχς μου, κόσμτν ερήνην βράβευσον, τπιστΒασιλεῖ ἡμν, κατβαρβάρων δυσμενν νμουσα τρόπαια, καερήνην τας κκλησίαις σας δεήσεσι.

Θεοτοκίον

Νέκρωσόν μου Δέσποινα, τν τι ζσαν μαρτίαν, ζώωσον ψυχς τν νέκρωσιν, ἐνεργείᾳ τς ντως ζως, τς γεγεννημένης κ γαστρός σου, δι' ἄφατον εσπλαγχνίαν, τος εσεβς σε μεγαλύνουσιν.

Ερμς

«Στν πειρόγαμον, ΘεοΜητέρα τοῦ Ὑψίστου, στν πρ νον κυήσασαν, διλόγου τν ντως Θεόν, τν ψηλοτέραν τν χράντων Δυνάμεων, ἀσιγήτοις δοξολογίαις μεγαλύνομεν».

 

ξαποστειλριον

Γυνακες κουτίσθητε ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

ωσθεσα καλλιπάρθενε, τας θείαις εσηγήσεσι, τοθεοκήρυκος Παύλου, φθαρτν μνηστρα παρεδες, κατούτῳ ἠκολούθησας, Πρωτομάρτυς πολαθλε, ὦ Θέκλα σαπόστολε· δικανίκης τστέφος παρΧριστοῦ ἐκομίσω.

Θεοτοκίον μοιον

Κυρίως Θεοτόκον σε, ὁμολογομεν Δέσποινα, οδισοσεσσμένοι· τν γρ Θεν πορρήτως, ἐκύησας τν λύσαντα, διΣταυροτν θάνατον, πρς αυτν δ' ἑλκύσαντα, Μαρτύρων δήμους, μεθ' ὧν σε, ἀνευφημομεν Παρθένε.

 

    Ες τος Ανους, Στιχηρὰ Ἰδιόμελα.

χος α' νατολίου

θλητικν στάδιον σήμερον πρκειται· λαοχορεύσωμεν, κατὰ ἐν αττελούμενα, παράδοξα πράγματα κατοπτεύσωμεν· σπιλος γρ μνάς, πρκειται σφαγῇ, ὑπρ τοσφαγιασθέντος ΧριστοτοΘεοῦ ἡμν, ἡ καλλιπάρθενος Θέκλα καΘενυμφος· διΤριάδος τπίστει, τν τν τυράννων κατήργησεν θεότητα· κασύν, Ἀγγέλοις χορεύουσα, τΣωτρι πρεσβεύει, σωθναι τάς ψυχς μν.

νατολίου

Νυμφίον χουσα ν ορανος, Χριστν τν Θεν μν, νυμφνος κατεφρόνησας τοῦ ἐπιγείου καμνηστρος, Θέκλα πρώταθλε· τας γρ μητραις θωπείαις μφρόνως μπεισθεσα, Παύλῳ ἠκολούθησας, ἐπ' ὤμων ραμένη τσημεον τοΣταυροῦ, κατμν πρ οκ νάρκησας, τν δθηρν τν μότητα, ες μερότητα μετέβαλες, φώκας δὲ ἀπενέκρωσας, τῇ ἐν Χριστκαταδύσει τοῦ ἁγίου Βαπτίσματος. Ἀλλ' ἐν θλοις γενναίοις διαπρέψασα, μδιαλίπς πρεσβεύουσα παύστως τΚυρίῳ, ὑπρ τν πίστει τελούντων, τν εισβαστον μνήμην σου.

χος δ' νατολίου

ναθεσα σεαυτν παντοδυνάμνεύματι, κρατυνομένη ς πρώταθλος τοΧριστοῦ, κατν γεώδη καταλείψασα στοργήν, ἀνεδέξω τν λαμπάδα τς αωνίου ζως, ὄλβιος πάρξασα θάλαμος, ες ν ατν θηλειν γέλαι προσαναπαύονται, εσοδον εράμεναι τς αωνίου ζως, μεθ' ὧν κέτευε πόστολε Θέκλα, ὑπρ τν ψυχν μν.

χος δ' νατολίου

Χορείας γείρατε φιλομάρτυρες· τν γώνων γρ φέστηκεν καιρός, κατς Πρωτομάρτυρος ἡ ἐτήσιος μνήμη, πάντας ες δοξολογίαν προτρέπουσα Θεο· Θέκλα γρ πρώτη Μαρτύρων ν γυναιξί, τὸ ἀθλητικν στάδιον νύσασα, πρώτη καστεφηφόρος ναδέδεικται, καπαρρησίπρεσβεύει, ὑπρ τν ψυχν μν.

Δόξα... Ἦχος δ'

Τν σν πρ νθρωπον θλησιν, Πρωτομάρτυς Χριστοῦ, οκ νθρώπων μόνον θαύμασαν τγένη, ἀλλκαθρες τεθήπασιν γριοι· αφλόγες, οφλόγες λογίσθησν σοι καλλιπάρθενε Θέκλα, διτν σν νυμφίον Χριστόν· γέγηθας γρ δι' ατν πάσχουσα, κακόσμου χωριζομένη, ἵνα τς πουρανίου τύχς μακαριότητος, ἐν παρρησίπρεσβεύουσα, ὑπρ τν ψυχν μν.

Κανν... Θεοτοκίον

ς γενναον ν Μάρτυσιν ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

πομβρίαις τοΠνεύματος, τοῦ Ἁγίου Πανάχραντε, τν μν διάνοιαν καταδρόσισον, ἡ τν σταγόνα κυήσασα, Χριστν τν τν μετρον νομίαν τν βροτν, οκτιρμος ποσμήχοντα, ἀποξήρανον, τν πηγν τν παθν μου, καχειμάρρου, καταξίωσον τρυφς με, τς ειζώου Πανάχραντε.

Σταυροθεοτοκίον

ν Σταυρῷ ὡς ώρακε, καθηλούμενον Κύριε, ἡ ἀμνς καΜήτηρ σου ξεπλήττετο, καί, Ττὸ ὅραμα κραζεν, Υἱὲ ποθεινότατε; τατσοι ὁ ἀπειθής, δμος νταποδίδωσιν, ὁ παράνομος, ὁ πολλν σου θαυμάτων πολαύσας; Ἀλλδόξα τῇ ἀρρήτῳ, συγκαταβάσει σου Δεσπότα.

 

    Ἀπστιχα Στιχηρτς κτωήχου

Δόξα...

χος β' νατολίου

Δετε φίλαθλοι, τν θηλειν τκαύχημα, τν Πρωτομάρτυρα Θέκλαν, ἐν μνοις τιμήσωμεν· ατη γρ τν ντίπαλον χθρόν, τδυνάμει τοΣταυροκατεπάτησε, κατν νίκην ρασα, ἀξίως στεφανώθη· διδυσωπεῖ ἡ πολαθλος, τοῦ ῥυσθναι κινδύνων, κατς μελλούσης κρίσεως, τος ν πίστει καπόθτελοντας τν μνήμην ατς.

Κανν... Θεοτοκίον

τε, ἐκ τοξύλου σε νεκρν ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

λλην, κραταιν καταφυγήν, καὶ ἰσχος πύργον κατεχος, ἀκαταμάχητον, ὄντως οκεκτήμεθα, εμσΠαναγνέ, καπρς σκαταφεύγομεν, κασοὶ ἐκβομεν· Δέσποινα βοήθησον, μὴ ἀπολώμεθα, δεξον, τν σν χάριν ες πάντας, κατς δυναστείας τν δόξαν, κατς εσπλαγχνίας σου τμέγεθος.

Σταυροθεοτοκίον

Βότρυν τεκοσα τς ζως, ὂν γεωργήτως ν μήτρᾳ, ἐκυοφόρησας, ξύλῳ ὡς ώρακας, τοτον κρεμάμενον, θρηνδοσα λόλυζες, καὶ ἔκραζες· Τέκνον, γλεκος ναπόσταξον, δι' οὗ ἡ μέθη ρθῇ, πσα τν παθν εεργέτα, δι' ἐμοτς στετοκυίας, σοτν εσπλαγχνίαν νδεικνύμενος.

 

    Καὶ ἡ λοιπὴ Ἀκολουθία, καὶ Ἀπόλυσις.