ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΤΟΥΣ ΣΥΝΕΡΓΗΣΑΝΤΑΣ & ΣΥΜΜΕΤΑΣΧΟΝΤΑΣ ΣΤΑ ''Ζ΄ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΠΑΥΛΕΙΑ''

Ἀριθμ. Πρωτ.      884                                                 Ἐν  Κορίνθῳ  τῇ    1 - 7 - 2013

Πρὸς

ἅπαντας τούς Πανοσ/τους καί Αἰδεσ/τους Ἐφημερίους ἁπάσας τάς Ἱεράς Μονάς, τά Ἱερά Ἡσυχαστήρια καί τά Ἱερά Προσκυνήματα τῆς καθ᾿ ἡμᾶς Ἀποστολικῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως. 

Εἰς τὰς ἕδρας των.

 

Διά τοῦ παρόντος ἐντελλόμεθα ὑμῖν ὅπως ἀναγνώσητε ἐπ᾿ Ἐκκλησίαις τήν Κυριακήν 7ην Ἰουλίου ἐ. ἔ. καί εὐθύς ἀμέσως μετά τό πέρας τῆς Θ. Λειτουργίας τήν κάτωθι Ἐγκύκλιον.

 

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

Ο ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ

 

Πρός τό Χριστεπώνυμο πλήρωμα τῆς καθ᾿ ἡμᾶς Ἀποστολικῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως.

 

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

 

Ἀγαπητοί μου Χριστιανοί, παιδιά μου εὐλογημένα,

μὲ τὴν χάρι τοῦ Τρισαγίου Θεοῦ ὁλοκληρώθηκαν κι᾿ ἐφέτος οἱ ἐκδηλώσεις τῶν «Ζ’ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΠΑΥΛΕΙΩΝ» πρὸς τιμὴν τοῦ Ἱδρυτοῦ τῆς Τοπικῆς μας Ἐκκλησίας Προστάτου καὶ Ἐφόρου ὅλων μας καὶ Πολιούχου Κορίνθου Ἁγίου Ἀποστόλου Παύλου.

Βαθύτατα συγκινημένος ἀπὸ τὴν πολυπληθῆ συμμετοχή σας καὶ τὴν εὐλάβειά σας σ᾿ ὅλες τὶς ἐκδηλώσεις, πού πραγματοποιήθηκαν, μὲ κορυφαῖες αὐτὲς τοῦ Ἑσπερινοῦ καὶ τῆς Ἱερᾶς Λιτανείας τῆς 28ης Ἰουνίου ἐ. ἔ.  μὲ προεξάρχοντα τὸν Μακαριώτατο Ἀρχιεπίσκοπο Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κ. κ. Ἱερώνυμο στὴν πόλη τῆς Κορίνθου, ὡς καὶ τοῦ Ἑσπερινοῦ τῆς 29ης Ἰουνίου ἐ. ἔ. στὸ Βῆμα τοῦ Γαλλίωνος στὸν Ἀρχαιολογικὸ χῶρο τῆς Ἀρχαίας Κορίνθου, ὅπου ἡ κατά χιλιάδες εὐσεβὴς παρουσία σας ξεπέρασε κάθε προσδοκία μας, Ἀρχιερατικῶς ἐπευλογῶ ὅλους Σας, ὑψώνοντας ἱκετευτικὰ τὰ χέρια μου στὸν Προστάτη μας Ἅγιο Παῦλο καὶ παρακαλῶντας Τον νά χαρίζῃ σ᾿ ὅλους μας πλούσια τά ἐλέη, τὶς εὐλογίες Του καί τόν φωτισμό.

Εἴθε μὲ τὶς πρεσβεῖες Του ὁ Ἀπόστολός μας καὶ Ἀπόστολος τῶν Ἐθνῶν Παῦλος νὰ χαρίζῃ σὲ Σᾶς καὶ τὶς οἰκογένειές σας, χρόνους μακρούς, εὐτυχισμένους, ὑγιεινοὺς καθώς καὶ τὴν ἐκπλήρωση κάθε εὐσεβοῦς πόθου σας. Ἀλλὰ καί στὴν εὐλογημένη Πατρίδα μας νὰ δώσῃ τὴν καλύτερη δυνατὴ ἔκβαση τῶν πολλῶν καὶ δύσκολων προβλημάτων, πού ποικιλόμορφα τὴν ταλανίζουν.

Μέ ἀφορμή λοιπόν τά ἀνωτέρω αἰσθάνομαι ἔντονα τὴν ἀνάγκη αὐτῆς τῆς ἐπικοινωνίας μαζί σας γιατί θέλω νά σᾶς εὐχαριστήσω γιὰ τὴν πίστη σας, ὅπως αὐτὴ ἐκδηλώθηκε κατὰ τὶς ἡμέρες αὐτὲς τῶν ἑορτασμῶν. Θέλω νὰ σᾶς συγχαρῶ γιὰ τὴν ὑπακοή σας στὸ κάλεσμα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας, ὥστε νά ἀποδώσουμε ὅ,τι ὀφείλουμε σὰν παιδιὰ στὸν Πατέρα μας Ἀπόστολο Παῦλο, ἄν καὶ «ἰσαρίθμους τῇ ψάμμῳ ᾠδάς» νὰ προσφέρουμε «οὐδὲν τελοῦμεν ἄξιον»! Θέλω ἀκόμη νὰ σᾶς παρακαλέσω νὰ συνεχίσουμε νὰ ἐπιδεικνύουμε θερμὴ πίστη στὸν Χριστό, ἀγάπη στὴν Ἐκκλησία Του, ζῆλο μὲ ἐπίγνωση στὰ παραδεδομένα τῆς Ὀρθοδοξίας μας καὶ βεβαίως γιὰ νὰ κατωρθώσουμε τὰ ἀνωτέρω σᾶς ὑπενθυμίζω τὴν ὑποχρέωσή μας γιὰ μελέτη ἐμβριθῆ, καθημερινὴ καὶ κυρίως μὲ διάθεση μαθητείας τῆς Ἁγίας Γραφῆς καί τῶν 14 Ἐπιστολῶν Του μεταξύ τῶν ὁποίων ἐξέχουσα θέση ἔχουν οἱ δύο πρός Κορινθίους Ἐπιστολές Του, μνημειώδεις σέ περιεχόμενο καί πολύ κατατοπιστικές γιά τόν τρόπο πού τό περιεχόμενό τους μεταβάλλεται σέ βίωμα σωτήριο καί ἐποικοδομητικό.

Οἱ «ἄνεμοι» τῆς ἀπιστίας, γιὰ δύο χιλιάδες χρόνια περίπου, πνέουν ἀπειλητικοί ἐνάντια στὸ σωστικὸ ἔργο τῆς Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ καὶ ὅπως κάθε ἐποχὴ ἔχει ἐπιδείξει μέσα ἀπὸ τὰ Ἐκκλησιαστικὰ τρόπαια τὸ πόσο βαθειὰ εἶναι ριζωμένη ἡ πίστη στὶς καρδιὲς τῶν ἀνθρώπων, ἔτσι καὶ ἡ δική μας πολυπληθὴς καὶ εὐσεβὴς παρουσία στὶς Ἱερὲς Ἀκολουθίες τῶν ἑορτῶν τοῦ Ἀποστόλου Παύλου φανερώνει ὅτι τὸ δένδρο τῆς πίστεως, παρά τά περί τοῦ ἀντιθέτου λεγόμενα, παραμένει ἀπαρασάλευτο καί στήν Κορινθία μας, εἰς ἐπίρρωση τῆς ἀληθείας, πραγματοποιεῖται το Εὐαγγελικό ὅτι «πύλαι ἅδου οὐ κατισχύουσιν αὐτῆς» (Ματθ. ιστ’, 18)!

Εὐσεβῆ Λαὲ τῆς Κορινθίας, πολυαγαπημένα μου πνευματικά παιδιά,

«μένε ἐν οἶς ἔμαθες καὶ ἐπιστώθης» (Β’ Τιμ. γ’, 14) ἔγραφε ὁ Ἀπόστολός μας στόν μαθητή Του Τιμόθεο. Τό ἴδιο προτρέπει καί ἡ ταπεινότητά μου πρός Ἐσᾶς.

«Ὁ Κύριος Ἰησοῦς Χριστὸς μετὰ τοῦ πνεύματός σου. Ἡ χάρις μεθ᾿ ὑμῶν ἀμὴν» (Β’ Τιμ. δ’, 22).

Εὐχέτης Σας μέ πολλή πατρική ἀγάπη

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ 

Ο ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ