«Η’ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΠΑΥΛΕΙΑ» ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΤΟΥΣ ΣΥΝΕΡΓΗΣΑΝΤΑΣ & ΣΥΜΜΕΤΑΣΧΟΝΤΑΣ ΣΤΑ «Η’ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΠΑΥΛΕΙΑ»

Ἀριθμ. Πρωτ.  855                                                                                    Ἐν Κορίνθῳ τῇ   2 - 7 - 2014

 

 

Πρὸς

ἅπαντας τούς Πανοσ/τους καί Αἰδεσ/τους Ἐφημερίους ἁπάσας τάς Ἱεράς Μονάς, τά Ἱερά Ἡσυχαστήρια καί τά Ἱερά Προσκυνήματα τῆς καθ᾿ ἡμᾶς Ἀποστολικῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως.

Εἰς τὰς ἕδρας των.

 

Διά τοῦ παρόντος ἐντελλόμεθα ὑμῖν ὅπως ἀναγνώσητε ἐπ᾿ Ἐκκλησίαις τήν Κυριακήν 6ην Ἰουλίου ἐ. ἔ. καί εὐθύς ἀμέσως μετά τό πέρας τῆς Θ. Λειτουργίας τήν κάτωθι Ἐγκύκλιον.

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

Ο ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ

 

 

 

Πρός τό Χριστεπώνυμο πλήρωμα τῆς καθ᾿ ἡμᾶς Ἀποστολικῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως.

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

 

Ἀγαπητοί μου Χριστιανοί, παιδιά μου εὐλογημένα,

μὲ τὴν χάρι τοῦ Τρισαγίου Θεοῦ ὁλοκληρώθηκαν κι᾿ ἐφέτος οἱ ἐκδηλώσεις τῶν «Η’ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΠΑΥΛΕΙΩΝ» πρὸς τιμὴν τοῦ Ἱδρυτοῦ τῆς Τοπικῆς μας Ἐκκλησίας Προστάτου καὶ Ἐφόρου ὅλων μας καὶ ἰδιαιτέρως Πολιούχου Κορίνθου Ἁγίου Ἀποστόλου Παύλου.

Βαθύτατα συγκινημένος ἀπὸ τὴν πολυπληθῆ συμμετοχή σας καὶ τὴν εὐλάβειά σας σ᾿ ὅλες τὶς ἐκδηλώσεις, πού πραγματοποιήθηκαν, μὲ κορυφαῖες αὐτὲς τοῦ Ἑσπερινοῦ καὶ τῆς Ἱερᾶς Λιτανείας τῆς 28ης Ἰουνίου ἐ. ἔ. μὲ προεξάρχοντα τὸν Μακαριώτατο Ἀρχιεπίσκοπο Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κ. κ. Ἱερώνυμο β’ στὴν πόλη τῆς Κορίνθου, ὡς καὶ τοῦ Ἑσπερινοῦ τῆς 29ης Ἰουνίου ἐ. ἔ. στὸ Βῆμα τοῦ Γαλλίωνος στὸν Ἀρχαιολογικὸ χῶρο τῆς Ἀρχαίας Κορίνθου, ὅπου ἡ κατά χιλιάδες εὐσεβὴς παρουσία σας ξεπέρασε κάθε προσδοκία μας, Ἀρχιερατικῶς ἐπευλογῶ ὅλους Σας, ὑψώνοντας ἱκετευτικὰ τὰ χέρια μου στὸν Προστάτη μας Ἅγιο Παῦλο καὶ παρακαλῶντας Τον νά χαρίζῃ σ᾿ ὅλους μας πλούσια τά ἐλέη, τόν φωτισμό καί τὶς εὐλογίες Του.

Μέ ἀφορμή λοιπόν τά ἀνωτέρω αἰσθάνομαι ἔντονα τὴν ἀνάγκη αὐτῆς τῆς ἐπικοινωνίας μαζί σας γιατί θέλω νά σᾶς εὐχαριστήσω γιὰ τὴν πίστη σας, ὅπως αὐτὴ ἐκδηλώθηκε κατὰ τὶς ἡμέρες αὐτὲς τῶν ἑορτασμῶν. Θέλω νὰ σᾶς συγχαρῶ γιὰ τὴν ὑπακοή σας στὸ κάλεσμα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας, ὥστε νά ἀποδώσουμε ὅ,τι ὀφείλουμε σὰν παιδιὰ στὸν Πατέρα μας Ἀπόστολο Παῦλο, ἄν καὶ «ἰσαρίθμους τῇ ψάμμῳ ᾠδάς» νὰ προσφέρουμε «οὐδὲν τελοῦμεν ἄξιον»! Θέλω ἀκόμη νὰ σᾶς παρακαλέσω νὰ συνεχίσουμε νὰ ἐπιδεικνύουμε θερμὴ πίστη στὸν Χριστό, ἀγάπη στὴν Ἐκκλησία Του, ζῆλο μὲ ἐπίγνωση στὰ παραδεδομένα τῆς Ὀρθοδοξίας μας καὶ βεβαίως γιὰ νὰ κατωρθώσουμε τὰ ἀνωτέρω σᾶς ὑπενθυμίζω τὴν ὑποχρέωσή μας γιὰ μελέτη ἐμβριθῆ, καθημερινὴ καὶ κυρίως μὲ διάθεση μαθητείας τῆς Ἁγίας Γραφῆς καί ἰδιαιτέρως τῶν 14 Ἐπιστολῶν Του μεταξύ τῶν ὁποίων ἐξέχουσα θέση ἔχουν οἱ δύο πρός Κορινθίους Ἐπιστολές Του, μνημειώδεις σέ περιεχόμενο καί πολύ κατατοπιστικές γιά τόν τρόπο πού τό περιεχόμενό τους μεταβάλλεται σέ βίωμα ἐποικοδομητικό καί σωτήριο.

Οἱ «ἄνεμοι» τῆς ἀπιστίας, γιὰ δύο χιλιάδες χρόνια περίπου, πνέουν ἀπειλητικοί ἐνάντια στὸ σωστικὸ ἔργο τῆς Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ καὶ ὅπως κάθε ἐποχὴ ἔχει ἐπιδείξει μέσα ἀπὸ τὰ Ἐκκλησιαστικὰ τρόπαια τὸ πόσο βαθειὰ εἶναι ριζωμένη ἡ πίστη στὶς καρδιὲς τῶν ἀνθρώπων, ἔτσι καὶ ἡ δική σας πολυπληθὴς καὶ εὐσεβὴς παρουσία στὶς Ἱερὲς Ἀκολουθίες τῶν ἑορτῶν τοῦ Ἀποστόλου Παύλου φανερώνει ὅτι τὸ δένδρο τῆς πίστεως, παρά τά περί τοῦ ἀντιθέτου λεγόμενα, παραμένει ἀπαρασάλευτο καί στήν Κορινθία μας, σέ ἐπίρρωση τῆς ἀληθείας ὅτι «πύλαι ᾃδου οὐ κατισχύσουσιν αὐτῆς» (Ματθ. ιστ’, 18)!

Ἀ­κό­μη μί­α ὅ­μως εὐ­και­ρί­α σᾶς προ­σφέ­ρε­ται, ἀ­γα­πη­τοὶ ἀ­δελ­φοί, γιὰ μί­α οὐ­σι­α­στι­κώ­τε­ρη ἐ­πι­κοι­νω­νί­α μὲ τὸν Μη­τρο­πο­λί­τη σας καὶ τοὺς ἀ­γα­πη­τοὺς Ἐ­φη­με­ρί­ους σας, αὐ­τὴ τῆς ἱ­ε­ρα­πο­δη­μί­ας στὸ Ἱ­ε­ρὸ νη­σὶ τῆς Τή­νου κα­τὰ τὴν 7ην καὶ 8ην Ἰ­ου­λί­ου ἐ. ἔ. Ἡ Ἱ­ε­ρὰ Μη­τρό­πο­λίς μας πραγ­μα­το­ποι­εῖ καὶ ἐ­φέ­τος τὸ Παγ­κο­ριν­θι­α­κὸ προ­σκύ­νη­μα εὐ­λα­βεί­ας στὴν Με­γα­λό­χα­ρη τῆς Τή­νου μὲ ἐ­πι­κε­φα­λῆς τὸν Ποι­με­νάρ­χη σας. Ἡ συμ­με­το­χή σας καὶ σ᾿ αὐ­τὴν τὴν εὐ­και­ρί­α μὲ σκο­πὸ τὸν ἁ­γι­α­σμὸ ἀλ­λὰ καὶ τὴν πνευ­μα­τι­κὴ «τρο­φο­δο­σί­α» σας, πρὸς ἐ­νί­σχυ­σι τῆς ἀ­γω­νι­στι­κῆς σας δι­α­θέ­σε­ως, πρέ­πει νὰ εἶ­ναι ἰ­σά­ξι­α τῆς ἀν­τα­πο­κρί­σε­ώς σας στὸ κά­λε­σμα τῆς Το­πι­κῆς μας Ἐκ­κλη­σί­ας γιὰ τὰ «Η’ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΠΑΥΛΕΙΑ», ὥ­στε γιὰ ἄλ­λη μιὰ φο­ρὰ νὰ δι­α­τρα­νω­θῇ ἡ εὐ­λο­γη­μέ­νη ἑ­νό­της τῆς Το­πι­κῆς μας Ἐκ­κλη­σί­ας ὑ­πὸ τὸν Ἐ­πί­σκο­πόν της, ὁ ὁ­ποῖ­ος Εὐ­αγ­γε­λι­κῶς «ἔμ­προ­σθεν αὐ­τῶν (τῶν προ­βά­των) πο­ρεύ­ε­ται, καὶ τὰ πρό­βα­τα αὐ­τῷ ἀ­κο­λου­θεῖ, ὅ­τι οἴ­δα­σι τὴν φω­νὴν αὐ­τοῦ» (Ἰ­ω. ι’, 4).

Εὐσεβῆ Λαὲ τῆς Κορινθίας, «μένε ἐν οἶς ἔμαθες καὶ ἐπιστώθης» (Β’ Τιμ. γ’, 14) ἔγραφε ὁ Ἀπόστολός μας στόν ἀγαπητό Του Τιμόθεο. Τό ἴδιο προτρέπει καί ἡ ταπεινότητά μου πρός Ἐσᾶς, τά πολυαγαπημένα μου πνευματικά παιδιά.

«Ὁ Κύριος Ἰησοῦς Χριστὸς μετὰ τοῦ πνεύματός σου», Λαέ τοῦ Θεοῦ, «ἡ χάρις μεθ᾿ ὑμῶν ἀμὴν» (Β’ Τιμ. δ’, 22).

Εὐχέτης Σας μέ πολλή πατρική ἀγάπη

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

Ο ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ