ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΠΕΡΙ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ 

Ἀριθμ. Πρωτ. 1409
Ἐν Κορίνθῳ τῇ 7ῃ - 10 - 2008

Πρὸς ἅπαντας τοὺς Πανοσ/τάτους καὶ Αἰδεσ/τάτους Ἐφημερίους τῆς καθ᾿ ἡμᾶς Ἱερᾶς Ἀποστολικῆς Μητροπόλεως. 
Εἰς τὰς ἕδρας των. 

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 

Πανοσ/τατοι, Αἰδεσ/τατοι,
ἀπὸ τῆς 1ης Ἰανουαρίου ἐ.ἔ., ἡμέρα κατά τήν ὁποία ἀνέλαβαν τὰ καθήκοντά τους τὰ νέα Ἐκκλησιαστικὰ Συμβούλια, ἕως σήμερα ἔχει παρέλθη διάστημα ἐννέα (9) μηνῶν. Μέ λύπη ὅμως καί δυσφορία διαπιστώνεται ὅτι κατ᾿ αὐτὸ τὸ χρονικό διάστημα ἐμφανίσθηκαν τὰ ἑξῆς ἀπαράδεκτα φαινόμενα: 1) Νὰ μὴν ἔχουν ἀκόμη παραλάβει πολλὰ ἀπό τά νεοδιορισθέντα Ἐκκλησιαστικά Συμβούλια, ὥστε νὰ ἐμποδίζωνται νὰ ἀσκοῦν τὰ καθήκοντά τους. 2) Νὰ παραιτοῦνται ὁμαδικῶς ἀπό την ἄσκηση τῶν καθηκόντων τους Ἐκκλησιαστικοί Σύμβουλοι. 3) Νὰ καταγγέλλουν μέλη Ἐκκλησιαστικῶν Συμβουλίων τὴν ὕπαρξη ἀκόμη, «κρυφῶν ταμείων» καὶ τὴν διαχείριση τους εἴτε ἀπὸ τούς ἱερεῖς μόνο καὶ Ἐκκλησιαστικούς Συμβούλους τῆς «ἀρεσκείας» τους, εἴτε ἀπὸ ἕνα ἢ δύο Ἐκκλησιαστικούς Συμβούλους ἐρήμην τοῦ Προέδρου καὶ τῶν λοιπῶν μελῶν. 

Ὅλ᾿ αὐτά μᾶς λυποῦν ὑπερβαλλόντως, διότι εἴχαμε τήν ἐλπίδα ὅτι στὸ διάστημα αὐτὸ τῶν δύο ἐτῶν θὰ εἶχαν δρομολογηθῇ τὰ πράγματα τῶν Ἱερῶν Ναῶν ἐπὶ τὰ βελτίω μὲ ἀπώτερο σκοπὸ τὴν τέλεια ἐξυγίανση τῶν καταστάσεων, οἱ ὁποῖες ἀπάδουν πρὸς τὸν χαρακτήρα τῆς Ἱερᾶς μας ἀποστολῆς, ἐκθέτουν ἀνεπανόρθωτα τὴν Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ μας σκανδαλίζοντας ἰδιαίτερα σ᾿ αὐτές τίς πονηρές ἡμέρες τούς χριστιανούς μας καί δίδουν ἀφορμή σ᾿ ὅσους κάνουν θόρυβο νά ἀσκοῦν τήν ἀδυσώπητη «κριτική» τους. Ἕως τῆς στιγμῆς αὐτῆς, ἐν πολλοῖς, διαψευσθήκαμε ὡς πρὸς τίς προσδοκίες μας, γι᾿ αὐτό καὶ κρούουμε τὸν κώδωνα τοῦ κινδύνου πρὸς ἀποφυγὴν δυσαρέστων καταστάσεων, ἀφοῦ καὶ ἡ ἀνοχὴ ἔχει ὅρια καὶ ἡ «καρδιὰ» συνεργάζεται μέ τήν λογική καί τήν καθαρότητα … 

Ἔτσι σᾶς παραγγέλλω ὅπως τὸ ταχύτερο δυνατὸ συμμορφωθῆτε πρὸς τίς δοθεῖσες συμβουλές - ὁδηγίες μου οἱ ὁποῖες σας δόθηκαν τόσον κατὰ τίς Ἱερατικές Συνάξεις ὅσον καὶ κατὰ τίς Συνάξεις τῶν μελῶν τῶν Ἐκκλησιαστικῶν Συμβουλίων καί ἀπό ἐμέ ἀλλά καί άπό τό οἰκονομικό ἐπιτελεῖο τῆς Μητροπόλεώς μας. ΑΠΑΙΤΩ νά συνεργάζεσθε ἁρμονικῶς μέ ὅλα τά μέλη τῶν Ἐκκλησιαστικῶν Συμβουλίων. ΕΠΙΜΕΝΩ νά ἀποφεύγετε τὸν φατριασμὸ στό σῶμα τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου. ΘΕΛΩ νά ἀσκῆτε χρηστὴ διοίκηση. ΣΥΝΙΣΤΩ νά μή χρησιμοποιῆτε τὴν παραδιαχείριση. ΚΑΙ ΕΜΜΕΝΩ ΕΠΙΤΑΚΤΙΚΑ νά ἐνεργῆτε τά πάντα Κανονικῶς καὶ Νομίμως. Τὰ ὅρια ἐξαντλήθηκαν καὶ δυστυχῶς ἡ ἀνυπακοὴ μερικῶν μαζί μέ τήν ἐμμονή, νά ἐργάζεσθε κατὰ τὸ δοκοῦν μᾶς ΕΞΑΝΑΓΚΑΖΕΙ, εἰς τὴν λήψη μέτρων ἄλλου εἴδους, στὰ ὁποῖα ἐμπόνως μὲν καθηκόντως δέ θά ὁδηγηθοῦμε … 

Οἱ διορισθέντες Ἐκκλησιαστικοί Ἐπίτροποι εἶναι τ ῆ ς ἰ δ ι κ ῆ ς σ α ς ἐ π ι λ ο γ ῆ ς, ὡς ἐκ τούτου εἶναι παράδοξο τὸ γεγονὸς πρίν λίγους μῆνες νὰ ἦσαν «οἱ ἄριστοι» καὶ σήμερα νά εἶναι «οἱ χείριστοι». Ἤ μήπως τότε μποροῦσαν νὰ προσφέρουν τίς ὑπηρεσίες τους καὶ σήμερα ἀδυνατοῦν λόγῳ «ἐπαγγελματικῶν δραστηριοτήτων» καί μάλιστα ΟΜΑΔΙΚΩΣ !!! 

Oι παραιτήσεις Ἐκκλησιαστικῶν Συμβούλων ὡς καὶ ἡ ἄρνηση ἀναλήψεως καθηκόντων ἀπὸ τά ἀναπληρωματικά μέλη ἐπιδέχονται ἑρμνηνεία καὶ αὐτή κατατείνει στό συμπέρασμα (τό ὁποῖο πολλοί μᾶς «ἐξομολογήθηκαν») ὅτι ὁ ἱερεὺς – πρόεδρος δὲν ἐμπνέει ἐμπιστοσύνη!!! Γιατὶ ;;; Μήπως «συμβαίνει κάτι», τὸ ὁποῖο πάση θυσία δέν πρέπει νά γνωρίζει ὁ Μητροπολίτης; Καὶ τί μπορεῖ νὰ εἶναι αὐτό; Μήπως οἱ «σιωπηρές» παραιτήσεις «λόγῳ ὑγείας» ἐκκωφαντικά καταγγέλλουν δυσάρεστες καταστάσεις; Καὶ ἐπειδὴ «κάτι συμβαίνει» σᾶς γνωρίζουμε ὅτι ἀπὸ τώρα καὶ εἰς τὸ ἑξῆς ὁμαδικές παραιτήσεις Ἐκκλησιαστικῶν Συμβουλίων αὐτομάτως πιά θά ἐλέγχονται μέ τήν βοήθεια τοῦ Εἰσαγγελέως, ὅπως δυστυχῶς θά πράξωμε σέ πέντε (5) ἐξόφθαλμες περιπτώσεις. 

Θέλω νά πιστεύω ὅτι γιά τελευταία φορά ἐπανερχόμαστε στό θέμα αὐτό. Μετά τήν ἀνά χείρας Ἐγκύκλιο ἡ ἀντιμετώπιση παρομοίων καταστάσεων θά εἶναι ἄκρως ὑπηρεσιακή. 

Ἡ ἀπαίτησή μας εἶναι νά εἶσθε συνεπεῖς στὰ καθήκοντά σας, ἐργαζόμενοι στὸν ἀμπελῶνα τοῦ Κυρίου μέ ζῆλο, προθυμία καὶ φόβο Θεοῦ, ὁ Ὁποῖος ἄλλωστε ἔχει τὸν τελευταῖο λόγο στὰ ἔργα καὶ τίς πράξεις μας καὶ ὁ Ὁποῖος δὲν «ξεγελιέται». 

Μέ τήν πεποίθηση ὅτι μπορεῖτε νά καταλάβετε τά μηνύματα τῶν καιρῶν καί τήν βεβαιότητα ὅτι δέν θέλετε νά δώσετε ἄλλο νερό στόν μῦλο τῶν διωκτῶν καί συκοφαντῶν τῆς Ἐκκλησίας ἀλλά καί τήν ἐλπίδα ὅτι ἡ Κορινθιακή Ἐκκλησία θά ἀποτελέσει πρότυπο ἐφαρμογῆς τῶν ἐντολῶν τοῦ Ἱδρυτοῦ της Ἀποστόλου τῶν Ἐθνῶν Παύλου πού ἔγραφε ὅτι στήν Ἐκκλησία τά πάντα «εὐσχημόνως καί κατά τάξιν γινέσθω» εὔχομαι τήν πιστή καί ἀπαρέγκλητη τήρηση τῶν ἀνωτέρω ὡς καί τήν καλή συνεργασία μέ τά Ἐκκλησιαστικά Συμβούλια καί διατελῶ, 

Μέ εὐχές πατρικές καί ἀγάπη Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ 

† Ο ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ 

Κοινοποίησις: Φ. Ἐγκυκλίων παρ᾿ ἡμῖν.