ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Α΄ ΗΧΟΣ

 

ΣτιχηρΣταυρσιμα Δεσποτικ

χος α'

Τν ορανων ταγμτων ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

Στχ. α'. Ἐὰν νομας παρατηρσς, Κριε, Κριε τίς ποστσεται; ὅτι παρσοὶ ὁ ἱλασμός στιν.

 

Ξλτπρν Προπτωρ, θαντου γεεται, ξλδνν τιμίῳ, πς πιστς κλυτροται, θαντου καταδκης, πσα πνοή, ἀνυμνοντες δοξσωμεν, τν σταυρωθντα βουλσει πρ μν, καφωτσαντα τπρατα.

 

Στχ. β'. νεκεν τοῦ ὀνματς σου πμεινσε, Κριε, ὑπμεινεν ψυχμου ες τν λγον σου, ἤλπισεν ψυχμου πτν Κριον.

 

Πεπωρωμνος καρδαν, καλογισμος πονηρος, ἀπεγνωσμνος λος, κακατακεκριμνος, ὑπρχων κβοσοι· Λγε Θεοῦ, τκρυφμοι γκλματα, κατς τκτους κινσεις τν λογισμν, καταπρϋνον ς εσπλαγχνος.

 

Στχ. γ'. πφυλακς πρωας μχρι νυκτς, ἀπ φυλακς πρωας λπιστω σραλ πτν Κριον.

 

ν τΣταυρσου Οκτρμον, Χριστκαυχμεθα, καὶ ἐν αττν πλνην, τοῦ ἐχθροῦ ἐκπορθοντες, ὑμνομν σε παστως, ὅτι μν, τσωτριον Εσπλαγχνε, τς γς ν μσεργσω ς γαθς, ἑκουσως ψωθες ν ατῷ.

τερα Στιχηρτς Θεοτκου, ὅμοια

Στχ. δ'. τι παρτΚυρίῳ τὸ ἔλεος, καπολλπαρ' ατῷ, λτρωσις, καατς λυτρσεται τν σραλ κ πασν τν νομιν ατοῦ.

 

Σσωτηραν μου πντοτε, ἐπιγρφομαι, ἐν σοθαρρσωθναι, παναγα Παρθνε, ἐκ πσης ον με βλβης, φθορς καπαθν, ἀνελπστου κακας τε, καὶ ἐξαιρτως κ γνμης νηλεος, φιλαργρου τε ξρπασον.

 

Στχ. ε'. Ανετε τν Κριον πντα τὰ ἔθνη, ἐπαινσατε ατν, πντες ολαοί.

 

πικαλομασε πλιν, Παρθνε Δσποινα, καττοπθους τοτου, τς φιλοχρηματας· καγρ θηρς γρου ατς τς ρμάς, ἀληθς πλον δδοικα· φιλαργυρίᾳ γρ πργμασι καμικρος, φειδομνοις τοτων κρνεται.

 

Στχ. ς'. Ὅτι κραταιθη τὸ ἔλεος ατοῦ ἐφ' ἡμς, καὶ ἡ ἀλθεια τοΚυρου μνει ες τν αἰῶνα.

 

λαρωττπροθσει, καδιαθσει χρηστῇ, πρς τος πτωχος καξνους, καπεντων τπλθη, ὁρν με καθ' ἑκστην, ἰσχν κραταιν, Θεοτκε χοργησον, ἀκτημοσνην σπσασθαι τΘεῷ, οκεισαι δυναμνην με.

Δξα... Κανν...

Σταυροθεοτοκον, ὅμοιον

ναρτηθντα ς εδεν, ἐπΣταυροτν μνν, ἡ ἄμωμος Παρθνος, θρηνδοσα βα· Γλυκτατον μου Τκνον, τί τκαινν, καπαρδοξον θαμα; πς κατχων τπντα ν τδρακί, ἐπξλου προσηλθης σαρκὶ;

 

πστιχα Σταυρσιμα

Σταυρς κατεπγη ν κρανίῳ, καὶ ἤνθησεν μν θανασαν, ἐκ πηγς ενου, τς πλευρς τοΣωτρος.

 

Στχ. Α'. Πρς σὲ ᾖρα τος φθαλμος μου, τν κατοικοντα ν τορανῷ. Ἰδού, ὡς φθαλμοδολων ες χερας τν κυρων ατν, ὡς φθαλμοπαιδσκης ες χερας τς κυρας ατς, οτως οἱ ὀφθαλμοὶ ἡμν πρς Κριον τν Θεν μν, ἕως οοκτειρσαι μς.

 

ρρηκτον τεχος μν στιν, ὁ τμιος Σταυρς τοΣωτρος· ν ατγρ πεποιθτες, σζμεθα πντες.

Μαρτυρικν

Στχ. Β'. λησον μς, Κριε, ἐλησον μς, ὅτι ππολὺ ἐπλσθημεν ξουδενσεως, ἐππλεον πλήσθη ψυχὴ ἡμν, τὸ ὄνειδος τος εθηνοσι, καὶ ἡ ἐξουδνωσις τος περηφνοις.

 

Τπρεσβείᾳ Κριε, πντων τν γων, κατς Θεοτκου, τν σν ερνην δς μν, καὶ ἐλησον μς, ὡς μνος Οκτρμων.

Δξα... Κανν...

Σταυροθεοτοκον Πανεφημοι Μρτυρες ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

Τν γεσιν τν πλαι τοῦ Ἀδμ, τν πικρν γλκανας, χολν καὶ ὄξος γευσμενος, τκνον γλυκτατον, ὑψωθες ν ξλῳ, ὡς κριτς δκαιος· διό με φαρμαχθεσαν τπθει σου, γλκανον Δσποτα, ἀναστς ς παντοδναμος, ἡ Παρθνος λεγε δακρουσα.

 

Μεττν α' Στιχολογαν, Καθσματα

χος α'

Σσον, Κριε, τν λαν σου, καελγησον τν κληρονομαν σου, νκας τος Βασιλεσι, κατβαρβρων δωρομενος, κατσν φυλττων, διτοΣταυροσου πολτευμα.

 

Σταυρωθντος σου Χριστέ, ἀνρθη τυραννς, ἐπατθη δναμις τοῦ ἐχθρο· οτε γρ γγελος, οκ νθρωπος, ἀλλ' ατς Κριος, ἔσωσας μς, δξα σοι.

Δξα... Κανν... Σταυροθεοτοκον

Τν τφον σου Σωτρ ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

Σταυρσου τος χθρος, τροπωσμενος Στερ, διλυσον ατν, τς αρσεις ς κνιν, τκρας δὲ ἀνψωσον, τς σεπτς κκλησας σου, στσον, Κριε, τν καθ' ἡμν τοτων ζλην, κα ερνευσον, τν ρθοδξων τπλθη, εχας τς Τεκοσης σε.

 

Μεττν β' Στιχολογαν, Καθσματα

Τολθου σφραγισθντος ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

ΤοΣταυροσου τξλον, προσκυνομεν φιλνθρωπε, ὅτι ν ατπροσηλθης, ἡ ζωτν πντων. Παρδεισον νέῳξας Σωτρ, τπστει προσελθντι σοι Λστῇ, κατρυφς κατηξιθη, ὁμολογν σοι· Μνσθητμου Κριε, δξαι σπερ κενον καὶ ἡμς, κραυγζοντας· μρτομεν πντες, τ εσπλαγχνίᾳ σου, μὴ ὑπερδς μς.

Τν τφον σου Σωτρ ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

Τὸ ὅπλον τοΣταυροῦ, ἐν πολμοις δεχθη, ποττεσεβεῖ, ΒασιλεΚωνσταντνῳ, ἀήττητον τρπαιον, κατ΄ χθρν δι πστεως. Τοτο τρμουσιν αἱ ἐνανται δυνμεις, τοτο γγονε, κα τν πιστν σωτηρα, καΠαλου τκαχημα.

Δξα... Κανν...

Σταυροθεοτοκον, ὅμοιον

ρσσε νεκρν, καγυμνν πξλου, τιτρσκομαι δεινς, κα δονομαι τσπλγχνα, Υἱέ μου περγαθε, καΘεπαντοδναμε, ἡ πανμωμος, ἐν στεναγμος νεβα· ν μνσωμεν, ὡς τοΚυρου Μητρα, καπστει δοξσωμεν.

 

Μεττν γ' Στιχολογαν, Καθσματα

Τν τφον σου Σωτρ ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

Σταυρπροσηλωθες, ἑκουσως Οκτρμον, ἐθωσας μν, τν φθαρεσαν οσαν, κατν νθρωπλεθρον, ἐθαντωσας δρκοντα, ἀλλστήριξον, ὀρθοδοξίᾳ τν κσμον κακατβαλε, αρετικν τς πρσεις, Σταυρττιμίῳ σου.

Μαρτυρικν

θλσεως καχημα, καστεφανων ξωμα, οἱ ἔνδοξοι θλοφροι, περιββληντασε Κριε· καρτερίᾳ γρ ακισμν, τος νμους τροπσαντο, καδυνμει θεϊκῇ, ἐξ ορανοτν νκην δξαντο. Ατν τας κεσαις, δρησαι μν Θες τμγα λεος.

Δξα... Κανν... Σταυροθεοτοκον

Τν τφον σου Σωτρ ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

Ἡ ἄσπιλος μνς, τν μνν κα Ποιμνα, ὁρσα ν Σταυρῷ, ὡς μνν σφαγμνον, τς ψεις διεσπραττε, καθρηνοσα φθγγετο. Ὢ τολμματος, τν μιαιφνων βραων, κατς θεας σου, μακροθυμας, Υἱέ μου· καγρ θλων ππονθας.

 

δα' χος α' Ερμς ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

Τβοηθσαντι Θεῷ, ἐν ΑγπττΜωσῇ, καδι' ατοτν Φαραώ, πανστρατιβυθσαντι, ἐπινκιον δν σωμεν. Ὅτι δεδξασται.

 

Στχ. Δξα τῇ ἁγίᾳ Σταυρσει σου Κριε.

 

Παθεν νσχου δι' ἡμς, ὁ τφσει παθς, κασταυρωθες μετλστν, τν ρχκακον χθρν, ἐθαντωσας Λγε καὶ ἔσωσας, τος νυμνοντς σε.

 

Στχ. Δξα τῇ ἁγίᾳ Σταυρσει σου Κριε.

 

νατολὴ ἀνατολν, χρηματζων πρς δυσμς, τς πωσμνης ησοῦ, ἦλθες φσεως μν, ὃν ὁ ἥλιος βλπων κρεμμενον, τφς συνστειλεν.

Μαρτυρικ

Στχ. γιοι τοΘεοπρεσβεσατε πρ μν.

 

Θνατον πρξενον ζως, αωνου θληταί, ἀνταλλαξμενοι καλς, βασιλεας ορανν ξιθητε· θεν δοξζεσθε, καμακαρζεσθε.

 

Στχ. γιοι τοΘεοπρεσβεσατε πρ μν.

 

Οτπαθματα Χριστοῦ, μιμησμενοι καλς, πθη ἰᾶσθε τν βροτν, χειρουργίᾳ μυστικῇ, καδικετε λγτπνεματα, ἅγιοι Μρτυρες.

Σταυροθεοτοκον

Στχ. περαγα Θεοτκε, σσον μς.

 

σπερ μνν πΣταυροῦ, καθορσα ἡ Ἀμνς, ἀναρτηθντα τν Χριστν, ἀλαλζει καβο· Ποσου δυ τκλλος μακρθυμε, Υἱὲ προναρχε;

 

Κανν τς περαγας Θεοτκου

Ερμς ατς

Στχ. περαγα Θεοτκε, σσον μς.

 

ν τπελγει τν δεινν, κα τζλτν παθν, κλυδωνιζμενος γώ, τν σν χραντε Σεμνή, ἐπικαλομαι γαλνην, δισωσν με· λιμν γρ ετν πιστν.

 

Στχ. περαγα Θεοτκε, σσον μς.

 

Προκαθαρθεσα τν ψυχν, θεου Πνεματος φωτί, ὅλον δξω ν γαστρί, τὸ ἀπαγασμα Πατρς, δι τν ζφον μου λσον τοπτασματος, Παρθνε χραντε.

 

Στχ. περαγα Θεοτκε, σσον μς.

 

Στν ορνιον σκηνν, καὶ ἁγαν κιβωτν, ἐν τν οκον αυτοῦ, ᾠκοδμησε Χριστς, καὶ ἱλαστριον δειξεν ες σωτηραν, ἡμν μεγαλνομεν.

 

Στχ. περαγα Θεοτκε, σσον μς.

 

Σετογνους τν βροτν, ἀσφαλς καταφυγή, τεχος κασκπη καλιμν, καπροσττις κραταιά, ἐν μοχθηρος τοβου πανμνητε, Θεογενντρια.

 

δγ' Ερμς ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

Στερεωθτω καρδα μου, ες τθλημσου Χριστὲ ὁ Θες, ὁ ἐφ' ὑδτων ορανν, στερεσας τν δετερον, καὶ ἑδρσας ν τος δασι, τν γν Παντοδναμε.

 

Στχ. Δξα τῇ ἁγίᾳ Σταυρσει σου Κριε.

 

πΣταυροπαλμας πλωσας, καδακτλους θεους μτωσας, ἔργον χειρν σου τν δμ, φονικς χειρς Δσποτα, ἐκλυτρομενος, ὡς μνος γαθς κα φιλνθρωπος.

 

Στχ. Δξα τῇ ἁγίᾳ Σταυρσει σου Κριε.

 

Πλευρν νγης λγχΔσποτα, ἀνορθν πλευρς τὸ ὀλσθημα, ξλῳ ὑψθης τν ποτέ, ναυαγσαντα ξλου καρπῷ, πρς Παρδεισον εσγων, σν Λσττεγνμονι.

Μαρτυρικ

Στχ. γιοι τοΘεοπρεσβεσατε πρ μν.

 

Τς κκλησας τστηργματα, ττς εσεβεας προπργια, τος καθαιρτας τοῦ ἐχθροῦ, τοΚυρου τος Μρτυρας, διανοίᾳ καθαρᾷ, μελδικς νυμνσωμεν.

 

Στχ. γιοι τοΘεοπρεσβεσατε πρ μν.

 

Οἷά περ θεα ντες κλματα, νοητς μπλου οΜρτυρες, βτρυας νεγκαν σαφς, καρτερας προχοντες ονον, πντων τς καρδας, τν πιστν κατευφρανοντα.

Σταυροθεοτοκον

Στχ. περαγα Θεοτκε, σσον μς.

 

Ελογημνος τς κοιλας σου, ὁ καρπς Παρθνε πανμνητε, ὁ τος φθαρντας τκαρπῷ, διξλου Σταυροατοῦ, ἀφθαρσας καταστσας, κοινωνος θείᾳ χριτι.

 

Κανν τς Θεοτκου

Ερμς ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

Στερωσον Κριε, τν κκλησαν σου, ἣν κτσω τ δυνμει τοΣταυροσου, ἐν ᾧ ἐχθρν θριμβευσας, καὶ ἐφτισας τν Οκουμνην.

 

Στχ. περαγα Θεοτκε, σσον μς.

 

ν τφωτΔσποινα, ττοΥοσου, τζοφδες τν μν γνοημτων, μετδακρων σοδομαι, διασκδασον τσπρεσβείᾳ.

 

Στχ. περαγα Θεοτκε, σσον μς.

 

ς χουσα Πανχραντε, θαυμτων βυσσον, καπηγν αμτων, τας πρεσβεαις σου πσμηξον, πντα ῥύπον τς μς ψυχς, τν ξ μαρτας.

 

Στχ. περαγα Θεοτκε, σσον μς.

 

Τν ρρητον τκον σου, ελογημνη προσκυνομεν, ες πρεσβεαν σε καλοντες, δυσπησον γνπσης νγκης λυτρωθναι, τος σὲ ἀνυμνοντας.

 

Στχ. περαγα Θεοτκε, σσον μς.

 

λπδων σε πλρωμα, καθεαν σκπην, προστασαν, καὶ ἡμραν σωτηρας, κεκτμεθα, Μτηρ τοΛγου, λμψον μν φς τς μετανοας.

 

δδ' Ερμς ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

Εσακκοα Κριε τν κον σου, καὶ ἐφοβθην, κατενησα τὰ ἔργα σου, (ὁ Προφτης λεγε), καὶ ἐδξασσου τν δναμιν.

 

Στχ. Δξα τῇ ἁγίᾳ Σταυρσει σου Κριε.

 

Νομοθτης ν δκαιος, μετὰ ἀνμων κατελογσθης, ἐπξλου ναρτμενος, εεργτα Κριε, πντας δικαισαι βουλμενος.

 

Στχ. Δξα τῇ ἁγίᾳ Σταυρσει σου Κριε.

 

Αδυνμεις ξστησαν, ατν γγλων, ἐπΣταυροσε, θεασμεναι ψομενον, κατοσκτους λιε, τς ρχς δυνμει τροπομενον.

Μαρτυρικ

Στχ. γιοι τοΘεοπρεσβεσατε πρ μν.

 

αμτων χαρσματα, ἐκ τν τοΠνεματος χαρισμτων, ἀπαντλσαντες ομρτυρες, πντων ναπαουσι, πθη ψυχοφθρα ν χριτι.

 

Στχ. γιοι τοΘεοπρεσβεσατε πρ μν.

 

Νυσταγμν πωσμενοι, τς μελεας οἱ ἀθλοφροι, ἐγρηγρσει θεας πστεως, τν θηρν κομισαν τς ρμάς, καχαροντες θλησαν.

Σταυροθεοτοκον

Στχ. περαγα Θεοτκε, σσον μς.

 

Ομοι τκνον! Πς βλψω σε, ἐπτοξλου νηρτημνον, καὶ ἀδκως θανατομενον, τν ζων παρχοντα; Ἡ Παρθνος κλαουσα λεγεν.

 

Κανν τς Θεοτκου

Ερμς ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

Κατενησα Παντοδναμε τν σν οκονομαν, καμετφβου δξασσε Σωτρ.

 

Στχ. περαγα Θεοτκε, σσον μς.

 

λαστριον κατασχυντον, τν πρεσβεαν σου πντες, ἁγνΠαρθνε, οπιστοκεκτμεθα.

 

Στχ. περαγα Θεοτκε, σσον μς.

 

Θεν γνΛγον ν μτρ σου, ἀφρστως συλλαβοσα, Θεν σωτρα, τκτεις τογνους μν.

 

Στχ. περαγα Θεοτκε, σσον μς.

 

προσμχητον τεχος χοντες, τν σν σκπην Παρθνε, τν ορτων, ἐχθρν λυτρομεθα.

 

Στχ. περαγα Θεοτκε, σσον μς.

 

Πεπτωκτας μαρτμασι, διανστησον Κρη, ελογημνη· λπς γρ ετν πιστν.

 

δε' Ερμς ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

Τφαεινν μν ξαντειλον, φς τὸ ἀΐδιον, τος ρθρζουσιν, ἐπτκρματα τν ντολν σου, Δσποτα φιλνθρωπε, Χριστὲ ὁ Θες μν.

 

Στχ. Δξα τῇ ἁγίᾳ Σταυρσει σου Κριε.

 

πΣταυροσαρκὶ ἀνυψομενος, ἔθνη κλεσας, μεδτα σε, πρς σν πγνωσιν, Κριττν λων, μνε εσυμπθητε, Χριστὲ ὁ Θες μν.

 

Στχ. Δξα τῇ ἁγίᾳ Σταυρσει σου Κριε.

 

Σοπρς κριτριον στντος δικον, δκαιε Κριε, δεδικαωται πρν κατκριτος δμ, κακρζει· Δξα τΣταυρσει σου, μακρθυμε Κριε.

Μαρτυρικ

Στχ. γιοι τοΘεοπρεσβεσατε πρ μν.

 

σπερ Παρδεισος θεοφτευτος, ὤφθητε μρτυρες, πθη τμια, ὡς νθη εοσμα προσκεκτημνοι, ος εωδιζεται, πιστν ψυχὴ ἅπασα.

 

Στχ. γιοι τοΘεοπρεσβεσατε πρ μν.

 

Τεθαλστατα κακατκαρπα, δνδρα τς πστεως, τν θνατον καρπν νθσαντα, ττς κακας ῥίζας νασπσαντα, ὑμνομεν τος μρτυρας.

Σταυροθεοτοκον

Στχ. περαγα Θεοτκε, σσον μς.

 

Ῥάβδος ἡ ἔντιμος βλαστσασα, κλδον μραντον, ἀνυψομενον ατν ς βλεπεν πτοξλου, Δσποτα, ἐκραγαζε· μὴ ἄτεκνον δεξς με.

 

Κανν τς Θεοτκου

Ερμς ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

κ νυκτς ρθρζοντες μνομν σε Χριστέ, τν τΠατρσυνάναρχον, καΣωτρα τν ψυχν μν. Τν ερνην τ κσμπαρσχου φιλνθρωπε.

 

Στχ. περαγα Θεοτκε, σσον μς.

 

Κραταιάν σε ντληψιν, Ἀειπρθενε πρχουσαν, ἐν πειρασμος καθλψεσι, καδεινας μαρταις, εροιμεν εκαιρον βοθειαν.

 

Στχ. περαγα Θεοτκε, σσον μς.

 

Ττν γγλων στρατεματα, ὡς τν Κτστην τν πντων, ὑπερφυς κυσασαν, καΠαρθνον μενασαν, Θεοτκε νυμνοσσε εί.

 

Στχ. περαγα Θεοτκε, σσον μς.

 

ν τπηγτν αμτων σου, κατος εθροις τν θαυμτων σου, τν μολυσμν ππλυνον, τν κ τς μαρτας, προστριβντα μοι πανμωμε.

 

Στχ. περαγα Θεοτκε, σσον μς.

 

Τν λασμν τν ψυχν μν, ἐν νηδύϊ συλλαβοσα γνή, σωτηραν ττοκας, τος ν πστει πλτῳ, Θεοτκον σδοξζουσιν.

 

δς' Ερμς ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

Τν Προφτην δισωσας, ἐκ τοκτους φιλνθρωπε, κμτοβυθοτν πταισμτων, ἀνγαγε δομαι, τροπρια.

 

Στχ. Δξα τῇ ἁγίᾳ Σταυρσει σου Κριε.

 

τιμς πσης περθεν, ἀτιμαν πνεγκας, Σταυρπροσπαγες τος νθρπους, τιμσαι βουλμενος.

 

Στχ. Δξα τῇ ἁγίᾳ Σταυρσει σου Κριε.

 

πογρφεις μοι φεσιν, τκαλμτυπτμενος, καταδουλωθντι τπλνῳ, Χριστὲ ὁ Θες μν.

Μαρτυρικ

Στχ. γιοι τοΘεοπρεσβεσατε πρ μν.

 

Διπνων θλσεως, πρς τν πονον γιοι, μετβητε λξιν ρρτου, χαρς ξιομενοι.

 

Στχ. γιοι τοΘεοπρεσβεσατε πρ μν.

 

πυρθητε νθραξι, τς Χριστοῦ ἀγαπσεως· θεν τπυρὶ ὁμιλοντες, ἐμενατε φλεκτοι.

Σταυροθεοτοκον

Στχ. περαγα Θεοτκε, σσον μς.

 

Μεττκον Πανμωμε, ὡς πρτκου διμεινας· Θεν γρ κησας ξλῳ, τν νθρωπον σσαντα.

 

Κανν τς Θεοτκου

Ερμς ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

Σν τῷ Ἰωνβομεν σοι Κριε, μετφωνς ανσεως δεμενοι, ἀνγαγε κ φθορς τν ζων μν.

 

Στχ. περαγα Θεοτκε, σσον μς.

 

Τν λγεινν παθν μου τσυντρμματα, ἐν τσυνδσμΔσποινα, τς πρεσβεας σου θερπευσον, κατν ῥῶσν μοι δρησαι.

 

Στχ. περαγα Θεοτκε, σσον μς.

 

λος συλληφθες πολλος τοπμασι, κασυληθες τν νον, ἁμαρταις πολλας, τσκπσου καταφεγω, δισωσν με.

 

Στχ. περαγα Θεοτκε, σσον μς.

 

Πντες διστκτπστει σε Πναγνε, ἐκδυσωπομεν Παρθνε, τν πταισμνων μν δρησαι λσιν, ὡς Μτηρ Θεοῦ.

 

Στχ. περαγα Θεοτκε, σσον μς.

 

ς του νοητοῦ Ἡλου πανμωμε, ἀναδειχθεσα χημα, φωταγγησον, τος ν νυκτί, ἀγνωσας καθεδοντας.

 

δζ' Ερμς ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

κμινος Σωτρ δροσζετο, οΠαδες δχορεοντες ψαλλον· Ελογητς Θες, ὁ τν Πατρων μν.

 

Στχ. Δξα τῇ ἁγίᾳ Σταυρσει σου Κριε.

 

Σταυρομενος τν κτσιν σλευσας, νεκρομενος τν φιν νκρωσας. Ελογητς Θες, ὁ τν Πατρων μν.

 

Στχ. Δξα τῇ ἁγίᾳ Σταυρσει σου Κριε.

 

Ποτζεται χολὴ ὁ Μακρθυμος, πηγζων μοι γλυκασμν σωτριον, τῇ ἐνηδνβρσει στερηθντι, Παραδεσου τς τρυφς.

Μαρτυρικ

Στχ. γιοι τοΘεοπρεσβεσατε πρ μν.

 

ΟΜρτυρες ξεμενοι νυξι, νεκρσεως τπθος πθεντο, καταστολν δθεαν, ἐκ Θεοῦ ἐκομσαντο.

 

Στχ. γιοι τοΘεοπρεσβεσατε πρ μν.

 

Τος πθεσι τπθος τὸ ἄχραντον, μιμομενοι καλλνικοι Μρτυρες, τος ακισμος αδως, τν χθρν πεμενατε.

Σταυροθεοτοκον

Στχ. περαγα Θεοτκε, σσον μς.

 

Σταυρομενον ρσα τν Κριον, ἡ ἄμεμπτος Θεοτκος λεγεν· Ομοι! Υἱὲ πς θνσκεις, ἡ ζωκαὶ ἐλπς τν πιστν.

 

Κανν τς Θεοτκου

Ερμς ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

Ὁ ἐν τβτῳ ὀφθες, ἐν πυρτΝομοθτῃ, κατν τκον τς ειπαρθνου ν ατ προτυπσας, ελογητς εΚριε, ὁ Θες τν Πατρων μν.

 

Στχ. περαγα Θεοτκε, σσον μς.

 

ν πειρασμος βοηθν, ἐν κινδνοις σωτηραν, σΔσποινα πιστμενοι, πιστς κβομεν· Ελογημνος Πναγνε, ὁ καρπς τς κοιλας σου.

 

Στχ. περαγα Θεοτκε, σσον μς.

 

Τν τς ζως χορηγν, ὡς τεκοσα Θεοτκε, ἀνστησον νεκρωθντα με, δεινας μαρταις· Ελογητς εκρζοντα, ὁ Θες τν Πατρων μν.

 

Στχ. περαγα Θεοτκε, σσον μς.

 

Θες κ σοπροελθών, ἐλυτρσατο τν φσιν τς κατρας, καὶ ἰάσατο τς πντων δνας· Ελογημνος Πναγνε, ὁ καρπς τς κοιλας σου.

 

Στχ. περαγα Θεοτκε, σσον μς.

 

Χαρε χαρτν πιστν, καλυτριον λπης. Χαρε πντων λαστριον, τν πστει βοντων· Ελογημνη χραντε, Θεοτκε πανμνητε.

 

δη' Ερμς ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

Τν τος μνολγους ν καμνῳ, διασσαντα Παδας, κατν βροντφλογον μεταβαλντα, κμινον ες δρσον, Χριστν τν Θεν μνετε, ες πντας τος αἰῶνας.

 

Στχ. Δξα τῇ ἁγίᾳ Σταυρσει σου Κριε.

 

τε τΣταυρΣτερ πγης, ἐκλονετο κτσις, ἥλιος παυσε τς κτνας, καπτραι σχζοντο, καὶ ᾅδης Στερ γυμνοτο, μφρων σου τκρτος.

 

Στχ. Δξα τῇ ἁγίᾳ Σταυρσει σου Κριε.

 

πρ καταδκων πωσμνων, καταδκης νσχου, ὑπρ τογμνωσιν ποστντος, γυμνς ξλ κρμασαι, Οκτρμον. Μγα σου τκρτος, καὶ ἡ φιλανθρωπα.

Μαρτυρικ

Στχ. γιοι τοΘεοπρεσβεσατε πρ μν.

 

Οτν σωμτων συμπολται, οΧριστοστρατιται, Σταυρν ς θωρακα νδυσμενοι, πρς τν ντπαλον χωροσι, κατοτων ραοις, ποσκαταπατοσιν.

 

Στχ. γιοι τοΘεοπρεσβεσατε πρ μν.

 

σταντο ν μστοσταδου, τος μοχλος ογενναοι μλη συνθλμενοι, κατν δμησιν ναμοχλεοντες τς πλνης, κα τος δαιμνων βωμος δαφζοντες.

Σταυροθεοτοκον

Στχ. περαγα Θεοτκε, σσον μς.

 

τν ορανν ψηλοτρα, ὑψωθντα ν ξλῳ, κακαταρσσοντα τς ψσεις, ἐχθροθεωρσασα, τν μνον ψιστον, ἀνμνει Χριστν μεγαλοφνως.

 

Κανν τς Θεοτκου

Ερμς ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

πνον σοι προσφρομεν τν σωμτων, ὥσπερ οΠαδες ν τκαμνῳ, καὶ ὑμνοντες λγομεν· ελογετε πντα τὰ ἔργα Κριου τν Κριον.

 

Στχ. περαγα Θεοτκε, σσον μς.

 

λωσαι τν εσπλαγχνον Θεν καΛγον, Θεοκυτορ πρ τν πστει, ἀσιγτως βοντων· Ελογετε πντα τὰ ἔργα Κυρου τν Κριον.

 

Στχ. περαγα Θεοτκε, σσον μς.

 

Καθρσιον χοντες τν σν πρεσβεαν, οἱ ἐμπαγντες βυθπταισμτων, Θεοτκε βομεν· Ελογετε πντα τὰ ἔργα Κυρου τν Κριον.

 

Στχ. περαγα Θεοτκε, σσον μς.

 

Σπντες καταφγιον ν περιστσει, κασυμμαχαν καπροστασαν, κεκτημνοι βομεν· Ελογετε πντα τὰ ἔργα Κυρου τν Κριον.

 

Στχ. περαγα Θεοτκε, σσον μς.

 

χλς κυμτων δεινν συνταρττει με· διπροστρχω ν τλιμνι, τς σς πρεσβεας κραυγζων· Ελογετε πντα τὰ ἔργα Κυρου τν Κριον.

 

δθ' Ερμς

Σὲ ἥν περ εδε Μωϋσς, ἀκατφλεκτον βάτον, κακλμακα μψυχον, ἣν ὁ Ἰακβ τεθαται, καπλην ορνιον, δι΄ς διλθε Χριστς Θες μν, ὕμνοις, Μτερ γνή, μεγαλνομεν.

 

Στχ. Δξα τῇ ἁγίᾳ Σταυρσει σου Κριε.

 

Ὢ! πς λας ὁ ἀπειθς, παραδδωσι Σταυρῷ, τν μνον μακρθυμον, ἐθελοντπτωχεσαντα, καπθος δεξμενον, καὶ ἀπαθεας πρξενον γενμενον, πσι τος ξ δμ λισθσασιν.

 

Στχ. Δξα τῇ ἁγίᾳ Σταυρσει σου Κριε.

 

Σταρωσιν τιμον Χριστέ, κατεδξω ν σαρκί, τιμσαι βουλμενος, ἀτιμασθντα πθεσιν, ἀλγοις τν νθρωπον, κατὸ ἀρχαον κλλος πολσαντα, δξα τῇ ὑπρ νον εσπλαγχνίᾳ σου.

Μαρτυρικ

Στχ. γιοι τοΘεοπρεσβεσατε πρ μν.

 

λιε δυτε Χριστέ, τος ρθρζοντας πρς σέ, κασκτος κολσεως, παραδραμντας νεσει σου, ες φγγος δγησας τς σς, ἀρρτου δξης καλαμπρτητος· φτισον ον μς τας ατν προσευχας.

 

Στχ. γιοι τοΘεοπρεσβεσατε πρ μν.

 

Φλαγξ μαρτρων ερν, μυριδας νοητν, ἐχθρν τροπσαντο, καμυρισιν νωνται γων Δυνμεων, κατμρια πθη τν ψυχν μν, νεσει παντουργικθεραπεουσιν.

Θεοτοκον

Στχ. περαγα Θεοτκε, σσον μς.

 

Φγγει Παρθνε τοῦ ἐκ σοῦ, ἀνατελαντος σαρκί, τν νον μου καταγασον, κατν καρδαν φτισον, τ σκτος δικουσα τς μαρτας, κατς αθυμας μου, ἅπασαν τν χλν πελανουσα.

 

Κανν τς Θεοτκου

Ερμς ατς

Στχ. περαγα Θεοτκε, σσον μς.

 

χουσα πλθος συμπαθς, καπλουσους οκτιρμος, τπθη κατραματα, τοσματος καμλωπας, κατς δνας θερπευσον Δσποινα, δολου τοσοῦ, ὅπως κατχρος δοξζω σε.

 

Στχ. περαγα Θεοτκε, σσον μς.

 

Σὲ ὡς τν Λγον τοΠατρς, συλλαβοσαν ν γαστρί, κατοτον κυσασαν, ὑπρ φσιν πναγνε, καΠαρθνον μείνασαν, δοξολογεχαρστως, κρζων σοι· Χαρε μαρτωλν βοθεια.

 

Στχ. περαγα Θεοτκε, σσον μς.

 

Μνη πρχεις πλανς, ὁδηγα τν πιστν, κατρβος σωτριος, ες εθεαν μς γουσα, ὁδν ορνιον, τς Βασιλεας τομνου Θεοῦ, Ἄχραντε, ἡ ἐλπς τν ψυχν μν.

 

Στχ. περαγα Θεοτκε, σσον μς.

 

Στν ορνιον μν, ἐγεργησας στχυν, κα τρφεις πανμωμε, καπρεσβεεις πντοτε, κασζεις κ θλψεως κακινδνων, καπαρχεις πασιν, ἱλασμν μαρτιν τος μνοσσε.

 

πστιχα τν Ανων, Σταυρσιμα

χος α'

Στν ν ξλπροσπαγντα, καζων μν παρεσχηκτα, ὡς Σωτρα, καΔεσπτην, ὑμνομεν παστως.

 

Στχ. α'. νεπλσθημεν τπρωτοῦ ἐλους σου, Κριε, καὶ ἠγαλλιασμεθα καηφρνθημεν ν πσαις τας μραις μν. Εφρανθεημεν, ἀνθ΄ν μερν ταπενωσας μς, ἐτν, ὧν εδομεν κακά, καὶ ἴδε πτος δολους σου καὶ ἐπτὰ ἔργα σου, καὶ ὁδγησον τος υος ατν.

 

ΔιτοΣταυροσου Χριστέ, μα πομνη γγονεν, Ἀγγλων καὶ ἀνθρπων, καμα κκλησα, ορανς καὶ ἡ γῆ ἀγλλεται, Κριε δξα σοι.

Μαρτυρικν

Στχ. β'. Καὶ ἔστω λαμπρτης Κυρου τοΘεοῦ ἡμν φ' ἡμς, κατὰ ἔργα τν χειρν μν κατεθυνον φ' ἡμς, κατὸ ἔργον τν χειρν μν κατεθυνον.

 

Τος θλοφρους τοΧριστοῦ, δετε λαοὶ ἅπαντες τιμσωμεν, ὕμνοις καὶ ᾠδας πνευματικας, τος φωστρας τοκσμου, κακρυκας τς Πστεως, τν πηγν τν ἀέναον, ἐξ ς ναβλζει τος πιστος τὰ ἰάματα. Ατν τας κεσαις, Χριστὲ ὁ Θες μν, τν ερνην δρησαι τκσμσου, κατας ψυχας μν τμγα λεος.

Δξα... Κανν... Σταυροθεοτοκον

Πανεφημοι Μρτυρες ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

ψθης Οκτρμον ν Σταυρῷ, ὡς ρνον κακον, ἐθελουσως σφαττμενος, τκνον γλυκτατον, ἐν κλαυθμῷ ἐβα, ἡ Ἀμνς ἡ ἄσπιλος, ὁρσα πξλου τν Κριον, ἐγ δπμπραμαι, τν καρδαν κατιτρσκομαι, ἀλλ' ὑμνσου τὸ ἄμετρον λεος.

 

ΕΙΣ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΝ

ΟΜακαρισμο ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

Μακριοι οερηνοποιοί, ὅτι ατουοΘεοκληθσονται.

 

Διβρσεως ξγαγε, τοΠαραδεσου ὁ ἐχθρς τν δμ, διΣταυροδτν Λστν, ἀντεισγαγε Χριστς ν ατῷ. Μνσθητμου κρζοντα, ὅταν λθς ν τΒασιλείᾳ σου.

 

Μακριοι οδεδιωγμνοι νεκεν δικαιοσνης, ὅτι ατν στιν βασιλεα τν ορανν.

 

Σταυρωθες ὁ ἀναμρτητος, τς μαρτας πντων ρας Χριστέ, καλογχευθες σου τν πλευρν, σωτηρας κρουνος βλυσας, αματος καὶ ὕδατος ναπλττων, τος συντετριμμνους φθορᾷ.

 

Μακριοί ἐστε ταν νειδσωσιν μς, καδιξωσι, καεπωσι πν πονηρν ῥῆμα καθ΄μν ψευδμενοι νεκεν μοῦ.

 

πξλου καθηλομενος, ἐθελουσως ησοῦ ὁ Θες, ἄπαν ξλωσας δμ, ἐμπαθς Οκτρμον νημα, τραμασι τιμοις δέ, τν δαιμνων, πληθν τραυμτισας.

Μαρτυρικν

Χαρετε καὶ ἀγαλλισθε, ὅτι μισθς μν πολς ν τος ορανος.

 

ΟτΠθη μιμησμενοι, τοῦ ἑκουσως πεπονθτος σαρκί, Μρτυρες νδοξοι εί, πθη παετε δυσατα, νσους τε δικετε, τν νθρπων, ἰσχύϊ τοΠνεματος.

Δξα...

σοδναμον μτιμον, στν Τριδα νομζομεν, Πατρα ναρχον Θεν, καΥἱὸν καΠνεμα γιον, μαν τρισυπστατον, θεαρχαν, πιστς μεγαλνοντες.

Κανν... Σταυροθεοτοκον

ΤΣταυρσε καθηλομενον, ὡς θεσατο Χριστὲ ὁ Θες, ἡ σκυσασα σαρκί, θρηνδοσα πεφθγγετο. Τί σοι νταπδωκεν, ὦ Υἱέ μου, δμος ὁ ἀχριστος;