ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΠΕΡΙ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΤΕΛΟΥΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ 

Αριθμ. Πρωτ. 829
Εν Κορίνθω τη 9/5/2008

Πρὸς άπαντας τοὺς Πανοσ/τους καί Αιδεσ/τους Εφημερίους, ἁπάσας τάς Ἱεράς Μονάς, τά Ἱερά Ἡσυχαστήρια καί εὐαγῆ Ἱδρύματα τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἱερᾶς Ἀποστολικῆς Μητροπόλεως. 
Εἰς τάς ἕδρας των. 

ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 

Διὰ τοῦ παρόντος, ὑπενθυμίζομεν ὑμῖν τὴν ὑποχρέωσιν ἁπάντων τῶν Νομικῶν Προσώπων Δημοσίου καί Ἰδιωτικοῦ Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ. , Ν.Π.Ι.Δ.) ὅπως καταθέσουν ἐντὸς τῶν ὁριζομένων προθεσμιῶν, ἤτοι ἀπὸ 15ης ἕως καί τέλους τοῦ μηνὸς Μαΐου ἐ.ἔ., βάσει τοῦ τελευταίου ἀριθμοῦ τοῦ Α.Φ.Μ. των, συμφώνως τῷ νόμῳ 3634/2008 ( Φ.Ε.Κ. 9Α/29-1-2008) (βλπ. σχετ. ΠΟΛ. 1052, ΠΟΛ 1075,ΠΟΛ 1079) εἰς τάς κατὰ τόπους Δ.Ο.Υ. Δήλωσιν ἑνιαίου Τέλους Ἀκινήτων (Ε.Τ.Α.Κ.).
Ἡ ὑποβολὴ δηλώσεως εἶναι ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ. Εἰς περίπτωσιν, καθ᾿ ἥν δέν δηλωθοῦν τὰ ἀκίνητα, δέν θὰ ἀναγνωρίζεται ἡ κυριότης, δηλαδὴ οὐδεμία δικαιοπραξία θὰ εἶναι δυνατή.
Διὰ τὸν τρόπον συμπληρώσεως τῶν Δηλώσεων δύνασθε νά ἀπευθύνεσθε εἰς τάς κατὰ τόπους Δ.Ο.Υ. 

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
+ Ο ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ

Κοινοποίησις:
1) Φ.Ἐγκυκλίων παρ᾿ ἡμῖν.