ΤΡΙΤΗ ΒΑΡΥΣ ΗΧΟΣ

 

Στιχηρα Προσμοια Δεσποτικ

χος βαρς

Σμερον γρηγορεῖ ὁ Ἰοδας ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

Στχ. α'. Ἐὰν νομας παρατηρσς, Κριε, Κριε τς ποστσεται; ὅτι παρσοὶ ὁ ἱλασμς στιν.

 

Δσποτα κα Θεπανοικτρμον, ος πστασαι κρμασι, δς μοι ν καρδίᾳ, τν σν φβον χειν, δς μοι τ φιλεν σε, ἐξ λης ψυχς μου, δς μοι τ μυσττεσθαι, τς πρξεις τοῦ ἀλστορος, καποιεν τ θλημα, τσν τ σωτριον· σγρ ε Θες μν, επν· Ατετε κα λαμβνετε.

 

Στχ. β'. νεκεν τοῦ ὀνματς σου πμεινσε, Κριε, ὑπμεινεν ψυχμου ες τν λγον σου, ἤλπισεν ψυχμου πτν Κριον.

 

Γγονα τν δαιμνων μν γλως, τν νθρπων δὲ ὄνειδος, τν Δικαων θρνος, τν γγλων πνθος, μολυσμς ἀέρος, καγς καὶ ὑδτων· σμα γρ μανα, ψυχν κα νον σπλωσα, παραλγοις πρξεσι, Θεῷ ἐχθρς πφυκα, ομοι! Κριε, ἥμαρτν σοι, ἥμαρτον συγχρησον.

 

Στχ. γ'. πφυλακς πρωας μχρι νυκτς, ἀπφυλακςπρωας λπιστω σραλ πτν Κριον.

 

Δομαι π' ἐμοτῷ ἀκρπῳ, μακροθμησον Δσποτα, καμμε κκψς, ὡς καρπον δνδρον, τομτοθαντου, ες πρ ποπμπων, ἀλλκαρποφρον με, ποισαι παρακλθητι, καιρν μετανοας μοι, διδος ς φιλνθρωπος, ὅπως πονψω μου, τς πολλς Σωτρ μου μαρτας Χριστέ.

τερα το Προδρμου

Καταφρονσαντες ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

Στχ. δ'. τι παρ τΚυρίῳ τὸ ἔλεος, καπολλπαρ' ατῷ, λτρωσις κα ατς λυτρσεται τν σραλ κ πασν τν νομιν ατοῦ.

 

Νυμφοστολσας τος λγοις, ἱερς τν κκλησαν Χριστοῦ, προσηγγου Σοφὲ ὡς νμφην, πανμωμον, καὶ ὑπκοον τατην, τΔεσπτπαρστησας, ἀλλ' ὡς χων νν δυναστεαν, ατς περσπισον, καὶ ὑπρμαχος φνηθι, ἀππσης κακας, τοδιαβλου Παμμκαρ λυτρομενος.

 

Στχ. ε'. Ανετε τν Κριον πντα τὰ ἔθνη, ἐπαινσατε ατν, πντες ο λαοί.

 

Φς νοερν πιλμψας, τταπεινψυχμου Πρδρομε, ἐναποδωξον ατς, ὁμχλην τν πασαν, ἡδονν ψυχοφθρων, καπαθν τν το σματος, καὶ ὡς χων νν δυναστεαν, κμοῦ ὑπερσπισον, καπροσττης μοι φνηθι, ἀππσης νγκης, καπεριστσεως δεινς λυτρομενος.

 

Στχ. ς'. Ὅτι κραταιθη τὸ ἔλεος ατοῦ ἐφ' ἡμς, καὶ ἡ ἀλθεια το Κυρου μνει ες τν αἰῶνα.

 

Προφητν ἡ ἀκρτης, κασφραγς το νμου το τυπικοῦ, ὦ τν πντων γηγενν, μεζων γιτης, ὦ Χριστοπαρουσας, θεος Κρυξ κα Πρδρομος, ὦ Διδσκαλε μετανοας, ὦ ἁγνεας γαλμα, τος σος δολους περσζε, ἀππσης νγκης, καπεριστσεως, ἡμς λυτρομενος.

Δξα... Κανν... Θεοτοκον

Χαρε γνή, τσεπτν κειμλιον παρθενας. Χαρε σεμνή, ἐνδιατημα θεον. Χαρε Παρθνε, τν πιστν σωτηρα. Χαρε Δσποινα, Νμφη νμφευτε.

 

πστιχα Κατανυκτικ

ς ὁ Ἄσωτος υἱός, ἦλθον κγΟκτρμον, δξαι με προσππτοντα, ὡς να τν μισθων σου, ὁ Θες, καὶ ἐλησν με.

 

Στχ. Α'. Πρς σὲ ᾖρα τος φθαλμος μου, τν κατοικοντα ν τ ορανῷ. Ἰδού, ὡς φθαλμοδολων ες χερας τν κυρων ατν, ὡς φθαλμοπαιδσκης ες χερας τς κυρας ατς, οτως οἱ ὀφθαλμοὶ ἡμν πρς Κριον τν Θεν μν, ἕως οοκτειρσαι μς.

 

ς περιπεσν ες τος λστς, κατετραυματισμνος, οτω κγπεριπεσα, ἐξ μν μαρτιν, κατετραυματισμνη πρχει μου ψυχή, πρς τνα καταφγω το θεραπευθναι, εμπρς Σ τν εσπλαγχνν,τν ψυχν τν ατρν; Ἐπχεε π' ἐμὲ ὁ Θες, τμγα σου λεος.

Μαρτυρικν

Στχ. Β'. λησον μς, Κριε, ἐλησον μς, ὅτι ππολὺ ἐπλσθημεν ξουδενσεως, ἐππλεον πλσθη ψυχὴ ἡμν, τὸ ὄνειδος τος εθηνοσι, καὶ ἡ ἐξουδνωσις τος περηφνοις.

 

γιοι Μρτυρες, οκαλς θλσαντες, καστεφανωθντες, πρεσβεσατε πρς Κριον, ἐλεηθναι τς ψυχς μν.

Δξα... Κανν... Θεοτοκον

Ερνευσον πρεσβεαις τς Θεοτκου, τν ζων μν, τν βοντων σοιλεμον Κριε δξα σοι.

 

Μεττν α' Στιχολογαν

Καθσματα Κατανυκτικ

χος βαρς

χουσα ψυχ μου, τὸ ἰατρεον τς μετανοας, πρσελθε προσππτουσα, ἐν στεναγμος κραυγζουσα, τῷ Ἰατρψυχν τε κα σωμτων· λευθρωσν με φιλνθρωπε, ἐκ τν μν πλημμελημτων, συναρθμησν με τ Πρνῃ, κατΛστκατΤελνῃ, καδρησαμοι Θες, τν νομιν μου τν συγχρησιν, κασσν με.

 

Τπλαγος το βου, χειμζει με Κριε, τκματα τν νομιν μου, βυθζουσμε Δσποτα, ἀλλ' ἔκτεινν σου τν χερα, κασσν με, ὡς τν Πτρον φιλνθρωπε.

Δξα... Κανν... Θεοτοκον

Προστασα θερμή, καὶ ἀντληψις Χριστιανν, ὑπρχεις Θεοτκε νμφευτε δισν τ Προδρμῳ, τν Υἱόν σου δυσπησον, τοερεν μς λεος.

 

Μεττν β' Στιχολογαν

Καθσματα Κατανυκτικ

ΤοΤελνου τν μετνοιαν οκ ζλωσα, κατς Πρνης τ δκρυα ο κκτημαιποργρ κ πωρσεως, τς τοιατης διορθσεωςλλτσεσπλαγχνίᾳ ὁ Θες, σσν με ς φιλνθρωπος.

 

τοΠτρου τν ρνησιν, τος δκρυσι καθαρσας, κατοΤελνου τ πτασματα, τστεναγμσυγχωρσας, φιλνθρωπε Κριε λησν με.

Δξα... Κανν... Θεοτοκον

Κριε, ἡμες σμν λας σου, καπρβατα νομς σου, πλανηθντας ς ποιμν, ἐπστρεψον μς, σκορπισθντας τ φθορᾷ, συνγαγε μς, ἐλησον τν πομνην σου Φιλνθρωπε, σπλαγχνσθητι πτν λαν σου, πρεσβεαις τς Θεοτκου, μνε ναμρτητε.

 

Μεττν γ' Στιχολογαν

Καθσματα Κατανυκτικ

Κριε, τν ῥύπον τς ψυχς μου, ἐλους σου σσπῳ, σπλαγχνισθες ς γαθς, ἀππλυνον Σωτρ, κακαθαρσας μολυσμοῦ, τς λος τν παθν, ἐλησν με Δσποτα, δισωσον τ πλσμα σου, πρεσβεαις το σοΠροδρμου, μνε Πολυλεε.

Μαρτυρικν

Οἱ Ἅγιοσου Κριε, ἐπτς γς γωνισμενοι, τν χθρν κατεπτησαν, κατν εδλων τν πλνην κατργησαν δικατος στεφνους, παρσοῦ ἐκομσαντο, τοφιλανθρπου Δεσπτου, καὶ ἐλεμονος Θεοῦ, τοπαρχοντος τ κσμῳ, τμγα λεος.

Δξα... Κανν... Θεοτοκον

ς χουσα τ συμπαθς, ες τν ταπενωσιν μν, κασκπουσα τος πγς, ες περστατον λαν, σπλαγχνσθητι ελογημνη Θεοτκε, ἐπμεινον πρεσβεουσα, μὴ ἀπολμεθα δεινς, ἱκτευε ς χραντος, τν εδιλλακτον Θεν, σωθναι τς ψυχς μν, Παναγα Παρθνε.

 

Κανν Κατανυκτικς. Ποημα ωσφ

 

δα' Ἦχος βαρς

Ερμς ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

Τσυντρψαντι πολμους, ἐν βραχονι ατοῦ, καὶ ἀναβτας τρισττας βυθσαντι, ᾄσωμεν ατῷ, ὡς λυτρωτῇ ἡμν Θεῷ, ὅτι δεδξασται.

 

Στχ. Δξα σοι, ὁ Θες μν δξα σοι.

 

Καθ' ἑκστην μαρτνω, καοφρττω σε Χριστέ, μακροθυμίᾳ ζητοντμου τν μετνοιαν, δς μοι λογισμν πιστροφς ς γαθς, καμπαρδς με.

 

Στχ. Δξα σοι, ὁ Θες μν δξα σοι.

 

μαρταις μαρτας, προστιθμενος Χριστέ, διαλιμπνω οδλως τλας γώ, μνε γαθκαὶ ἀναμρτητε Σωτρ, οκτειρον σσν με.

Μαρτυρικ

Στχ. γιοι Μρτυρες πρεσβεσατε πρ μν.

 

Θαρσαλως ο γενναοι, ἐπεφνουν θληταί. Ἰδοτστδιον πλρες γνων, δρμωμεν, κθηται Χριστς, ἀγωνοθτης στεφανν, τος νικητς τοῦ ἐχθροῦ.

 

Στχ. γιοι Μρτυρες πρεσβεσατε πρ μν.

 

πεκδσασθε τ σμα, πολυτρποις ακισμος, καὶ ἀφθαρσας χιτνα περιεβλεσθε, Μρτυρες σοφοί, κατοΠατρς τν οκτιρμν, υογεγνατε.

Θεοτοκον

Στχ. περαγα Θεοτκε, σσον μς.

 

Τν πολλας κεκακωμνον, ἁμαρταις τν ψυχν, Θεογενντορ Παρθνε θερπευσον, ὅπως ν φωνας, εχαριστας κτενς, ἀεδοξζω σε.

 

Κανν το Προδρμου, οὗ ἡ Ἀκροστιχς

Κατν δε, Κλεινέ, τν μελδαν δχου ωσφ

 

Ερμς

Νεσει σου πρς γεδη ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

Κσμος τς κκλησας, ὡραϊσμνος δεχθης, μακριε Πρδρομε, ἣν πντοτε πρεσβεαις σου, σζε πσης καταδκης, τν αρετιζντων, ἑδρααν κλνητον.

 

Στχ. ΒαπτισττοΧριστοπρσβευε πρ μν.

 

μωμον ερεον, τποιητπροσηνχθης, τυθες θεε Πρδρομε, ὥσπερ ρνον κακον θεν πστει δυσωπ σε, πσης με κακας, ἐχθρν πολτρωσαι.

 

Στχ. ΒαπτισττοΧριστοπρσβευε πρ μν.

 

ασαι τν σωμτων, κατν ψυχν μν νσους, ἀοδιμε Πρδρομε, ἐκδυσωπν κστοτε, Λγον τν πντων τς νσους, κατς μαλακας, εσπλγχνως ρμενον.

Θεοτοκον

Στχ. περαγα Θεοτκε, σσον μς.

 

Ττοκας Παναγα, τν περληπτον Λγον, σαρκκαθ' ὑπστασιν, ἡμν προσομιλσαντα, τοτον πντοτε δυσπει, σσαι τος πιστς σε, ἀεμακαρζοντας.

 

δγ'

Ερμς ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

ορανος τ λγστερεσας, καττς γς θεμλιον δρσας, ἐπὶ ὑδτων πολλν, στερωσν μου τν νον, ες τ θλημσου, μνε Φιλνθρωπε.

 

Στχ. Δξα σοι, ὁ Θες μν δξα σοι.

 

παρορν νθρπων μαρτας, διπολλν Χριστ φιλανθρωπαν, πριδε μνε Σωτρ, τπλθη μου τν κακν, ἵνα δοξζω σε, τν περγαθον.

 

Στχ. Δξα σοι, ὁ Θες μν δξα σοι.

 

να σαρκς τ θλημα ποισω, τσΧριστέ, θελματα παρεδον, ὁ ἀσυνεδητος, καδδοικα τς φλογς, τν τιμωραν Λγε, ἀφ' ἧς με λτρωσαι.

Μαρτυρικ

Στχ. γιοι Μρτυρες πρεσβεσατε πρ μν.

 

Σωματικος προσομιλοντες πνοις, οἱ Ἀθλητατν πονον σκπουν, ζων καὶ ἄνεσιν, ἧς τυχον ν χαρᾷ, τν νθρπων πνους εκουφζοντες.

 

Στχ. γιοι Μρτυρες πρεσβεσατε πρ μν.

 

Μαρμαρυγας τν θλων θεοφροι, πλνης δεινς λσατε τν νκτα, καπρς νσπερον φς, μετβητε τν μν, ὀδυνν τ σκτος εὶ ἐξαροντες.

Θεοτοκον

Στχ. περαγα Θεοτκε, σσον μς.

 

Πλην Θεο προεδεν Προφτης, δι' ἧς ατς διλθε καθς οδε, Παρθνε χραντε δισε κδυσωπῶ, μετανοας πλας ατμοι νοιξον.

 

Κανν το Προδρμου

Ερμς ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

κατ' ἀρχς τος ορανος, παντοδυνμσου Λγῳ, στερεσας Κριε Σωτρ, κατπαντουργκαθείῳ Πνεματι, πσαν τν δναμιν ατν, ἐν σαλετμε πτρᾳ, τς μολογας σου στερωσον.

 

Στχ. ΒαπτισττοΧριστοπρσβευε πρ μν.

 

λιοβλοις στραπας, πσαν φωτζεις τν κτσιν τοῦ Ἡλου γρ το νοητοῦ, ἀστρ φωτεινς δεχθης Πρδρομε, ὃν κδυσπει κτενς, παθν τ σκτος διξαι, ἐκ τν πανωδνων καρδιν μν.

 

Στχ. ΒαπτισττοΧριστοπρσβευε πρ μν.

 

Νμου κα χριτος στώς, ἐν μσθεε Προφτα, παρεδλους πσιν μφανς, τν παλαν το μν, τς δ τν λλαμψιν, γενησομνην καθαρς, ἀνακαινσει τελείᾳ, τν παλαιωθντων μαρτμασι.

 

Στχ. ΒαπτισττοΧριστοπρσβευε πρ μν.

 

Δαιμονικς πιφορς, ἐκ τν σκανδλων το βου, ἀππσης θλψεως μς, ΧριστοΒαπτιστά, βομεν, λτρωσαι, ἐκδυσωπν τν γαθν, καὶ ἐν μρτς δκης, τν κολαστηρων πολτρωσαι.

Θεοτοκον

Στχ. περαγα Θεοτκε, σσον μς.

 

Ελογημνη Θεν, ἀνερμηνετως τεκοσα, σν τ θείῳ τοτου Βαπτιστῇ, δυσπει γνὴ ἀπαστως Δσποινα, ὑπρ μν τν συμφορας, περιπιπτντων το βου, κασυνεχομνων μαρτμασι.

 

δδ'

Ερμς ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

Τν νσαρκον παρουσαν σου Χριστέ, πιστομενος Προφτης, Ἀββακομ κραγαζε Δξα τ δυνμει σου Κύριε.

 

Στχ. Δξα σοι, ὁ Θες μν δξα σοι.

 

ξνευσα τς δοτς πρς ζων, φεροσης με, καες βθρον τν κακν κατπεσον. Στερ μ παρδς με.

 

Στχ. Δξα σοι, ὁ Θες μν δξα σοι.

 

Δακρων μοι χετος Λγε Θεοῦ, κατπεμψον, ἵνα πλνω, τν πολλν πταισμτων μου, Δσποτα τν βρβορον.

Μαρτυρικ

Στχ. γιοι Μρτυρες πρεσβεσατε πρ μν.

 

γμενοι ς ρνα πρς σφαγν, οΜρτυρες, τν πολμιον χθρν κατσφαττον, δξης ξιομενοι.

 

Στχ. γιοι Μρτυρες πρεσβεσατε πρ μν.

 

Κενομενοι τν αμτων ο κρουνοί, Πανεφημοι το χειμρρου, τς τρυφς, ητρπιζον, πσι τν πλαυσιν.

Θεοτοκον

Στχ. περαγα Θεοτκε, σσον μς.

 

Σεσρκωται ξ αμτων σου γνν, ὁ Κριος, τν μετνοιαν, βροτος, δωρομενος, Κρη μεσιτεαις σου.

 

Κανν το Προδρμου

Ερμς ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

Πατρικος κλπους μ λιπν, κακαταβς πτς γς Χριστὲ ὁ Θες, τμυστριον κκοα, τς οκονομας σου, καὶ ἐδξασσε μνε Φιλνθρωπε.

 

Στχ. ΒαπτισττοΧριστοπρσβευε πρ μν.

 

Καταβαλν στφος δυσμενν, καὶ ἀριστεσας κατ' ατν λαμπρτατα, ἐν μοτν βασιλεουσαν, ἁμαρταν δομαι, Βαπτιστεχας σου κατβαλε.

 

Στχ. ΒαπτισττοΧριστοπρσβευε πρ μν.

 

Λχνος φθες Μκαρ νοητς, δικαιοσνης τος βροτος πδειξας, Ἰησον τν μγαν λιον, ὑφ' οκαταυγζεσθαι, τς καρδας πντων κτευε.

 

Στχ. ΒαπτισττοΧριστοπρσβευε πρ μν.

 

ν νομαις συλληφθες κα γεννηθες, ζῶ ἀμελς κα δδοικα, τὰ ἐκεθεν κολαστρια, ἐξ ν με ξρπασον, ΒαπτιστΘεν λεομενος.

 

Στχ. ΒαπτισττοΧριστοπρσβευε πρ μν.

 

κετηραν πρ μν, τν σ τιμντων τ Θεπροσγαγε, ὅπως πσης μς ῥύσηται, δεινς περιστσεως, καδαιμνων βλβης πανλβιε.

Θεοτοκον

Στχ. περαγα Θεοτκε, σσον μς.

 

Νμου σκια σε πολυειδς, τν τεξαμνην τν Θεν δλωσαν, ὃν κτευε Πανμωμε, πσης νομας με, καπαθν υσθναι το σματος.

 

δε'

Ερμς ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

Διασκεδσας τν νκτα τν παθν, λμψον μοι φς νοερν, ὁ τὸ ἀρχγονον σκτος, τς βσσου διξας, κατπρωτκτιστον φς, καταλμψας τ κσμῳ, Δημιουργτοπαντς.

 

Στχ. Δξα σοι, ὁ Θες μν δξα σοι.

 

Ῥῦσαμε Λγε δικαας σου ργς, ἡνκα κρνς τν γν, κατν πολλν μου πταισμτων, μετανοίᾳ καθρας, ναν με δεξον τς σς, ἀγαθτητος μνε, Δημιουργτοπαντς.

 

Στχ. Δξα σοι, ὁ Θες μν δξα σοι.

 

πτς γαν χλος τν παθν, ἀπετυφλθην τν νον, καογινσκω τ πρττω, πωρωθες τν καρδαν, ἐπστρεψν με Χριστέ, καμετνοιαν μοι δδου, καθαρτικν μολυσμν.

Μαρτυρικ

Στχ. γιοι Μρτυρες πρεσβεσατε πρ μν.

 

Στδιον πλρες δρτων θληταί, δραμντες νεανικς, πρς τν ορνιον νσσαν κατηντσατε, νκης, βραβεα ζωαρχικς, ἐκ χειρς δεδεγμνοιθεν παγλλεσθε νν.

 

Στχ. γιοι Μρτυρες πρεσβεσατε πρ μν.

 

σχυροτταις νευρας τν ερν, πνων μν θληταί, ἀπηγχονσατε ντως, τν ρχκακον φιν, καΠαραδεσου τρυφς, ἠξιθητεθεν, ἀνευφημομεν μς.

Θεοτοκον

Στχ. περαγα Θεοτκε, σσον μς.

 

τοῦ Ἡλου νεφλη φωτεινή, λμψον μοι φς νοερν, τς ληθος μετανοας, καὶ ἀπλασον σκτος, τν πονηρν λογισμν, ἵνα πστει μνσε, ὡς σωτηραν πιστν.

 

Κανν το Προδρμου

Ερμς ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

Κριε Θες μου, ἐκ νυκτς ρθρσας, σὲ ἱκετεω, παρσχου μοι φεσιν, τν παραπτωμτων μου, καπρς φς τν σν προσταγμτων, τς δος μου εθυνον δομαι.

 

Στχ. ΒαπτισττοΧριστοπρσβευε πρ μν.

 

φυς φων βοντος, ἐν ρμοις Πνσοφε διανοαις, Θεοῦ ἐπιγνσεως διὸ ἱκετεω σε, τν ψυχν μου ρημωθεσαν, πσπαραβσει καινοργησον.

 

Στχ. ΒαπτισττοΧριστοπρσβευε πρ μν.

 

Τμιον το Δεσπτου, σκεος δεδειγμνος Θεο Προφτα, ἀτμων με πρξεων, πρεσβεαις σου λτρωσαι, κατιμς τυχεν αωνου, τν γαθοδτην δυσπησον.

 

Στχ. ΒαπτισττοΧριστοπρσβευε πρ μν.

 

γγισαν νομαι, ἐπ' ἐμεσδτς αθυμας, τρποις μετανοας με, μακριε Πρδρομε, βελτωσον, ὅπως προθμως, τς δος Κυρου φκωμαι.

Θεοτοκον

Στχ. περαγα Θεοτκε, σσον μς.

 

Νκρωσον τς σαρκς μου, τγεδες φρνημα Θεοτκε, ζων κυσασα, θανττν θνατον, παντελς θείᾳ δυναστείᾳ, Ἄχραντε σεμνὴ ἀφανσασαν.

 

δς'

Ερμς ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

Βυθῷ ἁμαρτημτων, περιπεσν γαθέ, ὡς ωνς κ το κτους βο σοινγαγε κ φθορς τν ζων μου, κασσν με φιλνθρωπε.

 

Στχ. Δξα σοι, ὁ Θες μν δξα σοι.

 

Νος σωτος φθην, ασχρς βισας ν γῇ, καὶ ἡδονν ποκψας τας ρμας, ἐπστρεψν με Χριστὲ ὁ Θες μου, κασσον ς φιλνθρωπος.

 

Στχ. Δξα σοι, ὁ Θες μν δξα σοι.

 

Στναξον ψυχμου, ἵνα υσθς στεναγμν, δκρυσον πως δακρων παστων, μλβς περαν κεῖ ἐν δνῃ, οδν χντων φελος.

Μαρτυρικ

Στχ. γιοι Μρτυρες πρεσβεσατε πρ μν.

 

φθητε σπερ λθοι, ἐν τστεφνσαφς, τς το Χριστοῦ Ἐκκλησας πηχθντες, κακσμος τατης τερπνς γεγοντες, σεπτοΜεγαλομρτυρες.

 

Στχ. γιοι Μρτυρες πρεσβεσατε πρ μν.

 

Τλους ξιοθου, ἀξιωθντες σοφοί, ἀτελευττους κληροσθε μοιβς διττλη μν ν μετανοίᾳ, γενσθαι κετεσατε.

Θεοτοκον

Στχ. περαγα Θεοτκε, σσον μς.

 

Βυθομε αθυμας, τν μετρτων παθν, ἡ τν βυθν εσπλαγχνας τεκοσα, ἀνγαγε γαθκαδακρων, πολλν πηγν μοι δρησαι.

 

Κανν το Προδρμου

Ερμς ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

Ὁ Ἰωνς κ κοιλας δου βα νγαγε κ φθορς τν ζων μου, ἡμες δ σοι βομεν Παντοδναμε Σωτρ λησον μς.

 

Στχ. ΒαπτισττοΧριστοπρσβευε πρ μν.

 

Μαρμαρυγας ρετν σαφς ξαστρπτων, καφωταυγεμαρτυρίῳ ἐκλμπων, φωτζεις πσαν κτσιν, νοητς νατολς Φλε γνσιε.

 

Στχ. ΒαπτισττοΧριστοπρσβευε πρ μν.

 

βλστησας γηραλας Μκαρ κ στερας διβοῶ ἁμαρταις πολλας με, γηρσαντα, εχας σου, μετανοας καλλονας νακανισον.

 

Στχ. ΒαπτισττοΧριστοπρσβευε πρ μν.

 

Λχνε φωτς νεσπρου θεε Προφτα, τν λχνον μου, τς καρδας σβεσθντα, ἐπναψον εχας σου, καφωτς με κοινωνν θεου ποησον.

Θεοτοκον

Στχ. περαγα Θεοτκε, σσον μς.

 

ς ετς ν γαστρ σου Λγος κατβη, ὃν ατησαι Παναγα Παρθνε, τὰ ῥεματα ξηρναι, τν μτρων μου κακν κετεω σε.

 

δζ'

Ερμς ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

Τος ν καμνΠαδας οκ φλεξεν, οδπαρηνχλησε τ πρ ττε ο Τρες, ὡς ξ νς στματος, ὕμνουν, καελγουν λγοντες Ελογητς Θες, ὁ τν Πατρων μν.

 

Στχ. Δξα σοι, ὁ Θες μν δξα σοι.

 

Ες πθη τιμας νπεσα, κτνεσι Στερ μοιωθες, κασκοτισθες, οθεωρτς νοχς σου, Λγε τ μακρθυμον, ἐπιστροφς μοι καιρν, δδου κα σσν με.

 

Στχ. Δξα σοι, ὁ Θες μν δξα σοι.

 

αθμως τν ζων μου ξετλεσα, πρττων οκ ξεστι ποιεν, κανν δού, ᾅδου λοιπν πλαις γγζω, μλαμβνων ασθησιν, μμε παρδς Χριστέ, ὁ μνος ν γαθς.

Μαρτυρικ

Στχ. γιοι Μρτυρες πρεσβεσατε πρ μν.

 

Ποθσαντες ζων τν αἰώνιον, κσμῳ ἐνεκρθητε σοφοί, κατν χθρν πονεκρσαντες τελεως, ες ορανος νπτασθε, ὑπρ μν θληταί, ἀεπρεσβεοντες.

 

Στχ. γιοι Μρτυρες πρεσβεσατε πρ μν.

 

Λυθντες ναγκν τν το σματος, ἐλσατε πλνης τ δεσμά, καττοΧριστοῦ Ἅγιοι Μρτυρες, στοργῇ, ψυχς συνεδσατε, τοδεσμευθντος σαρκί, καλσαντος τν φθορν.

Θεοτοκον

Στχ. περαγα Θεοτκε, σσον μς.

 

Τμον καινν σε Προφτης βλεψεν, ἐν Λγος γγραπται Πατρςθεν γνὴ ἐκδυσωπῶ, ββλμε ζντων γραφναι κτευε, τν καινουργν το παντς, ἐκδυσωποσα ησον.

 

Κανν το Προδρμου

Ερμς ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

Κμινον Παδες, πυρφλεκτον πλαι, δροσοβολοσαν πδειξαν, ἕνα Θεν νυμνοντες κα λγοντες ὁ ὑπερυψομενος, τν Πατρων Θες καὶ ὑπερνδοξος.

 

Στχ. ΒαπτισττοΧριστοπρσβευε πρ μν.

 

Δδου μοι μβρους, δακρων εχας σου, τς εσπλαγχνας τν βυσσον, ὁ ποταμοπροχοας λοσας Πρδρομε, καὶ ὅλον με κθαρον, μολυσμοσαρκς τε κα πνεματος.

 

Στχ. ΒαπτισττοΧριστοπρσβευε πρ μν.

 

κετηραν, προσγαγε μκαρ, τῷ ἐππντων Θεῷ ἡμν, ὅπως κμὲ ἐλεσῃ ὡς εσπλαγχνος, πολλὰ ἁμαρτνοντα, καὶ ἀννευσιν νν μὴ ἔχοντα.

 

Στχ. ΒαπτισττοΧριστοπρσβευε πρ μν.

 

γονε σπεσον, ψυχμεταγνναι, μὴ ὡς συκν σε τν καρπον, ἡ θεα δκη κτλπροθλυμνον, τΔεσπτβησον, ὁ Θες λσθητι, σσν με.

Θεοτοκον

Στχ. περαγα Θεοτκε, σσον μς.

 

Νενεκρωμνην, ψυχν κεκτημνος, τας χαλεπας παραβσεσι. Στν νεκρσασαν δην τ τκσου, ἱκετεω Δσποινα. Μετανοας τρποις με ζωσον.

 

δη'

Ερμς ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

Τν π' Ἀγγλων σιγτως, ἐν ψστοις δοξαζμενον Θεν, οορανοτν ορανν, γκαὶ ὅροι καβουνοκαβυθς, καπν γνος νθρπων, ὕμνοις ατν ς Κτστην, καΛυτρωτν ελογετε.

 

Στχ. Δξα σοι, ὁ Θες μν δξα σοι.

 

περβαλλντως ντρυφσας, τας βλαπτοσαις δονας φρενοβλαβς, ὁ ἀσυνεδητος γώ, ὑπερβην πντας μαρτωλος, ὁ ἔχων εσπλαγχνας περβολν, παρσχου μοι, ἱλασμν τν πταισμτων.

 

Στχ. Δξα σοι, ὁ Θες μν δξα σοι.

 

Νν πθραις Νυμφος, τν λαμπδα κατακσμησον ψυχή, ἐλαίῳ ἄρδευσον ατν, συμπαθεας κα παντοων καλν, πρν ν κλεισθῇ, ἡ θρα, σπεσον Χριστ συνεισελθεν, ἐν χαρᾷ ἀσυγκρτῳ.

Μαρτυρικ

Στχ. γιοι Μρτυρες πρεσβεσατε πρ μν.

 

Οδειλιντες τς βασνους, ογενναοι νεβων θληταδοεπρσδεκτος καιρς, στμεν πντες στερροττω νο, κτησμεθα βραχσι πνοις, ζων τν πονον, κατρυφν τν γρω.

 

Στχ. γιοι Μρτυρες πρεσβεσατε πρ μν.

 

Νμασι θεοις θλοφροι, τοΣωτρος προσκλυζμενοι εί, πσαν ρδεετε γν, ἐκμιμσει τν γωνων μν, κακαρποφρον τατην, τας ρετας ργζεσθε, ἐν Χριστες αἰῶνας.

Θεοτοκον

Στχ. περαγα Θεοτκε, σσον μς.

 

Θεοτκε οσα βεβαα, προστασα καὶ ἐλπς Χριστιανν, ἐν τῇ ἡμρτφρικτῇ, πρστηθμοι πταικτι πολλά, καὶ ῥῦσαι τς γεννης τς φοβερς, προβτοις με, δεξιος ριθμσασα.

 

Κανν το Προδρμου

Ερμς ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

Τν μνον ναρχον, Βασιλα τς δξης, ὃν ελογοσιν ορανν α Δυνμεις, καφρττουσι τν γγλων α τξεις, ὑμνετε ερες, λας περυψοτε, ες πντας τος αἰῶνας.

 

Στχ. ΒαπτισττοΧριστοπρσβευε πρ μν.

 

Δεσμν λυθναμε, τν πολλν μου πταισμτων, τν δεσμευθντα, καδεσμταις τν λσιν, βραβεσαντα, ἱκετεων Προφτα, τν μνον Λυτρωτν, μπασες αἰῶνας, ἀεί σε εφημοντα.

 

Στχ. ΒαπτισττοΧριστοπρσβευε πρ μν.

 

πλγην Πρδρομε, ἡδονς τῇ ῥομφαίᾳ καὶ ἐν δνσοι καρδας κραυγζω Ἰάτρευσον τς ψυχς μου τὸ ἄλγος, Χριστν κδυσωπν, τν μνον ατρα, ψυχν τε κα σωμτων.

 

Στχ. ΒαπτισττοΧριστοπρσβευε πρ μν.

 

Χειρσου Πρδρομε, ὃν βπτισας Λγον, μδιαλπς κετεειν παστως, ῥυσθναμε κ χειρς μαρτας, τν πτασαντα πολλά, κατεταπεινωμνον, κακατακεκριμνον.

 

Στχ. ΒαπτισττοΧριστοπρσβευε πρ μν.

 

τι κατρυξα, ες τν γν γνωμνως, τλαντον, ὅπερ κ Θεοῦ ἐπιστεθην, ἐκδχομαι τν πικρν τιμωραν, ἐξ ς με Βαπτιστά, ἐξρπασον εχας σου, πιστς κδυσωπσε.

Θεοτοκον

Στχ. περαγα Θεοτκε, σσον μς.

 

πρξας φλεκτος, δεξαμνη ν σπλγχνοις, τπρ τὸ ἄστεκτον, ὦ Παρθνε διμε, ἐξρπασον το πυρς τοῦ ἀσβστου, δροσζουσμε νν, γνησας μετανοας, περικαλλσι

τρποις.

 

δθ'

Ερμς ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

σπρου τκου σλληψιν, τς ρμηνεσει βροτν; ἀφθρου τκου γννησιν, τς μ θαυμσει γηγενν; δισε αφυλατς γς, Θεοτκε μεγαλνομεν.

 

Στχ. Δξα σοι, ὁ Θες μν δξα σοι.

 

να κληρονομσωμεν, τμλλοντα γαθά, πενθσωμεν, στενξωμεν, παρακαλσωμεν Χριστν, ἐν σκαιρν χομεν πιστοί, μετανοας κα δεσεως.

 

Στχ. Δξα σοι, ὁ Θες μν δξα σοι.

 

ς Χαναναα κρζω σοιλησν με Χριστέ, ὡς πλαι τν συγκπτουσαν, ἀνρθωσν με ησοῦ, κασσν με Σωτρ μου τν πολλας, ἁμαρταις βυθιζμενον.

Μαρτυρικ

Στχ. γιοι Μρτυρες πρεσβεσατε πρ μν.

 

Στενομενοι ν θλψεσι, καφυλακας κα ποινας, οἱ Ἀθλοφροι Μρτυρες, πρς πλατυσμν ναψυχς, μετλθον κ στενσεως μς, ἐγκλημτων κλυτρομενοι.

 

Στχ. γιοι Μρτυρες πρεσβεσατε πρ μν.

 

γμν κατεκλυψεν, ὑμν τ σματα, ορανς δὲ Ἅγιοι, φρει τ πνεματα εί, τθρνπαρεσττα τς δξης, μετ' Ἀγγλων γαλλμενα.

Θεοτοκον

Στχ. περαγα Θεοτκε, σσον μς.

 

Φορσας με Κριος, ἐκ σοπρολθεν γν ατν ον κδυσπησον, στολφαιδρναμε φωτς, Παρθνε κδυθντα τν παθν, νν τν σκκον τν βαρτατον.

 

Κανν το Προδρμου

Ερμς ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

Μτς φθορς διαπερκυοφορσασα, καπαντεχνμονι Λγσρκα δανεσασα, Μτερ περανδρε, Παρθνε Θεοτκε, δοχεον τοῦ ἀστκτου, χωρον τοῦ ἀπερου, Πλαστουργοσου, σμεγαλνομεν.

 

Στχ. ΒαπτισττοΧριστοπρσβευε πρ μν.

 

ερωττης Προφτα, ῥίζης βλστησας, κατς κακας τς ῥίζας, πσας νσπασας, κασυμπνιγμενον, κακατηχρειωμνον, ἐπσκεψαμε Μκαρ, καθεας μετανοας, ἐκβλαστνειν καρπος εὐόδωσον.

 

Στχ. ΒαπτισττοΧριστοπρσβευε πρ μν.

 

ραιοττην τρυγνα, καὶ ἀηδνα σε, ἡ Ἐκκλησα γνωρζει, μγιστε Πρδρομε τς μετανοας γρ, ἐβησας τ μλος, ψυχας ρημωθεσαις, κακακος χερσωθεσαιςθεν πστει σε μακαρζομεν.

 

Στχ. ΒαπτισττοΧριστοπρσβευε πρ μν.

 

Στς δος τς φεροσας, πσιν πδειξας, πρς σωτηρους εσδους, ἅγιε Πρδρομε ας βηματζειν με, εὐόδωσον τν πσαις, τοβου νοδαις πλανμενον πτῃ, τοκακαν δημιουργσαντος.

 

Στχ. ΒαπτισττοΧριστοπρσβευε πρ μν.

 

φοβερὰ ἐπθραις, ἡμρα γγικε, κακατακρσεως ργα, ἔχων δρομαι, εσπλαγχνε Κριε, ὁ μνος λεμων, εχας το σοΠροδρμου, καπντων τν γων, ἀκατκριτον ττε δεξν με.

Θεοτοκον

Στχ. περαγα Θεοτκε, σσον μς.

 

Φς τεκοσα, τθεον θεοχαρτωτε, τν σκοτισθεσαν ψυχν μου τας παραβσεσι, φτισον δομαι, κασκτους αωνου, ἐλεθερν με, δεξον, ὅπως Σμεγαλνω, καδοξζω ειμακριστε.

 

πστιχα τν Ανων Κατανυκτικ

ς τν συκν τν καρπον, μὴ ἐκκψς με Σωτρ τν μαρτωλν, ἀλλ' ἐππολλτῷ ἔτει, κατνυξν μοι δρησαι, ἀρδεων μου τν ψυχν, τος δκρυσι τς μετανοας, ἵνα κγώ, καρπν προσενγκω σοι λεημοσνης.

 

Στχ. α'. νεπλσθημεν τ πρω τοῦ ἐλους σου, Κριε, καὶ ἠγαλλιασμεθα κα ηφρνθημεν ν πσαις τας μραις μν. Εφρανθεημεν, ἀνθ᾿ ν μερν ταπενωσας μς, ἐτν, ὧν εδομεν κακά, καὶ ἴδε πτος δολους σου καὶ ἐπτὰ ἔργα σου, καὶ ὁδγησον τος υος ατν.

 

ς λιος πρχων δικαιοσνης, φωταγγησον τς καρδας, τν σο βοντων, Κριε δξα σοι.

Μαρτυρικν

Στχ. β'. Καὶ ἔστω λαμπρτης Κυρου το Θεοῦ ἡμν φ' ἡμς, κατὰ ἔργα τν χειρν μν κατεθυνον φ' ἡμς, κατὸ ἔργον τν χειρν μν κατεθυνον.

 

ν μστοσταδου τν παρανμων, ἀγαλλμενοι νεβων οἱ Ἀθλοφροι, Κριε δξα σοι.

Δξα... Κανν... Θεοτοκον

Σμερον γρηγορεῖ ὁ Ἰοδας ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

Ερατο κ γαστρς στειρευοσης, θεολογεν τν ν σπλγχνοις σου, Θεν Λγον Κρη, φωνὴ ἡ τοΛγου ν τος σπασμος σου, τν χριν εροσαθεν Θεοτκον σε, μητρς τ γλσσῃ ἔκραζε, δι' ατς στρημα, πληροσα τς φσεως, καὶ ὀργνων στρησιν, δι' ὧν διαρθρονται τ νοματα.

 

ΕΙΣ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΝ

Ο Μακαρισμο ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

Μακριοι ο ερηνοποιοί, ὅτι ατουοΘεοκληθσονται.

 

ραος ν, κακαλς ες βρσιν, ὁ ἐμθανατσας καρπς, Χριστς στι τ ξλον τς ζως, ἐξ οφαγν ο θνσκω, ἀλλβοσν τ Λστ· Μνσθητμου Κριε, ἐν τΒασιλείᾳ σου.

 

Μακριοι ο δεδιωγμνοι νεκεν δικαιοσνης, ὅτι ατν στιν βασιλεα τν ορανν.

 

Ττραματα, τς μς καρδας, τὰ ἀνατα Κριε, ἰάτρευσον ς μνος ατρς, ψυχν τε κα σωμτων, καβηματζειν με ρθς, πντοτε εὐόδωσον, τς σωτηριδεις δος.

 

Μακριοί ἐστε ταν νειδσωσιν μς, καδιξωσι, καεπωσι πν πονηρν ῥῆμα καθμν ψευδμενοι νεκεν μοῦ.

 

προδραμν τς δικαιοσνης, τοῦ Ἡλου Χριστο Βαπτιστά, τν λχνον τς ψυχς μου τν τ πολλῇ, κακίᾳ ἐσβεσμνον, ἄναψον θεαις προσευχας, ὅπως μακαρζω σε, πντοτε σζμενος.

Μαρτυρικν

Χαρετε καὶ ἀγαλλισθε, ὅτι μισθς μν πολς ν τος ορανος.

 

θλσαντες κα στεφανωθντες, τν χθρν κατσχνατε, κανν περιπολετε τος ορανος, φωτς διαδχου, ἀποπληρομενοι σοφοί, Μρτυρες πρεσβεοντες, ὑπρ τν ψυχν μν.

Δξα...

Ἰάτρευσον τς ψυχς μου τ πθη, τὰ ἀνατα θεα Τρις, καὶ ῥῦσαμε γεννης κα πειρασμν, ἡ ἐν μιΘετητι, δοξαζομνη εσεβς, κατν αωναν μοι Βασιλεαν δρησαι.

Κανν... Θεοτοκον

χρησας στενοχωρτως, ἐν γαστρτν χρητον, ὃν πντοτε δυσπει Μτηρ γνή, στενοχωρας πσης, καπαθν παγωγς, ῥύσασθαι τος δολους σου, πθσε δοξζοντας.