ΤΡΙΤΗ Α΄ ΗΧΟΣ

Στιχηρ προσμοια Δεσποτικ

χος α'

Τν ορανων Ταγμτων ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

Στχ. α'. Ἐὰν νομας παρατηρσς, Κριε, Κριε τίς ποστσεται; ὅτι παρσοὶ ὁ ἱλασμός στιν.

 

μαρτημτων πελγει περιαντλούμενος, καὶ ἐν βυθπταισμτων, συνεχμενος λως, βοσοι τΔεσπτ· Τν χαλεπν, καποικλων με λτρωσαι, πειρατηρων τοβου, κατοπυρς τοῦ ἀσβστου, Ὑπεργαθε.

 

Στχ. β'. νεκεν τοῦ ὀνματς σου πμεινσε, Κριε, ὑπμεινεν ψυχμου ες τν λγον σου, ἤλπισεν ψυχμου πτν Κριον.

 

Βεβυθισμνος πρχων ξ πογνσεως, καπονηρας πλρης, λογισμν ναντων, πρς σμου τς λπδας, Λγε Θεοῦ, ἀνεθμην ὁ ἄθλιος, ἀπὸ ἐχθρν ορτων, καὶ ὁρατν, ἐπιθσες με λτρωσαι.

 

Στχ. γ'. πφυλακς πρωας μχρι νυκτς, ἀπ φυλακς πρωας λπιστω σραλ πτν Κριον.

 

Κατοικτειρσας Κτστης παν τποημα, διφιλανθρωπας, καὶ ἀφτου πτωχεας, ὁ αρων τν τοκσμου, Λγε Θεοῦ, ἁμαρταν ς εσπλαγχνος, ἆρον κμοτφορτον, κατν κλοιν, τν βαρτατον λφρυνον.

τερα τοΠροδρμου

Πανεφημοι Μρτυρες ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

Στχ. δ'. τι παρτΚυρίῳ τὸ ἔλεος, καπολλπαρ' ατῷ, λτρωσις, καατς λυτρσεται τν σραλ κ πασν τν νομιν ατοῦ.

 

Προφτα θαυμσιε Χριστοῦ, ΒαπτιστκαΠρδρομε, τν ξηρανθεσαν καρδαν μου, τος τοπμασι, ποταμος δακρων, ἀενως ποησον, προχειν δυσωπσε πρεσβεαις σου, ὅπως σζμενος, δισοῦ ὁ πολυδυνος, μεγαλνω τν σμεγαλναντα.

 

Στχ. ε'. Ανετε τν Κριον πντα τὰ ἔθνη, ἐπαινσατε ατν, πντες ολαοί.

 

Προφτα μακριε πρς σέ, τς λπδας πσας μου, κατν ζων νατθημι, τς προσδοκας μου, ὁ Χριστν βαπτσας, Ἰησον τν βυσσον, τν αροντα τοκσμου τπτασματα, τοτον κτευε, Ἰωννη τν καρδαν μου, δυσωπσε, καθραι κασσα με.

 

Στχ. ς'. Ὅτι κραταιθη τὸ ἔλεος ατοῦ ἐφ' ἡμς, καὶ ἡ ἀλθεια τοΚυρου μνει ες τν αἰῶνα.

 

κήρυξ τς χριτος Χριστοῦ, ὁ πσι μετνοιαν, προκαταγγελας τος θνεσι, τν παναθλαν μου, καπεπωρωμνην, ψυχν, θεε Πρδρομε, προσμνειν μετανοίᾳ εὐόδωσον, κατθελματα, τοΚυρου πρττειν πντοτε, ἵνα πστει καπθ δοξζω σε.

Δξα... Κανν... Θεοτοκον

Φωτς νδιατημα γνή, μνη χρημτισας, τοῦ ἐκ Πατρς ναλμψαντος· θεν κραυγζω σοι· Τν σκοτισμνην, ψυχν μου τος πθεσι, φωττν ρετν καταφαδρυνον, καὶ ἐν σκηνμασι, φωτεινος σου κατασκνωσον, ἐν μρτς κρσεως χραντε.

 

πστιχα Κατανυκτικ ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

τι τπλαγος πολύ, τν παραπτωμτων μου Σωτρ, καδεινς βεβθισμαι τας πλημμελεαις μου, δός μοι χερα, σσν με, ὡς τΠτρῳ ὁ Θες, καὶ ἐλησν με.

 

Στχ. Α'. Πρς σὲ ᾖρα τος φθαλμος μου, τν κατοικοντα ν τορανῷ. Ἰδού, ὡς φθαλμοδολων ες χερας τν κυρων ατν, ὡς φθαλμοπαιδσκης ες χερας τς κυρας ατς, οτως οἱ ὀφθαλμοὶ ἡμν πρς Κριον τν Θεν μν, ἕως οοκτειρσαι μς.

 

τι ννοαις πονηρας, καὶ ἔργοις καταδεδκασμαι Σωτρ, λογισμόν μοι δρησαι, ἐπιστροφς Θες, ἵνα κρζω· Σσν με, Εεργτα γαθέ, καὶ ἐλησν με.

Μαρτυρικν

Στχ. Β'. λησον μς, Κριε, ἐλησον μς, ὅτι ππολὺ ἐπλσθημεν ξουδενσεως, ἐππλεον πλήσθη ψυχὴ ἡμν, τὸ ὄνειδος τος εθηνοσι, καὶ ἡ ἐξουδνωσις τος περηφνοις.

 

Ἡ ἐν σταδίῳ ὑμν μολογα, Ἅγιοι, τν δαιμνων κατπτηξε τν δναμιν, κατς πλνης τος νθρπους λευθρωσε· δικατς κεφαλς ποτεμνμενοι κρζετε· Γενσθω Κριε, ἡ θυσα τν ψυχν μν, επρσδεκτος νπιν σου, ὅτι σποθσαντες, κατεφρονσαμεν τς προσκαρου ζως φιλνθρωπε.

Δξα... Κανν... Θεοτοκον

μαρτωλν τς δεσεις προσδεχομνη, καθλιβομνων στεναγμν μπαρορσα, πρσβευε τῷ ἐξ γνν λαγνων σου, σωθναι μς, Παναγα Παρθνε.

 

Μεττν α' Στιχολογαν

Καθσματα Κατανυκτικ

χος α'

ν νομαις συλληφθες, ἐγὼ ὁ ἄσωτος, οτολμῶ ἀτενσαι ες τὸ ὕψος τοορανοῦ, ἀλλθαρρν ες τν φιλανθρωπαν σου, κρζω· Θες λσθητ μοι, κασσν με.

 

Εἰ ὁ δκαιος μλις σζεται, ἐγποφανομαι ὁ ἁμαρτωλς; τβρος κατν κασωνα τς μρας οκ βστασα, τος περτν νδεκτην ραν, συναρθμησν με Θες, κασσν με.

 Δξα... Κανν... Θεοτοκον

ρρηκτον τεχος κεκτημνοι πιστοί, τν Θεοτκον Μαραν, δετε προσπσωμεν ατ· παρρησαν γρ χει πρς τν τεχθντα ξ ατς, τοπρεσβεειν κασζειν πὸ ὀργς, καθαντου τς ψυχς μν.

 

Μεττν β' Στιχολογαν, ἕτερα

Τν τφον σου Σωτρ ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

γκλας πατρικς, διανοξαμοι σπεσον, ἀστως τν μν κατηνλωσα βον, ες πλοτον δαπνητον, ἀφορν τν οκτιρμν σου Σωτρ, νν πτωχεουσαν, μὴ ὑπερδς καρδαν· σογρ, Κριε, ἐν κατανξει κραυγζω· μρτηκα, σσν με.

 

Τβμσου φρικτν, καὶ ἡ κρσις δικαα, τὰ ἔργα μου δεινά, ἀλλ' ατς, Ἐλεμον, προφθσας με δισωσον, κακολσεως λτρωσαι, ῥῦσαι, Δσποτα, τς τν ρφων μερδος, καὶ ἀξωσον, ἐκ δεξιν σομε στναι, Κριτδικαιτατε.

Δξα... Κανν... Θεοτοκον, ὅμοιον

πθου, ὦ ψυχή, ῥαθυμας τν πνον, καὶ ἄναψον φαιδρν, μετανοας λαμπδα, καὶ ἔξελθε νν χαρουσα, τς τοβου συγχσεως, ες πντησιν τοῦ ἀθαντου Νυμφου. Δξαι, λγουσα, καμὴ ἀπσμε, Λγε, λιτας τς τεκοσης σε.

 

Μεττν γ' Στιχολογαν, ἕτερα

Τν τφον σου Σωτρ ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

πλαι τας οας, Ἰορδνου βαπτσας, τν κθαρσιν παντς, Ἰωννη τοκσμου, πολλος με βυθιζμενον, πλημμελμασιν λκυσον, καὶ ἀππλυνον, ἀππαντοας κηλδος, τν φιλνθρωπον, διπαντς κετεων, ὡς πρσβυς επρσδεκτος.

Μαρτυρικν

Τολθου σφραγισθντος ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

ς καλοστρατιται μοφρνως πιστεσαντες, τς πειλς τν τυρννων μπτοούμενοι, Ἅγιοι, προσλθετε προθμως τΧριστῷ, ἀρμενοι τν τμιον Σταυρν, κατελσαντες τν δρμον, ἐξ ορανοτν νκην δξασθε. Δξα τῷ ἐνισχσαντι μς, δξα τστεφανσαντι, δξα τδωρουμνδι' ὑμν, πσιν ἰάματα.

Δξα... Κανν... Θεοτοκον

Τν τφον σου Σωτρ ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

Νηδϊ μητρικῇ, Ἰωννης σκιρτσας, φερμενον γνή, τν Θεν ν γαστρσου, ἐπγνω θείᾳ χριτι, καπιστς προσεκνησεν, ἀλλδομαι, σν τΠροδρμῳ, Παρθνε, καθικτευσον, ὃν σωμτωσας Λγον, σωθναι, τν δολν σου.

 

Κανν Κατανυκτικς, οὗ ἡ Ἀκροστιχς.

 

(ἄνευ τν Θεοτοκων)

Δχοιο Χρισττούς δε, ἐμος λγους, Λόγε

ωσφ

 

δα' χος α' Ερμς ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

δν πινκιον, ᾄσωμεν πντες, Θε τποισαντι, θαυμασττρατα, βραχονι ψηλῷ, κασσαντι τν σραλ, ὅτι δεδξασται.

 

Στχ. Δξα σοι, ὁ Θες μν δξα σοι.

 

Δουλομενος πθεσι, τς μαρτας, προσππτω σοι Κριε, ὅπως ποδεξς με, τοτων λεθερον, δοξζοντσου κτενς, τν γαθτητα.

 

Στχ. Δξα σοι, ὁ Θες μν δξα σοι.

 

πλγην ὁ ἄθλιος, τς μαρτας, ῥομφαίᾳ κατθνηκα, καὶ ὁρν με κεμενον, ἐχθρς γλλεται, ὁ ἀναστσας τος νεκρος, ζωσον, σσν με.

Μαρτυρικ

Στχ. γιοι τοΘεοπρεσβεσατε πρ μν.

 

Χοροὶ ἐδοξσθησαν, τν θλοφρων, σεπτος ατν μλεσι, τν Χριστν δοξσαντες, σρκα φορσαντα, καδιπθους τν φθορν ξαφανσαντα.

 

Στχ. γιοι τοΘεοπρεσβεσατε πρ μν.

 

Οπργοι καπρμαχοι, τς κκλησας, οἱ ἔνδοξοι μρτυρες, προσβολας κλνητοι, ἐχθροδιμειναν. Ατν πρεσβεαις Θες, ζωσον πντας μς.

Θεοτοκον

Στχ. περαγα Θεοτκε σσον μς.

 

ς θρνος πυρμορφος, φρεις τν κτστην, ὡς μψυχος θλαμος, κατερπνν παλτιον, τν βασιλα χωρες, γενμενον περ σμν, δχα τροπς καφυρμοῦ.

 

τερος κανν τοΠροδρμου, οὗ ἡ Ἀκροστιχς.

 

Φωνς κουσον τν βοντων σοι Μκαρ. Ἰωσφ.

 

Ερμς ατς

Στχ. ΒαπτισττοΧριστοπρσβευε πρ μν.

 

Φωνὴ ἐχρημτισας, τοΛγου, Μκαρ· διτς φωνς μν, ἃς πρς σποιομεθα, προσδχου Πρδρομε, ἐλευθερν μς κακν, τ μεσιτείᾳ σου.

 

Στχ. ΒαπτισττοΧριστοπρσβευε πρ μν.

 

ς ρθρος ς λιος, ἐξανατελας, φωτζεις τπρατα, κασκοτζεις πνεματα, τπονηρτατα· διτν ζφον τς μς, ψυχς πλασον.

 

Στχ. ΒαπτισττοΧριστοπρσβευε πρ μν.

 

Νεκρος τν ζων μν, ἐλευσομνην, ἐκρυξας Πρδρομε· δικατνεκροντα με πθη θαντωσον, δεξον θεας κοινωνν, Μκαρ λαμπρτητος.

Θεοτοκον

Στχ. περαγα Θεοτκε σσον μς.

 

μνη τν χρονον, Υἱὸν ν χρνῳ, τεκοσα σαρκομενον, Παναγα Δσποινα, πντα τχρνια, τς παναθλας μου ψυχς, πθη θερπευσον.

 

δγ' Ερμς ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

Λθον ν πεδοκμασαν, οοκοδομοντες, οτος γενθη, ες κεφαλν γωνας, ατός στιν πτρα, ἐν ᾗ ἐστερωσε, τν κκλησαν Χριστς, ἣν ξ θνν ξηγορσατο.

 

Στχ. Δξα σοι, ὁ Θες μν δξα σοι.

 

δε τν μν σθνειαν, ὁ φορσας τατην, ἴδε τς ψυχς μου, τν δεινν μορφαν, πρσχες τφωνμου, Χριστπολυλεε, καμεταποησον ατς, τεδεχθς, ες εμορφαν Σωτρ.

 

Στχ. Δξα σοι, ὁ Θες μν δξα σοι.

 

Σσον ησοτν σωτον, σσν με τν μνον, σοτος σωτηρους, παραβντα νμους, καπσαν μαρταν, ἀλγως τελσαντα, καὶ ὑπαχθντα λογισμος, σοῦ Ἀγαθὲ ἀλλοτριοσμε.

Μαρτυρικ

Στχ. γιοι τοΘεοπρεσβεσατε πρ μν.

 

Τξις σωμτων γιοι, τν μν νδρεαν, ὄντως κατεπλγη, πς ν τσταδίῳ, ἀθλοντες παραδξως, καππτοντες σμασιν, ἀσρκους πντας δυσμενες, θείᾳ ῥοπκατηδαφσατε.

 

Στχ. γιοι τοΘεοπρεσβεσατε πρ μν.

 

τι τν πληγν τος αμασι, περιηνθισμνοι, ἔτι τν αμτων τλθρῳ Ἀθλοφροι, σταζμενοι Κυρίῳ, παρστητε χαροντες, τῷ ἀθαντΒασιλεῖ, νικητικς καταστεφμενοι.

Θεοτοκον

Στχ. περαγα Θεοτκε σσον μς.

 

Τκτεις, ὃν Πατρ γννησε, πντων πραἰώνων, τρφεις τν τροφα, περαν νδρς μγνοσα. Παρδοξον τθαμα! καινν τμυστριον, θεοχαρτωτε! διπσα πιστν ψυχδοξζει σε.

 

Κανν τοΠροδρμου

Ερμς ατς

Στχ. ΒαπτισττοΧριστοπρσβευε πρ μν.

 

Στείρας ξ κρπου Πρδρομε, ἱερς βλαστσας, ὤφθης καρποφρος, γεωργαις θεαις· διμου τν καρδαν, παντοων στειρεουσαν, ετεκνον ποησον καλν, ὅπως πιστς εδοξζω σε.

 

Στχ. ΒαπτισττοΧριστοπρσβευε πρ μν.

 

ρτορανίῳ στριξον, τν μν καρδαν, Μκαρ, παρειμνην, τας πονηρας μελταις, καδδου μοι προθμως, ποιεν τθελματα, τοπανοικτρμονος Θεοῦ, ὅπως πιστς εδοξζω σε.

 

Στχ. ΒαπτισττοΧριστοπρσβευε πρ μν.

 

Κσμου μαρταν αροντα, τν μνν κηρξας, τν μαρτιν μου, τβαρφορτον, μακριε Προφτα, ἐλφρυνον δομαι, κατνυξν μοι χορηγν, ῥύπου παθν ποκαθαρουσαν.

Θεοτοκον

Στχ. περαγα Θεοτκε σσον μς.

 

λον τν δμ φρεσεν, ἐκ σοΘεοτκε, ὅλος σαρκοφρος, προελθν Λγος. Ατν ον, Θεοτκε, δυσπει με ῥύσασθαι, ἐκ πειρασμν παντοδαπν, κατοπυρς τοαωνζοντος.

 

δδ' Ερμς ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

ν Πνεματι προβλπων, προφτα ββακομ, τν τοΛγου σρκωσιν, ἐκρυττες βον· ν τῷ ἐγγζειν τὰ ἔτη πιγνωσθσῃ, ἐν τπαρεναι τν καιρν ναδειχθσῃ, δξα τδυνμει σου Κριε.

 

Στχ. Δξα σοι, ὁ Θες μν δξα σοι.

 

ν δωκς μοι πλοτον, ἐσκρπισα κακς, ἐκτελν τὰ ἄτοπα, καγγονα γυμνς, ἐνδεδυμνος τὰ ἔργα τς τιμας· διβοσοι· Καταφαδρυνον στολας με, θείᾳ κατανσσων με χριτι.

 

Στχ. Δξα σοι, ὁ Θες μν δξα σοι.

 

πχθην πονοίᾳ, καππτωκα δεινς, καες γν κατκειμαι, ἀνατα νοσν, ἀνστησν με τν πεπτωκτων στσις, καὶ ἐππτραν σωτηρου μετανοας, στριξον Χρισττν καρδαν μου.

Μαρτυρικ

Στχ. γιοι τοΘεοπρεσβεσατε πρ μν.

 

Σταυρτν ψωθντα, μιμομενοι Χριστν, ὁμιλοντες μστιξιν, ἠγλλοντο μοῦ, οἱ Ἀθλοφροι, κατν αμτων τος μβροις, πολυθεας ναστελαντες χειμρρους, ῥεθρα αμτων πηγζουσι.

 

Στχ. γιοι τοΘεοπρεσβεσατε πρ μν.

 

Διπλευσαν βρχως, βασνων τσφοδρν, καπικρν κλυδνιον, οθεοι θληταί, τκυβερνσει τς σωτηρου λπδος, καπρς τος νω, προσωρμσθησαν λιμνας, πσης θυμηδας πληρομενοι.

Θεοτοκον

Στχ. περαγα Θεοτκε σσον μς.

 

ξστησαν ρσαι, Ἀγγλων στρατιαί, πς ὁ ἀθερητος, μορφτκαθ΄μς, ἐκ σοῦ ὠρθη, Παρθνε Θεοκυτορ, ὃν κδυσπει σωτηρας ξισαι, πντας τος πιστς σε δοξζοντας.

 

Κανν τοΠροδρμου

Ερμς ατς

Στχ. ΒαπτισττοΧριστοπρσβευε πρ μν.

 

φνας σωτηρου, ἱμτιον σαυτῷ, τγυμνσει σματος, Κυρου Βαπτιστά, γεγυμνωμνον πσης γαθοεργας, ἐπνδυσν με δυσωπδικαιοσνης, καὶ ἀγαλλισεως νδυμα.

 

Στχ. ΒαπτισττοΧριστοπρσβευε πρ μν.

 

Σταγνα σωτηρας, ἑπμβρισον κμοί, τηκομνΠρδρομε, αχμτν δονν, ὁ καταδσας ν τας οας ορδνου, τρυφς χειμρρουν, Ἰησον τν ζωοδτην, ὅπως κατχρος δοξζω σε.

 

Στχ. ΒαπτισττοΧριστοπρσβευε πρ μν.

 

Οκ γγελος οπρσβυς, δισωσεν μς, ἀλλ' ατς Κριος, ἐλθν πτς γς, οτς εθεας δος τομασας, Μκαρ, ὃν νν δυσπει, ὑποδεξαμοι τν τρβον, τν πρς Βασιλεαν εσγουσαν.

Θεοτοκον

Στχ. περαγα Θεοτκε σσον μς.

 

Νας γιασμνος δεχθης τοΘεοῦ, τοῦ ἐν σοοκσαντος, Παρθνε, ὑπρ νον. Ατν δυσπει μαρτιν, ἡμς ῥύπου ποκαθραι, ὅπως οκος γνωρισθμεν, κακατοικητριον Πνεματος.

 

δε' Ερμς ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

Τν σν ερνην δς μν, Υἱὲ τοΘεο· λλον γρ κτς σου Θεν ογινσκομεν, τὸ ὄνομσου νομζομεν, ὅτι Θες ζντων, κατν νεκρν πρχεις.

 

Στχ. Δξα σοι, ὁ Θες μν δξα σοι.

 

πλσθην παραπτσεων, πολλν καχαλεπν, Δσποτα οκτρμον μακρθυμε, οκτερησν με τν κατκριτον, καμή με πορρψς πτοσοπροσπου.

 

Στχ. Δξα σοι, ὁ Θες μν δξα σοι.

 

Τελνην δικαωσας, στενξαντα, Χριστ· τοτον ον κγὼ ἐκμιμομενος, τπτω τστθος, κακραυγζω σοι· λσθητμοι, μνε εσπλαγχνε καοκτρμον.

Μαρτυρικ

 

Στχ. γιοι τοΘεοπρεσβεσατε πρ μν.

 

Οἱ ἅγιοσου, Κριε, φωστρες πλανες, ὤφθησαν τς πλνης, δικοντες νκτα βαθεαν, καφωτζοντες, τν οκουμνην πσαν, θαυμτων δδουχαις.

 

Στχ. γιοι τοΘεοπρεσβεσατε πρ μν.

 

πρτιμοι ς λθοι σε, τν πτραν τς ζως, Δσποτα, ποθοντες οΜρτυρες, διβασνων κυλιμενοι, πσαν οκοδομαν, κατστρεψαν τς πλνης.

Θεοτοκον

Στχ. περαγα Θεοτκε σσον μς.

 

ν δο τας θελσεσι, τν να τς σεπτς, ττοκας Τριδος, Πανχραντε, φροντα μαν τν πστασιν, ὃν κτενς δυσπει, πντας μς σωθναι.

 

Κανν τοΠροδρμου

Ερμς ατς

Στχ. ΒαπτισττοΧριστοπρσβευε πρ μν.

 

Τν ρημον κατκησας, ὡς πλαι λιού, Πρδρομε Χριστο· διτν καρδαν μου, ἐρημωθεσαν πλημμελμασιν, ἐπιμελείᾳ θείᾳ, βελτωσον Παμμκαρ.

 

Στχ. ΒαπτισττοΧριστοπρσβευε πρ μν.

 

ς στλος περτρεπτος, καβσις τν πιστν, μγιστος Χριστοῦ, γενμενος, Πρδρομε, τν λογισμν μου σαλευμενον, τας μηχανας τοπλνου, ἀπερτρεπτον δεξον.

 

Στχ. ΒαπτισττοΧριστοπρσβευε πρ μν.

 

Νεκροεηγγελσθησαν, τφς τὸ ἐκ Φωτς, λμψαν πγς, φωτσου, μακριε, καοἱ ἐν σκτει φωτσθημεν· δικαταγασν με, δεινς μαυρωθντα.

Θεοτοκον

Στχ. περαγα Θεοτκε σσον μς.

 

Βασλισσαν Παρθνον σε, κηρττει Δαυδ, ἄχραντε γν· διὸ ἱκετεω σε, τς ορανου Βασιλεας με, ποησον κληρονμον, ἵνα σε μακαρζω.

 

δς' Ερμς ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

Τν Προφτην ωνν, ἐκμιμομενος βο· Τν ζων μου, Ἀγαθέ, ἐλευθρωσον φθορς, κα σσν με, Σωτρ τοκσμου, κρζοντα· Δξα σοι.

 

Στχ. Δξα σοι, ὁ Θες μν δξα σοι.

 

Συνετρβη τὰ ὀστᾶ, τς θλας μου ψυχς, κατβρει τν πολλν, κατεκμφθην, ἡδονν, βοθει μοι, Χριστέ, ἡ μνη πντων βοθεια.

 

Στχ. Δξα σοι, ὁ Θες μν δξα σοι.

 

ν πελγει τν δεινν, κατζλτν παθν, ἐμπεσν ναβο· Παντοδναμε Χριστέ, ἀνγαγε, τκραταισου χειρί, κασσν με.

Μαρτυρικ

Στχ. γιοι τοΘεοπρεσβεσατε πρ μν.

 

Μυριλεκτος πληθς, τν γων θλητν, μυριδας νοητν, κατεπτησαν χθρν, καὶ ἥνωνται, τας μυρισι τν ορανων Νων.

 

Στχ. γιοι τοΘεοπρεσβεσατε πρ μν.

 

Οξηρναντες βυθν, ἀθεας θληταί, τν χειμρρουν τς τρυφς, ἐκληρσασθε· διό, ξηρνατε, τς διεκχσεις τς μαρτας μου.

Θεοτοκον

Στχ. περαγα Θεοτκε σσον μς.

 

γισματος σκηνή, δεδειγμνη, Μαριμ, μιανθεσαν δονας, τν θλαν μου ψυχν, ἁγασον, καθεας δξης μτοχον ποησον.

 

Κανν τοΠροδρμου

Ερμς ατς

Στχ. ΒαπτισττοΧριστοπρσβευε πρ μν.

 

μετνοιαν ν γῇ, καταγγελας, Βαπτιστά, μετανοας μοι δος, ὁδηγοσας με πρς φς, ὑπδειξον, κατν βαρθρων τς πλνης ῥῦσαμε.

 

Στχ. ΒαπτισττοΧριστοπρσβευε πρ μν.

 

ς τν βυσσον οας, καταδσας ποταμοῦ, τς βσσους τν μν, ἀποξρανον παθν, παρχων μοι, δακρων μβρους, Πρδρομε, κήρυξ Χριστοῦ.

 

Στχ. ΒαπτισττοΧριστοπρσβευε πρ μν.

 

Νοσημτων ψυχικν, καπαθν τν σαρκικν, τν τοβου δυσχερν, καπαντοων πειρασμν, καθλψεων, δισωσν με, Κυρου Πρδρομε.

Θεοτοκον

Στχ. περαγα Θεοτκε σσον μς.

 

Τν Μητρα τοΘεοῦ, κακαλν ν γυναιξί, δυσωπσε κτενς, μπαρδς με, Ἁγνή, ἀλλ' οκτειρον, καπσης βλβης σον συντρησον.

 

δζ' Ερμς ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

Τος ν καμν παδς σου Σωτρ, οχ ψατο, οδπαρηνχλησε τπρ, ττε οΤρες ς ξ νς στματος, ὕμνουν καελγουν λγοντες· Ελογητς Θες, ὁ τν Πατρων μν.

 

Στχ. Δξα σοι, ὁ Θες μν δξα σοι.

 

 

πομονν ξσκησεν Ἰώβ, καὶ ἔμεινε, πσαις προσβολας τοπονηροῦ ἀκλνητος, καθπερ πργος γενναος, τοτον ζλου πντοτε, καμηδαμς, ὦ ψυχή, ὀκλσς ν τος δεινος.

 

Στχ. Δξα σοι, ὁ Θες μν δξα σοι.

 

Σωματικας ττθην δονας, καγγονα λογος, ὑπρχων λογικς. Λγε Θεοῦ, ὁ διλγου Πρνην σσας, σσν με τν δελαιον, ἵνα μνν ελογῶ, τν σν γαθτητα.

Μαρτυρικ

Στχ. γιοι τοΘεοπρεσβεσατε πρ μν.

 

Λελυτρωμνοι Μρτυρες σοφοί, τΑματι τοσαρκπαθντος δι' ἡμς, ὑπρ ατοπροθμως ελεσθε, κενσαι τοκεα αματα· διὸ ἀπαστως ατσυμβασιλεετε.

 

Στχ. γιοι τοΘεοπρεσβεσατε πρ μν.

 

Οκοδομίᾳ ἄθλων ερν, παλτιον φθητε Σοφοπεριχαρς, ἐν Χριστς πανεπασατο, ὁ μνος Βασιλες καΚριος, ὁ πρς μονς ορανν, μεταβιβσας μς.

Θεοτοκον

Στχ. περαγα Θεοτκε σσον μς.

 

κ γενεν πασν σε Χριστς, Πανμνητε, μνην ρετσατο ατῷ, οα σεμνν κακαθαρν ες κατοικαν, καὶ ἐκ σοῦ ὡς λιος, ἐξανατελας τν γν, πσαν φτισεν.

 

Κανν τοΠροδρμου

Ερμς ατς

Στχ. ΒαπτισττοΧριστοπρσβευε πρ μν.

 

ς παλαις κανας γεγονώς, πανριστε, ἔνδοξος μεστης, Βαπτιστά, μεστευσον παλαιωθντα μαρταις, ὅλον καινουργσαμε, τν καινουργν τοπαντς, ἐκδυσωπν ησον.

 

Στχ. ΒαπτισττοΧριστοπρσβευε πρ μν.

 

Νομοθετν μετνοιαν ν γῇ, ἐπφανας, Πρδρομε ΧριστοκαΒαπτιστά, ἣν κτελεν πντας νσχυσον εχας σου, ὅπως λυτρωθεημεν, ἐκ τν μτρων κακν, ὧν πλημμελομεν εί.

 

Στχ. ΒαπτισττοΧριστοπρσβευε πρ μν.

 

Στν στενν διδευσας δν, ἐγκρτειαν πσαν μετερχμενος Σοφέ, καπλατυσμῷ, θεωριν τν φανωττων, ὅλως κατηγλϊσαι, ὧν ντρυφν καὶ ἡμς δδου, Χριστν δυσωπν.

Τριαδικν

Στχ. γα Τρις Θες λησον κα σσον μς.

 

μοφυτριδα οπιστοί, δοξζομεν ναρχον Πατρα καΥἱόν, Πνεμα εθς, ἰσοβασλειον οσαν, μαν κυριτητα, μαν ρχν, καζων, ζωοποιοσαν μς.

Θεοτοκον

Στχ. περαγα Θεοτκε σσον μς.

 

κετηραν χραντε Θεῷ, προσγαγε, ὅπως παραβλψηται, ἡμν τπτασματα, κατς μτρους μαρτας, καδιαιωνζοντος λευθερσῃ ἡμς, πυρς κολζοντος.

 

δη' Ερμς ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

ν φρττουσιν γγελοι, καπσαι Στρατιαί, ὡς κτστην καΚριον, ὑμνετε ερες, δοξσατε Παδες, ελογετε λαοί, καὶ ὑπερυψοτε ες πντας τος αωνας.

 

Στχ. Δξα σοι, ὁ Θες μν δξα σοι.

 

Γυμνόν με εργσατο, παντοων ρετν, ὁ ὄφις δλιος, κακστσυμβουλῇ, στολας ναρτοις καταφαδρυνον νν, ὁ γυμνσας τοτου, Σωτρ μου τν κακαν.

 

Στχ. Δξα σοι, ὁ Θες μν δξα σοι.

 

κρναι ρχμενος, τγνος τν βροτν, Κριτδικαιτατε, ἐν ρφοβερᾷ, κατκριτον ντα, μὴ ἐκπμψς με, ες πρ ττς γεννης, ἀλλ' οκτειρον κασσον.

Μαρτυρικ

Στχ. γιοι τοΘεοπρεσβεσατε πρ μν.

 

μς παναοδιμοι, Κυρου θληταί, ο θλψις, ο κνδυνος, οξφος, οδπρ χρισεν, ὅλως τς γπης Χριστοῦ, τοδι' εσπλαγχναν, ἡμς γαπηκτος.

 

Στχ. γιοι τοΘεοπρεσβεσατε πρ μν.

 

Σαρκσυμπλεκμενοι, ἀσρκδυσμενεῖ, ατν κατεβλετε, γενναοι θληταί, κασν σωμτοις συγχορεετε, ἰώμενοι πθη, ψυχν τε κασωμτων.

Θεοτοκον

Στχ. περαγα Θεοτκε σσον μς.

 

ς κρνον κοιλσι, τοβου ερηκώς, ἐν σοκατεσκνωσεν, ὁ πντων φυτουργς, ὀσμας ναρτοις κασεμντητος νν, κατευωδιζων, ἡμς Θεογενντορ.

 

Κανν τοΠροδρμου

Ερμς ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

Τν τος μνολγους ν καμνῳ, διαφυλξαντα Παδας, κατν βροντσαν κμινον, μεταβαλντα ες δρσον, Χριστν τν Θεν μνετε, καὶ ὑπερυψοτε ατν ες τος αἰῶνας.

 

Στχ. ΒαπτισττοΧριστοπρσβευε πρ μν.

 

Μνος πρ πντας πλημμελσας, τος πγς γεννηθντας, μνος γεγνημαι, παραβτης τν σν νμων, Κριε· διό με διτοΠροδρμου, οκτερησον κασσον.

 

Στχ. ΒαπτισττοΧριστοπρσβευε πρ μν.

 

γγελος τος τρποις νεδεχθης, Βαπτιστὰ Ἰωννη, βουλς τν γγελον τς μεγλης κηρττων τος πρασι· διό σε νυμνολογομεν, ες πντας τος αἰῶνας.

 

Στχ. ΒαπτισττοΧριστοπρσβευε πρ μν.

 

Κραν κτμηθες δκως, Μκαρ, ὁ καταδσας τν κραν, Χριστοῦ ἐν δασιν, ἐνδυνμωσον πντας πρεσβεαις σου, τοπλνου συμπατεν τν κραν, τν ντως λεθραν.

 

Στχ. ΒαπτισττοΧριστοπρσβευε πρ μν.

 

πασι τς τρβους τς φεροσας, πρς τς θεας εσδους, Μκαρ, ὑπδειξον, ἐν ατας, ὅπως περιπατσαντες, νυμφνος θεου κληρονμοι, γενμεθα εχας σου.

Θεοτοκον

Στχ. περαγα Θεοτκε σσον μς.

 

Ῥῦσαμε τπου μαρτας, καφλογς τς γεννης, σκτους κολζοντος, καβρυγμοτν δντων, κασκληκος, Παρθνε, μνη προστασα, τογνους τν νθρπων.

 

δθ' Ερμς ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

Τν φωτοφρον νεφλην, ἐν ᾗ ὁ πντων Δεσπτης, ὡς ετς ξ ορανοῦ, ἐππκον κατλθε, καὶ ἐσαρκθη δι' ἡμς, γενμενος νθρωπος ὁ ἄναρχος, μεγαλνωμεν πντες, ὡς Μητρα τοΘεοῦ ἡμν γνν.

 

Στχ. Δξα σοι, ὁ Θες μν δξα σοι.

 

δοκαιρς μετανοας, κακαθαρς ργασας, ἰδοὺ ἡμρα του φωτς, ἐπεργζου τὰ ἔργα, φεγε τσκτος τν παθν, τν πνον κδωξον, τς κακστης αθυμας, ψυχμου, ὅπως γνθεου φγγους κοινωνς.

 

Στχ. Δξα σοι, ὁ Θες μν δξα σοι.

 

ς Τελνης στενζω, ὥσπερ Πρνη δακρω, ὡς Λστς ναβο· Μνσθητμου, οκτρμον, καὶ ὡς ὁ Ἄσωτος υἱός, κραυγζω τ· μαρτον, προσππτω σοι, ὥσπερ Χαναναα· λεμον, μπαρδς με, Χριστέ.

Μαρτυρικ

Στχ. γιοι τοΘεοπρεσβεσατε πρ μν.

 

Σωματικν παθημτων, καψυχικν συντριμμτων, ὤφθητε ντως ατροί, παραδντες τσμα πρς ακισμος καρτερικς, πρς βαιον θνατον, πανεφημοι θλητατοΚυρου· διτοτο μακαρζεσθε εί.

 

Στχ. γιοι τοΘεοπρεσβεσατε πρ μν.

 

λιακν λαμπηδνων, ἐναπαστρψασα πλον, ἡ καρτερα τν σοφν, τοΧριστοῦ Ἀθλοφρων, σκτους τν ρχοντα σαφς, ἠφνισαν χριτι, καὶ ἔλυσαν θεας τν νκτα, κα καρδας κατεφτισαν πιστν.

Θεοτοκον

Στχ. περαγα Θεοτκε σσον μς.

 

Φωτιστικας λαμπηδσι, τοῦ ἀνατελαντος Λγου, ἐκ τς γας σου γαστρς, Θεοτκε Παρθνε, κακαταυγσαντος τς γς τπρατα, φτισον τν ψυχν μου, ἡδονν μαυρσει σκοτισθεσαν, ἵνα πστει σε μνῶ.

 

Κανν ΤοΠροδρμου

Ερμς ατς

Στχ. ΒαπτισττοΧριστοπρσβευε πρ μν.

 

δοὺ ὁ λχνος φανων, τος ν τσκτει τοβου, ἡ καλλικλαδος δοχελιδν, ἡ τὸ ἔαρ πσι μηνουσα Χριστν, ὁ μγιστος Πρδρομος, μεστης τε παλαις κατς νας, οπρεσβεαις φυλαττμεθα εί.

 

Στχ. ΒαπτισττοΧριστοπρσβευε πρ μν.

 

ς τονυμφου σε φλον, νυνπροβλλομαι πρσβυν, ἔχων πληθν μαρτιν, βοσοι, Βαπτιστ· ποκοπήν μοι τν χρεν, Παμμκαρ πρυτνευσον, καὶ ἄναψον τς ψυχς μου τν λχνον, ἐσβεσμνον μελείᾳ παντελς.

 

Στχ. ΒαπτισττοΧριστοπρσβευε πρ μν.

 

Σν σωμτοις γγλοις, σν τος σεπτος ποστλοις, σν θλοφροις ερος, σν Προφταις, Προφτα, τν περγαθον Θεν, ἱκτευε πντοτε, τυχεν μς γαθν αωνων, τος πλουτοντς σε προσττην γαθν.

 

Στχ. ΒαπτισττοΧριστοπρσβευε πρ μν.

 

χελιδν ἡ ὡραα, ἡ ἀηδν τιμα, περιστερὰ ἡ παγκαλς, ἡ φιλρημος τρυγν, ὁ τοΚυρου Βαπτιστς, ἐρμου τβλστημα, τν ρημον καρπίᾳ, ψυχν μου γεγονυαν, δεξον γνιμον καλν.

Θεοτοκον

Στχ. περαγα Θεοτκε σσον μς.

 

Φρεις τν φροντα πντα, χερουβικς σπερ θρνος, τρφεις τν τρφοντα μς, ὃν παστως δυσπει, Θεοχαρτωτε γνή, σεισμοκαταπτσεως, ἁλσεως, καπαντοας νγκης, σοτν πομνην κλυτρσασθαι εί.

 

πστιχα Κατανυκτικτν Ανων

χος α'

λλος σε κσμος, ψυχή, ἀναμνει, καΚριτς, τσμλλων δημοσιεειν κρυπτκαδεινά, μον μμενς τος δε, ἀλλ πρφθασον βοσα τΚριτ· Θες λσθητ μοι, κασσν με.

 

Στχ. α'. νεπλσθημεν τπρωτοῦ ἐλους σου, Κριε, καὶ ἠγαλλιασμεθα καηφρνθημεν ν πσαις τας μραις μν. Εφρανθεημεν, ἀνθ΄ν μερν ταπενωσας μς, ἐτν, ὧν εδομεν κακά, καὶ ἴδε πτος δολους σου καὶ ἐπτὰ ἔργα σου, καὶ ὁδγησον τος υος ατν.

 

Μὴ ἀποδοκιμσς με, Σωτρ μου, τῇ ῥαθυμίᾳ τς μαρτας συνεχμενον, διγειρν μου τν λογισμν πρς μετνοιαν, κατοσοῦ ἀμπελνος ργτην δκιμον νδειξν με, δωρομενς μοι τς νδεκτης ρας τν μισθν, κατμγα λεος.

 

Στχ. β'. Καὶ ἔστω λαμπρτης Κυρου τοΘεοῦ ἡμν φ' ἡμς, κατὰ ἔργα τν χειρν μν κατεθυνον φ' ἡμς, κατὸ ἔργον τν χειρν μν κατεθυνον.

Μαρτυρικν

Οτοι οΣτρατιται τοΒασιλως τομεγλου, ἀντστησαν τος δγμασι τν τυρννων, γενναως κατεφρνησαν τν βασνων, κατν πλνην πσαν πατσαντες, ἀξως στεφανωθντες, ατονται παρτοΣωτρος ερνην, κατας ψυχας μν τμγα λεος.

Δξα... Κανν... Θεοτοκον

Πανεφημοι μρτυρες

Παρθνε πανμνητε Μωσς, τὸ ἐν σομυστριον, προφητικος εδεν μμασι, βάτον τν φλεκτον, επερ καιομνην· πρ γρ τς Θετητος, τν μτραν σου, Ἁγνή, οκατφλεξε. Διατομν σε, ὡς Μητρα τοΘεοῦ ἡμν, τν ερνην τκσμ δωρσασθαι.

 

ΕΙΣ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΝ

 

ΟΜακαρισμο ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

Μακριοι οερηνοποιοί, ὅτι ατουοΘεοκληθσονται.

 

Διβρσεως ξγαγε τοΠαραδεσου ὁ ἐχθρς τν δμ, διΣταυροδτν Ληστν, ἀντεισγαγε Χριστς ν ατ· Μνησθητμου κρζοντα, ὅταν λθς ν τΒασιλείᾳ σου.

 

Μακριοι οδεδιωγμνοι νεκεν δικαιοσνης, ὅτι ατν στιν βασιλεα τν ορανν.

 

Καθ' ἑκστην μαρτνοντα, καπαραβανοντα τς σς ντολς, ἐπστρεψν με Θες, κακολσεως ξρπασον, ὅπως σοτν φατον, εσπλαγχναν δοξζω, Φιλνθρωπε.

 

Μακριοί ἐστε ταν νειδσωσιν μς, καδιξωσι, καεπωσι πν πονηρν ῥῆμα καθ΄μν ψευδμενοι νεκεν μοῦ.

 

Λχνος φθης, θεε Πρδρομε, προπορευμενος δτου φωτς, τοῦ ἐκ νεφλης φωτεινς, ἀνατελαντος ρρτως μν. Τοτον ον κτευε, καταυγάσαι ψυχς τν τιμντων σε.

Μαρτυρικν

Χαρετε καὶ ἀγαλλισθε, ὅτι μισθς μν πολς ν τος ορανος.

 

πομεναντες πολπλοκα, βσανα Μρτυρες πανεφημοι, ἐπουρανων γαθν, ἐν ψστοις ξιθητε· θεν μακαρζεσθε, ὑππντων νθρπων κστοτε.

Δξα...

Τν Πατρα προσκυνσωμεν, κατν Υἱὸν δοξολογσωμεν, κατπανγιον πιστοί, πντες Πνεμα νυμνσωμεν· Μνσθητμου κρζοντες, ὁμοοσιε Τρις, κα Μονς Θες.

Κανν... Θεοτοκον

Μεττκον ειπρθενος, ὡς πρτοτκου φυλχθης, Ἁγνή, Θεν γεννσασα σαρκί, ὃν δυσπει σαρκικν μς, Ἄχραντε λυτρσασθαι, ψυχικν τε παθν κετεομεν.