ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΙΣ ΤΟΥ ΣΕΒ. ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΚΟΡΙΝΘΟΥ κ. ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΕΙΣ ΤΗΝ Α.Ε. ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ κ. κ. ΠΡΟΚΟΠΙΟΝ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΝ ΚΑΙ ΕΙΣ ΤΟΝ ΜΑΚΑΡΙΩΤΑΤΟΝ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΝ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΙ ΠΑΣΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ κ. κ. ΙΕΡΩΝΥΜΟΝ β’ ΤΗΝ 28η ΙΟΥΝΙΟΥ 2017

 

114 5992

 

Εξοχώτατε κ. Πρόεδρε της Ελληνικής Δημοκρατίας,

Μακαριώτατε Αρχιεπίσκοπε Αθηνών και πάσης Ελλάδος Κύριέ μοι, κύριε

Ιερώνυμε, Πρόεδρε της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος,

 Σεβασμιώτατοι άγιοι Συνοδικοί Σύνεδροι, Σεβασμιώτατοι και Θεοφιλέστατοι άγιοι Αδελφοί, εύκαιρον είναι να αναφωνήσωμεν από καρδίας μετά του υμνογράφου: «Σήμερον η χάρις του Αγίου Πνεύματος ημάς συνήγαγεν» εις τον περικαλλή τούτον Ι. Ναόν του Αποστόλου των Εθνών Παύλου του Χριστοκήρυκος επί τη μνήμη Αυτού. Ας είναι δοξασμένον και δια τούτο το Πανάγιον όνομα του Τρισαγίου Θεού!

Εκ μέρους των εντιμοτάτων Αρχόντων της πόλεως ημών αλλά και της ευρυτέρας περιοχής της Κορινθίας, των εκπροσώπων των Στρατιωτικών, Αστυνομικών και λοιπών Αρχών του Νομού μας, οι οποίοι τιμητικώς παρίστανται απόψε εδώ, του ευαγούς Κλήρου, των Μοναστικών Αδελφοτήτων, του Χριστωνύμου Λαού, ομού και η ημετέρα Ελαχιστότης με πολλήν αγάπην και σεβασμόν Σας απευθύνομεν ένα θερμότατον και εγκαρδιώτατον «ως ευ παρέστητε!» Καλώς ήλθατε εις την έδραν της Αποστολικής Ιεράς ημών Μητροπόλεως, την ιστορικήν και ένδοξον, την πάλαι ποτέ «αφνειόν» Κόρινθον, και ευλογημένοι οι πόδες Σας, οι διανύσαντες εν μέσω θέρους οδόν ικανήν δια να τιμήσητε τον Πρώτον μετά τον Έναν, Αυτόν που έγραψε, επαναλαμβάνων το του Ησαΐου, δια τους πόδας των διεξαγαγόντων επιτυχώς την διακονίαν του κηρύγματος και που απολύτως έχουν ισχύν και δια τους ιδικούς Του αγίους πόδας: «Ως ωραίοι οι πόδες των ευαγγελιζομένων ειρήνην», την οποίαν με το αίμα Του αποκατέστησε μεταξύ του Θεού και των ανθρώπων ο Χριστός∙ «των ευαγγελιζομένων τα αγαθά!» (Ρωμ. ι’, 15) και τας ευλογίας, που μας εξησφάλισεν ο Λυτρωτής.

Αποτελεί μεγίστην τιμήν και πηγήν πνευματικής ευφροσύνης η εδώ υψηλή, ευλογητή παρουσία Σας! Ανεκτίμητον ευλογίαν που μας εγκαρδιώνει και μας ενισχύει εις την επιτέλεσι του έργου μας αλλά και μεγάλως παραμυθεί τον Λαόν μας, ο οποίος οδυνάται εν μέσω διεθνούς οικονομικής και πνευματικής υφέσεως και μακράς ποικιλομόρφου εσωτερικής κρίσεως.

Δεν θα ήτο υπερβολή να διακηρύξωμεν ότι τα βήματα των «Μεγάλων» γράφουν ιστορίαν, όταν μάλιστα περιπατούν παραλλήλως εις την αυτήν εύδιον και εύθετον οδόν και όταν πρόκειται περί των βημάτων του Πρώτου Πολίτου της Ελλάδος και του Πρώτου της καθ’  Ελλάδα Αγιωτάτης Εκκλησίας, του Εξοχωτάτου Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος∙ πολλώ μάλλον όταν τα ίχνη των βημάτων των ευρίσκονται απόψε εις τον αυτόν Εκκλησιαστικόν χώρον, εις τον Καθεδρικόν εν Κορίνθω Ι. Ναόν του Αποστόλου Παύλου, του και Ιδρυτού της καθ’ Ελλάδα Αγίας Εκκλησίας αλλά και της Τοπικής ημών Εκκλησίας, του Εφόρου, Προστάτου ημών και πολιούχου Κορίνθου.

Αμφότεροι ανελάβατε εις τας χείρας Σας οίακας, ο μεν εις του Εθνικού σκάφους, ο δ’ έτερος της Εκκλησιαστικής ημών νηός και συνπορεύεσθε, Υμείς Εξοχώτατε κ. Πρόεδρε καταυγάζοντες το πανελλήνιον δια του φωτός της χρηστής και υπευθύνου ασκήσεως των υψηλών καθηκόντων Σας εν σεβασμώ εις τα ιερά και τα όσια του Έθνους μας, και δη την αγιωτάτην Ορθόδοξον αυτού Πίστιν εις «Πατέρα, Υιόν και Άγιον Πνεύμα» την Αγίαν και Ομοούσιον και Αδιαίρετον Τριάδα, τον Ένα και Αληθή Θεόν, δια του φωτός της δικαιοσύνης, της μεγαλοψυχίας, του πατριωτισμού, της μη ξενοφοβικής νοοτροπίας, του μειλιχοβούλου και του μειλιχομύθου, της σεμνότητος, της συνέσεως, του υποστηρικτού των Εθνικών ημών δικαιωμάτων, των οραμάτων, της παντοειδούς αρετής.

Υμείς, Μακαριώτατε, καταυγάζοντες τον Λαόν του Θεού δια του φωτός του ευαγγελικού ζυγού της Πρωθιεραρχίας, της υπευθύνου ποιμαντορίας, της πεπυκασμένης ποιμαντικής και αγωνιστικής γνώσεως, της δεξιάς και απταίστου οιακοστροφίας εις τα Εκκλησιαστικά πράγματα, της φρονήσεως, του ιερού μετ’  επιγνώσεως ζήλου, της ευπρεπείας, της αβροεπείας, του Ορθοδόξου φρονήματος, της θυσιαστικής προς πάντας αγάπης, της ευσεβείας, και πάντων των κατακοσμούντων Υμάς πλεονεκτημάτων.

Συνπορεύεσθε και καταυγάζετε, σαφώς, δια και από των αξιωμάτων Σας, αμφότεροι με τα χαρίσματα τα οποία η αγαθότης του Θεού επροίκισεν ένα έκαστον αλλ’ όχι μόνοι. Συνπορεύεσθε υπό την κραταιάν σκέπην της προστάτιδος του Έθνους ημών, της Υπερμάχου Στρατηγού, την οποίαν απόψε εξόχως τιμώμεν με την ενταύθα αγιαστικήν παρουσίαν και την πανηγυρικήν υποδοχήν του θαυματουργού Εικονίσματος της Παναγίας της Παραμυθίας, αντίγραφον του οποίου μας προσεκόμισεν εκ της Ιεράς εν τω Αγιωνύμω Όρει Μεγίστης Μονής του Βατοπαιδίου ο Καθηγούμενος αυτής πολυσέβαστος και αξιότιμος Πανοσ. Αρχιμ. κ. Εφραίμ με την ευγενικήν χορηγίαν του κ. Σεργίου Putrin, εκ Ρωσίας, τους οποίους και εκ βαθέων ευχαριστούμεν δια την «ευλογίαν» αυτήν.

Πως, λοιπόν, να μη χαίρη ο Χριστώνυμος λαός όταν Πολιτεία και ποιμαίνουσα Εκκλησία συμπορεύωνται χάριν αυτού τη προμηθεία και παραμυθία της Υπεραγίας Θεοτόκου αλλά και του Προστάτου ημών Αγίου Αποστόλου Παύλου, του Ιδρυτού της καθ’ Ελλάδα Αγίας Εκκλησίας;

Η ενταύθα παρουσία Σας χαρίζη εις αυτόν χρηστάς ελπίδας, προσδοκίαν, δύναμιν, θάρρος εν μέσω κινδύνων πολλών, ως η ανασφάλεια, η μετατροπή των εθνικών κρατών εις μωσαϊκόν λαών, φυλών, γλωσσών και θρησκευμάτων, η έξαρσις της τρομοκρατίας, της εγκληματικότητος, της παραβατικότητος, η άλογος ή σκόπιμος μετανάστευσις, αι καταστρεπτικαί παραισθησιογόνοι ουσίαι, η δυσπραγία αλλά και η διάκρισις των ανθρώπων εις «έχοντας» και εις «μηδέν κατέχοντας» με πλήρη εφαρμογήν της του Ψαλτήρος ρήσεως: «εν τω υπερηφανεύεσθαι τον ασεβή εμπυρίζεται ο πτωχός» (θ’, 23). Διο και παρακαλούμεν μη απαναίνησθε του συμπορεύεσθαι υπό το φως του Ευαγγελίου του Χριστού και της αγάπης, με Χριστιανικήν σεμνότητα και με Ελληνικήν φιλοτιμίαν, δια το καλόν του Λαού μας, δια το καλόν του Έθνους μας, δια το καλόν της φιλτάτης ημών Πατρίδος.

Τούτου ένεκα, της ομονοίας και συμπνοίας, του πολυμόχθου Υμών αγώνος δια την ειρηναίαν σύμπλευσιν, η καθ’ ημάς Αποστολική Ιερά Μητρόπολις Κορίνθου δια της εμής Ελαχιστότητος απονέμει εις Εσάς τον Εξοχώτατον Προόεδρον της Ελληνικής Δημοκρατίας τον κύριον Κύριον Προκόπιον Παυλόπουλον και εις Εσάς τον Μακαριώτατον Αρχιεπίσκοπον Αθηνών και πάσης Ελλάδος τον κύριον Κύριον Ιερώνυμον τον βον, και Πρόεδρον της Ιεράς ημών Συνόδου, τον χρυσούν Μέγαν Σταυρόν Α’ Τάξεως του Αγίου Αποστόλου Παύλου της Ιεράς Μητροπόλεως Κορίνθου. Συγχαίρομεν δε από καρδίας άπαξ έτι την Υμετέραν αξιοτίμητον Εξοχότητα και την Υμετέραν πολυσέβαστον Μακαριότητα προσεπευχόμενοι, όπως, δια πρεσβειών του Αγίου ενδόξου Αποστόλου των Εθνών Παύλου του Ουρανοβάμονος, η Χάρις του Θεού και ο φωτισμός του Πνεύματος Αυτού και η δύναμις του βραχίονος Αυτού κατευθύνουν Υμάς εις επίτευξιν έργων έτι και έτι αγαθών, επί μήκος ειρηνικών και δημιουργικών ετών μέγα, εις δόξαν Θεού, εις έπαινον του ονόματος Υμών και επ’  αγαθώ της Εκκλησίας και παντός του Ελληνικού Λαού.

Και αύθις «ως ευ παρέστητε» Εξοχώτατε κ. Πρόεδρε, Μακαριώτατε, Σεβασμιώτατοι άγιοι Συνοδικοί Σύνεδροι, Σεβ. Μητροπολίτα Καισαριανής κ. Δανιήλ, Σεβ.  Μητροπολίτα Ύδρας, Σπετσών και Αιγίνης κ. Εφραίμ, Σεβ. Μητροπολίτα Πειραιώς κ. Σεραφείμ, Σεβασμιώτατοι και Θεοφιλέστατοι άγιοι Αδελφοί: Σεβ. Μητροπολίτα Γουϊνέας κ. Γεώργιε, εκ του Πατριαρχείου Αλεξανδρείας, Σεβ. Μητροπολίτα Σύρου κ. Δωρόθεε, Σεβ. Μητροπολίτα Χαλκίδος κ. Χρυσόστομε, Σεβ. Μητροπολίτα Ζιχνών και Νευροκοπίου κ. Ιερόθεε, Σεβ. Μητροπολίτα Μεσσηνίας κ. Χρυσόστομε, Σεβ. Μητροπολίτα Άρτης κ. Καλλίνικε, Σεβ. Μητροπολίτα Ιλίου, Αχαρνών και Πετρουπόλεως κ. Αθηναγόρα, Σεβ. Μητροπολίτα Γρεβενών κ. Δαβίδ, Σεβ. Μητροπολίτα Τρίκκης και Σταγών κ. Χρυσόστομε, Θεοφ. Επίσκοπε Θεουπόλεως κ. Παντελεήμον και Θεοφ. Επίσκοπε Μεθώνης κ. Κλήμη, Αρχιγραμματεύ της Ι. Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, οι οποίοι ιδιαιτέρως λαμπρύνετε με την σεπτήν παρουσίαν Σας την Ιεράν ημών πανήγυριν. Και μη λησμονήτε:

Προσδοκώμεν, συν Θεώ, Εξοχώτατε, προσδοκώμεν, Μακαριώτατε, Άρχοντες, Κλήρος και Λαός, «οι καιροί ου μενετοί»!

Θερμότατα συγχαρητήρια! Ευχάς εκ βαθέων! Αι ευχαριστίαι άπειροι!