ΠΕΡΙ "ΜΑΡΤΥΡΙΚΩΝ" ΒΑΠΤΙΣΕΩΝ

Ἀριθμ. Πρωτ.    422                                                                                              Ἐν  Κορίνθῳ  τῇ    6 - 3 -2009  


Πρὸς

ἅπαντας τούς Πανοσ/τους καί Αἰδεσ/τους Ἐφημερίους τῆς καθ᾿ ἡμᾶς Ἀποστολικῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως.

Εἰς τὰς ἕδρας των.

ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Πανοσ/τοι, Αἰδεσ/τοι,

κατόπιν τοῦ ὑπ᾿ ἀριθμ. Πρωτ. 4325 π. ἔ./331/16-2-2009 Ἐγκυκλίου Σημειώματος τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος μὲ θέμα: «περὶ τῶν χρησιμοποιουμένων εἰς βαπτίσεις «μαρτυρικῶν» θέλομεν νὰ ἐνημερώσωμεν ὑμᾶς ὅτι ἔχει παρατηρηθῆ ἐσχάτως εἰς τὸ μυστήριον τοῦ Βαπτίσματος νὰ χρησιμοποιοῦνται «μαρτυρικά», τὰ ὁποῖα ὁλονὲν καὶ ἀπομακρύνονται ἀπὸ τὰ Χριστιανικὰ σύμβολα (π.χ. ματόχανδρες, Αἰγυπτιακοὶ σταυροί, ζώδια κ.λ.π.), γεγονὸς τὸ ὁποῖον ἀπᾲδει πρὸς τὸ μέγα τοῦτο Μυστήριον. Διὸ καὶ συνιστῶμεν ὑμῖν ὅπως μετὰ διακρίσεως ἀλλὰ καὶ σεβασμοῦ πρὸς τὴν παράδοσιν τῆς Ἁγίας ἡμῶν Πίστεως ἀντιμετωπίζητε τὸ ὡς εἴρηται πρόβλημα.

Καλὸν εἶναι, ὅταν προσέρχωνται οἱ γονεῖς διά νὰ προσδιορίσουν τὴν ἡμερομηνίαν τελέσεως τοῦ Ἱεροῦ Μυστηρίου, νὰ γίνωνται αἱ ἀναγκαῖαι συστάσεις οὐχὶ μόνον περὶ τῶν «μαρτυρικῶν», τὰ ὁποῖα ἄλλωστε προμηθεύεται ὁ ἀνάδοχος, ἀλλὰ καί περί τῆς λευκῆς ἐνδυμασίας τήν ὁποία πρέπει νά περιβάλεται κατά τό βάπτισμα ὁ νεοφωτίστος, τούς στολισμούς τῆς λαμπάδας μέ σύμβολα ἀπό «γελοῖα» (π.χ. Μίκυ Μάους κ.λ.π.) ἕως «βλάσφημα» (π.χ. Μπάτμαν, Σούπερμαν κ.λ.π.), τούς στολισμούς ἐντός καί ἐκτός τοῦ Ἱ. Ναοῦ (π.χ. με μπαλόνια παντός χρώματος, σχήματος, μεγέθους κ.τ.ὅ.) καί βεβαίως διά τήν ένδυμασίαν ὡς καί τήν ἀνευλαβῆ στάσιν τῶν γονέων, ἀναδόχων καί προσκεκλημένων καί γενικώτερον περὶ τοῦ σεβασμοῦ τοῦ Μυστηρίου τοῦ Βαπτίσματος, ἀξιοποιοῦντες τοιουτοτρόπως καὶ ὅσα ἠκούσθησαν εἰς τὴν 6ην Ἱερατικὴν ἡμῶν Σύναξιν (18 – 11 – 2008) ὑπὸ τοῦ Πανοσιολογιωτάτου Πρωτοσυγκέλλου τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Χαλκίδος Ἀρχιμ. κ. Νικοδήμου, εἰσηγητοῦ μὲ θέμα: «ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΒΑΠΤΙΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ Η ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗ ΤΟΥ ΣΗΜΕΡΑ».

Ὑποχρέωσις πάντων εἶναι ὁ σεβασμὸς εἰς τὰ ἱερὰ καὶ τὰ ὅσια τῆς Ἀμωμήτου ἡμῶν Πίστεως καὶ ποιμαντικὴ ὑποχρέωσις ὑμετέρα νὰ διαφωτίζητε συμφώνως πρὸς αὐτὰ τὸ ὑμέτερον ποίμνιον, ὥστε νά ἀποφεύγονται ἀστοχίαι καί νά τηρεῖται ὁ σεβασμός τοῦ βασικοῦ αὐτοῦ Μυστηρίου τῆς Ἐκκλησίας μας.

«Στῶμεν καλῶς» πατέρες, «οἱ καιροὶ οὐ μενετοί», ἀναλάβετε τὰς ποιμαντικάς ὑμῶν εὐθύνας, ἀναλογιζόμενοι ὅτι οἱ πάντες ἐλυτρώθημεν «τιμίῳ αἵματι» (Α’ Πετρ. α’, ια).

Εὐχέτης σας ἐν ἀγάπῃ πατρικῇ

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

Ο ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ