ΕΙΣ ΤΟΝ ΠΛ. Α' ΗΧΟΝ

 

Τ Κυριακῇ ἑσπρας, κατΔευτρπρωΐ.

Ες τό, Θες Κριος, Ἦχος πλ. α'.

Μετὰ Ἀγγλων τ ορνια, μετὰ ἀνθρπων τὰ ἐπγεια, ἐν φωνῇ ἀγαλλισεως, Θεοτκε βομν σοι Χαρε πλη, τν ορανν πλατυτρα, χαρε μνη, τν γηγενν σωτηρα, χαρε σεμν Κεχαριτωμνη, ἡ τεκοσα Θεν σεσαρκωμνον.

Ες ττλος τοῦ Ὄρθρου, Ἦχος πλ. α'.

Ὁ ἐκ Παρθνου, ἀνατελας τ κσμῳ, Χριστὲ ὁ Θες, υος φωτς δι' ατς ναδεξας, ἐλησον μς.

 

ΤΔευτρᾳ ἑσπρας, κατΤρτπρωΐ.

Ες τό, Θες Κριος, Ἦχος πλ. α'.

Τν ταχεῖάν σου σκπην, κατν βοθειαν, κατὸ ἔλεος δεξον, ἐπτος δολους σου, κατκματα γνκαταπρϋνον, τν ματαων λογισμν, κατν πεσοσν μου ψυχν, ἀνστησον Θεοτκε οδα γρ τι Παρθνε, ἰσχεις σα κα βολεσαι.

Ες ττλος τοῦ Ὄρθρου, Ἦχος πλ. α'.

Μτηρ Θεο Παναγα, ττεχος τν Χριστιανν, ῥῦσαι λαν σου συνθως, κραυγζοντσοι κτενς. Ἀντιτχθητι ασχρος, καὶ ἀλαζσι λογισμος, ἵνα βομν σοι Χαρε ειπρθενε.

 

ΤΤρτῃ ἑσπρας, κατΤετρτπρωΐ.

Ες τό, Θες Κριος, Ἦχος πλ. α'.

ΤΣταυρτοΥοσου Θεοχαρτωτε, τν εδλων πλνη πσα κατργηται, κατν δαιμνων ἡ ἰσχς καταπεπτηται διτοτο ο πιστοί, κατχρος σε εί ὑμνομεν κα ελογομεν, καΘεοτκον κυρως, ὁμολογοντες μεγαλνομεν.

Ες ττλος τοῦ Ὄρθρου, Ἦχος πλ. α'.

Ὁ ἐκ Παρθνου, ἀνατελας τ κσμῳ, Χριστὲ ὁ Θες, υος φωτς δι' ατς ναδεξας, ἐλησον μς.

 

ΤΤετρτῃ ἑσπρας, κατΠμπτπρωΐ.

Ες τό, Θες Κριος, Ἦχος πλ. α'.

Τξνον τς Παρθνου Μυστριον, τκσμῳ ἀνεδεχθη σωτριονξ ατς γρ τχθης, ἄνευ σπορς, κασαρκὶ ἀνεδεχθης, δχα φθορς, ἡ πντων χαρά, Κριε δξα σοι.

Ες ττλος τοῦ Ὄρθρου, Ἦχος πλ. α'.

Μτηρ Θεο Παναγα, ττεχος τν Χριστιανν, ῥῦσαι λαν σου συνθως, κραυγζοντσοι κτενςντιτχθητι ασχρος, καὶ ἀλαζσι λογισμος, ἵνα βομν σοι Χαρε ειπρθενε.

 

ΤΠμπτῃ ἑσπρας, κατ Παρασκευπρωΐ.

Ες τό, Θες Κριος, Ἦχος πλ. α'.

ΤΣταυρτοΥοσου Θεοχαρτωτε, τν εδλων πλνη, πσα κατργηται, κατν δαιμνων ἡ ἰσχς, καταπεπτηται διτοτο ο πιστοί, κατχρος σε εί, ὑμνομεν κα ελογομεν, καΘεοτκον κυρως, ὁμολογοντες μεγαλνομεν.

Ες ττλος τοῦ Ὄρθρου, Ἦχος πλ. α'.

Ὁ ἐκ Παρθνου, ἀνατελας τ κσμῳ, Χριστὲ ὁ Θες, υος φωτς δι' ατς ναδεξας, ἐλησον μς.

 

Τ Παρασκευῇ ἑσπρας, κατΣαββτπρωΐ.

Ες τό, Θες Κριος, Ἦχος πλ. α'.

Χαρε πλη Κυρου ἡ ἀδιδευτος, χαρε τεχος κα σκπη τν προστρεχντων ες σέ, χαρε χεμαστε λιμν, καὶ ἀπειργαμε, ἡ τεκοσα ν σαρκί, τν Ποιητν σου κα Θεν, πρεσβεουσα μὴ ἐλλεπς, ὑπρ τν νυμνοντων, καπροσκυνοντων τν τκον σου.

Ες ττλος τοῦ Ὄρθρου, Ἦχος πλ. α'.

Ὁ ἐκ Παρθνου, ἀνατελας τ κσμῳ, Χριστὲ ὁ Θες, υος φωτς δι' ατς ναδεξας, ἐλησον μς.