ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΠΕΡΙ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

Ἐν Κορίνθῳ τῇ 15ῃ - 9 -2009

Πρὸς
ἅπαντας τούς Πανοσ/τους καί Αἰδεσ/τους Ἐφημερίους τῆς καθ᾿ ἡμᾶς Ἀποστολικῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως.
Εἰς τὰς ἕδρας των.

Διά τοῦ παρόντος ἐντελλόμεθα ὑμῖν ὅπως τήν Κυριακήν 20ην Σεπτεμβρίου ἐ.ἔ. ἀναγνώσητε ἐπ᾿ Ἐκκλησίαις, εὐθύς μετά τό τέλος τῆς Θ. Λειτουργίας, τήν συνημμένην τῷδε ἀνακοίνωσιν τοῦ Γενικοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Λυκείου Κορινθίας καί ἀναρτήσητε αὐτήν ἐπί τήν θύραν τοῦ Ἱεροῦ ὑμῶν Ναοῦ πρός ἐνημέρωσιν τῶν ἐνδιαφερομένων.

Μετ᾿ εὐχῶν πατρικῶν καί ἀγάπης
Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
† Ο ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ