ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η Μητρόπολή μας τηρεί με απόλυτη αυστηρότητα συγκεκριμένη πολιτική ασφάλειας, συμπεριλαμβανομένης της Πολιτικής Επεξεργασίας Δεδομένων και Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών.  Αντικειμενικός σκοπός της πολιτικής διασφάλισης του απορρήτου των επικοινωνιών είναι η δημιουργία ενός πλαισίου προστασίας των δεδομένων επικοινωνίας. H συνεχής εφαρμογή της εν λόγω πολιτικής αποτελεί κριτήριο ακεραιότητας για την Μητρόπολή μας, αφενός σε ότι αφορά την ασφαλή παροχή των διαδικτυακών μας μέσων, αλλά και ως προς το προσωπικό της Μητροπόλεως, η ακεραιότητα του οποίου είναι αναμφισβήτητη.

Η Πολιτική Ασφάλειας της Ιεράς Μητροπόλεως Κορίνθου, έχει ως γνώμονα τις σχετικές διατάξεις τόσο του Εθνικού Δικαίου περί Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων και περί διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών (ενδεικτικά αναφέρουμε τον Ν. 2472/1997 περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, τον Ν. 3471/2006 για την προστασία της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών, όπως ισχύουν σήμερα, τους Κανονισμούς Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών της Α.Δ.Α.Ε. όπως έχουν δημοσιευτεί στα ΦΕΚ 87 & 88/26-1-2005 και ισχύουν, καθώς και το Π.Δ. 47/2005), όσο και τις σχετικές διατάξεις του Κοινοτικού Δικαίου. Τα σχετικά κείμενα είναι δημοσίως διαθέσιμα και στις αντίστοιχες ιστοσελίδες των αρμόδιων εποπτικών/ελεγκτικών Αρχών, ήτοι της Αρχής Προστασίας Δεδομένων (ΑΠΔΠΧ)(www.dpa.gr), της Αρχής Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών (Α.Δ.Α.Ε.)(www.adae.gr) και της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών & Ταχυδρομείων (Ε.Ε.Τ.Τ.) (www.eett.gr). Σε κάθε περίπτωση, η πολιτική διασφάλισης του απορρήτου των επικοινωνιών της εταιρείας μας διαμορφώνεται βάσει των ως άνω διατάξεων, και αναπροσαρμόζεται σε περιοδική βάση, ανάλογα με τις εξελίξεις της τεχνολογίας και της ισχύουσας νομοθεσίας.

Ειδικότερα, με σκοπό την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών, τα προσωπικά δεδομένα που τυγχάνουν επεξεργασίας από την Μητρόπολή μας συνίστανται κυρίως στα απαιτούμενα στοιχεία για την ασφαλή και αποτελεσματική διενέργεια των σχετικών συναλλακτικών σχέσεων. Σκοποί της επεξεργασίας είναι η λειτουργική και μηχανογραφική εξυπηρέτηση της συναλλακτικής σχέσης με τους λήπτες των υπηρεσιών (όπως ενδεικτικά για τους σκοπούς δημιουργίας μελών/χρηστών). Η Μητρόπολή μας επίσης μπορεί να χρησιμοποιήσει τα ως άνω στοιχεία για τη δημιουργία συγκεντρωτικών εκθέσεων ή στατιστικών, με την προϋπόθεση ότι τέτοιες εκθέσεις δεν θα περιέχουν αναγνωρίσιμα προσωπικά δεδομένα.

Ο σχεδιασμός της προστασίας των δεδομένων αφορά την συλλογή των δεδομένων από τους επισκέπτες της ιστοσελίδας μας, την αποθήκευση των δεδομένων, την μετάδοση των δεδομένων που ζητούνται από τους επισκέπτες της ιστοσελίδας μας αλλά και την διαχείριση των δεδομένων από τους υπαλλήλους της Μητροπόλεώς μας την άσκηση των καθηκόντων τους και μόνο υπό τις προϋποθέσεις που προβλέπονται από την Πολιτική Ασφάλειας της εταιρείας.

H Μητρόπολή μας διαφυλάσσει τον προσωπικό χαρακτήρα των ως άνω στοιχείων και με κανέναν τρόπο δεν αποκαλύπτει, πωλεί, ανταλλάσσει, παραχωρεί, μισθώνει ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο διαθέτει ή γνωστοποιεί σε τρίτους (νομικά ή φυσικά πρόσωπα) τις ως άνω πληροφορίες, με εξαίρεση μόνο των περιπτώσεων που περιοριστικά προβλέπονται βάσει της κείμενης νομοθεσίας. Συγκεκριμένα, αποδέκτες των δεδομένων είναι αποκλειστικά η Ιερά Μητρόπολη Κορίνθου και οι συνδεδεμένες με αυτή Ενορίες, δύνανται επίσης να είναι και εταιρείες που ενδεχομένως μεσολαβούν για την προώθηση, υποστήριξη και εξυπηρέτηση της συναλλακτικής σχέσης μεταξύ της Μητροπόλεώς μας ή/και συνδεδεμένες με αυτή εταιρείες και των επισκέπτες της ιστοσελίδας μας. Στοιχεία του τηρούμενου αρχείου κοινοποιούνται ακόμη στις αρμόδιες δικαστικές, αστυνομικές και άλλες διοικητικές αρχές κατόπιν νομίμου αιτήματός τους και σύμφωνα με τις κάθε φορά ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις.

Τα υποκείμενα επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων διατηρούν το δικαίωμα πρόσβασης στο αρχείο των προσωπικών δεδομένων τους (άρθρο 12 Ν. 2472/1997) καθώς και το δικαίωμα να ζητήσουν την αλλαγή ή και την διαγραφή ακόμα των προσωπικών τους στοιχείων και δύνανται εν γένει να προβάλλουν οποτεδήποτε αντιρρήσεις για την επεξεργασία των δεδομένων που τους αφορούν. βάσει του άρθρου 13 του ν. 2472/1997 για την προστασία προσωπικών δεδομένων.


Για οποιαδήποτε πληροφορία σε θέματα Προστασίας Δεδομένων, επικοινωνήστε με τα γραφεία της Ιεράς Μητροπόλεως Κορίνθου.