ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΙΣ ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΕΙΣ ΤΟΝ ΜΑΚΑΡΙΩΤΑΤΟΝ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΝ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΙ ΠΑΣΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ κ.κ. ΙΕΡΩΝΥΜΟΝ β’ ΤΗΝ 28ην ΙΟΥΝΙΟΥ 2009 ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΟΠΥΛΑΙΑ ΤΟΥ ΚΑΘΕΔΡΙΚΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΑΥΛΟΥ ΚΟΡΙΝΘΟΥ

ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΙΣ ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΕΙΣ ΤΟΝ ΜΑΚΑΡΙΩΤΑΤΟΝ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΝ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΙ ΠΑΣΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ κ.κ. ΙΕΡΩΝΥΜΟΝ β’ ΤΗΝ 28ην ΙΟΥΝΙΟΥ 2009 ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΟΠΥΛΑΙΑ ΤΟΥ ΚΑΘΕΔΡΙΚΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΑΥΛΟΥ ΚΟΡΙΝΘΟΥ

Ἰδού καί πάλι, Μακαριώτατε Ἀρχιεπίσκοπε Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κ.κ. Ἱερώνυμε, Σεβασμιώτατοι ἅγιοι συνοδικοί, Σεβασμιώτατοι καὶ Θεοφιλέστατοι ἅγιοι ἀδελφοί, Ἐξοχώτατε κ. Ὑπουργέ Αἰγαίου καί Νησιωτικῆς Πολιτικῆς, Ἐντιμότατοι κ. Βουλευταί, κ. Νομάρχα, κ. Δήμαρχε Κορινθίων καὶ λοιποὶ ἄρχοντες, κ. Ἐκπρόσωποι τῶν Στρατιωτικῶν, Ἀστυνομικῶν καὶ λοιπῶν ἀρχῶν τοῦ Νομοῦ μας, Ἱερὲ Κλῆρε καὶ πιστέ Λαὲ τοῦ Θεοῦ, ἰδοὺ, ἡ ἀνὰ τοὺς αἰῶνας ἐπιβεβαίωσις τῆς ἐνοραματικῆς πρός τόν Παῦλο τόν Κλητό Ἀπόστολο ῥήσεως τοῦ Θεοῦ «... λαὸς ἐστὶ μοι πολὺς ἐν τῇ πόλει ταύτῃ» (Πράξ. ιη’, 10). Ἡ «ἀφνειός» Κόρινθος, ἡ ξακουστὴ διά τὸν πλοῦτο καὶ τὴν χλιδὴ της ἔμεινε καὶ παραμένει ξακουστή, μετὰ τὴν ἀνωτέρω διαβεβαίωσι ἐκ τοῦ ἀψευδοῦς στόματος τοῦ Κυρίου μας, διά τὴν εὐσέβειά της. Πολὺς λαὸς τοῦ Κυρίου, Μακαριώτατε, συναθροισθείς ἐδῶ τιμᾷ καὶ μεγαλύνει τὸν προστάτη του, τὸν φωτιστὴ τῆς Ἑλλάδος ὅλης, τὸν Ἀπόστολο τῶν Ἐθνῶν, τὸν Μέγα Παῦλο. Καὶ τοῦτο, διά νὰ ἐνθυμηθῶ καὶ τοὺς λόγους τοῦ ἀοιδίμου προκατόχου μου τοῦ μετέπειτα Ἀρχιεπισκόπου Ἀμερικῆς κυροῦ Μιχαὴλ Κωνσταντινίδη, «διότι ὁ Παῦλος εἶναι ὁ μεγαλύτερος τῶν Ἀποστόλων, ἀφοῦ ὁ ἴδιος λέγει «περισσότερον πάντων ἐκοπίασεν». Ὁ Παῦλος εἶναι «σκεῦος τῆς ἐκλογῆς» τοῦ Ἀναστάντος καὶ Δεδοξασμένου Κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ. Ὁ Παῦλος εἶναι ὁ ἐκπολιτιστής τῆς ἀνθρωπότητος. Ὁ Παῦλος, εἶναι ὁ Πρῶτος μετὰ τὸν Ἕνα, τὸν Ἰησοῦν Χριστόν. Ὁλόκληρος ἡ σημερινὴ Εὐρώπη ὀφείλει τὸν πολιτισμὸν της εἰς Παῦλον τὸν Ἀπόστολον». Εὐγνώμονες ὅθεν καὶ ἡμεῖς ἀποδίδομεν σήμερον τὴν ὀφειλομένην τιμὴν καὶ υἱοπρεπῶς μεγαλύνομεν τὰ τέκνα «τὰ ἀγαπητὰ» (Α’ Κορ. δ’, 14) τὸν Πατέρα, οἱ μαθηταὶ τὸν διδάσκαλον, οἱ φωτισθέντες τὸν Φωτιστήν, αἱ ψυχαὶ τὸν νυμφαγωγὸν καὶ ἁρμοστὴν τους μετὰ τοῦ Νυμφίου Χριστοῦ, ἀφοῦ κατὰ τὴν πρός Κορινθίους ρῆσιν του «... ὑμεῖς Χριστοῦ, Χριστὸς δὲ Θεοῦ» (Α’ Κορ γ’, 28).
Εἰς τὰ πλαίσια τῶν ὀφειλετικῶν ἐκδηλώσεων πρὸς τιμὴ καὶ μνήμη, του ἕως τρίτου οὐρανοῦ ἁρπαγέντος θείου Παύλου (πρβλ. Β’ Κορ. ιβ’, 2), ὑπὸ τὸν τίτλο «ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΠΑΥΛΕΙΑ» συγκαταλέγεται καὶ ἡ σεπτὴ ὑψηλὴ παρουσία Σας, Μακαριώτατε, ὁμοῦ μετὰ τῶν Ἁγίων Συνοδικῶν Ἐκπροσώπων καὶ τῶν λοιπῶν Ἁγιωτάτων Ἀρχιερέων ἐδῶ εἰς τὴν πόλι τῆς Κορίνθου, μετά ἀπό πρόσκλησι τῆς ταπεινότητός μου καί κατόπιν τῆς ἀποφάσεως τῆς Διαρκοῦς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος ὅπως ὁ Ἑσπερινός τῆς Ἑορτῆς τοῦ Ἀποστόλου Παύλου τελεῖται ὑπ᾿ αὐτῆς στήν Κόρινθο.
Καί ἐσεῖς, Μακαριώτατε, μετὰ πολλῆς προθυμίας καὶ εὐγενίας, ὅπως πάντοτε πράττετε, περιβάλλατε διά τοῦ κύρους Σας τὴν ὡς ἄνω σεπτὴ Ἀπόφασι καὶ υἱοθετήσατε αὐτή, ὥστε διά δευτέρα φορά ἀπὸ τῆς ἀνόδου Σας εἰς τὸν ἔνδοξο θρόνο τοῦ «κλεινοῦ ἄστεως» νὰ Σας ὑποδεχόμεθα εἰς τὴν «διθάλασσον» Κόρινθον ἐπ᾿ εὐκαιρίᾳ τῆς μνήμης τοῦ κοινοῦ μας Προστάτου καί γεννήτορος τῆς Ἐκκλησίας μας Ἀπ. Παύλου.
Ἀψηφίσαντες κόπους καὶ μόχθους περιποιεῖτε ἰδιαίτερη τιμὴ σήμερα διά τῆς εὐλογητῆς παρουσίας Σας εἰς Ἐμὲ, τὸν ταπεινὸ Ἐπίσκοπο καὶ Μητροπολίτη τῆς Ἀποστολικῆς αὐτῆς Θεοσώστου Ἐπαρχίας, εἰς τὸν εὐαγῆ Κλῆρο, εἰς τοὺς Ἐντιμότατους Ἄρχοντες, εἰς τὸν Εὐσεβέστατο καὶ εὐγενῆ καθ᾿ ὅλα Λαὸ τῆς Κορινθίας, διό καὶ τὸν Τρισάγιο Θεὸ δοξολογοῦμε καὶ Ἐσᾶς ἐκ βαθέων εὐχαριστοῦμε.
Εἰς ἀνάμνησιν ἀγαθὴν τῆς ἐφετινῆς τιμητικῆς καὶ ἱστορικῆς πλέον, ὡς καθιερώθηκε, παρουσίας Σας εἰς τὰ «Γ’ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΠΑΥΛΕΙΑ» Μακαριώτατε, δεχθῆτε παρακαλῶ τὴν μικρή αὐτή προσφορὰ τῆς ἀγάπης ὅλων ἡμῶν Ἐπισκόπου, Κλήρου, Ἀρχῶν καὶ Λαοῦ καὶ ὁσάκις θὰ φέρετε ταῦτα ἐπὶ τοῦ στήθους Σας, Σᾶς παρακαλῶ νὰ ἐγκολπώνεσθε ἀγαπητικά ὅλο τὸ ἀπό τόν Θεό ἐμπιστευμένο εἰς ἐμέ ποίμνιο, τὸ ὁποῖο δι᾿ ἐμοῦ ἐκζητεῖ τίς θεοπειθεῖς Σας εὐχές. Κατόπιν αὐτῶν παρακαλοῦμε Ἐσᾶς προσωπικῶς, Μακαριώτατε, ὡς καί πάντας, τοὺς μεγαλύνοντες τὴν εὔσημη αὐτή ἡμέρα διά τῆς τιμητικῆς παρουσίας τους, ἁγιωτάτους Ἀρχιερεῖς, ὅπως ὑψώσετε ἱκέτιδες χεῖρες καὶ δεηθῆτε τοῦ Κυρίου ὑπὲρ εἰρήνης καὶ καταστάσεως τοῦ σύμπαντος κόσμου. Ὑπὲρ εὐσταθείας πασῶν τῶν ἁγίων τοῦ Θεοῦ Ἐκκλησιῶν, τὴν μέριμνα τῶν ὁποίων εἶχε ὁ σήμερα τιμώμενος Ἅγιος Ἀπόστολος Παῦλος (Β’ Κορ. ια’, 28) - καὶ ποὺ πρὸς τιμὴν Του, ἐπικεφαλῆς ἐκ τῶν ἐγγὺς καὶ τῶν μακρὰν τοπικῶν Ἐκκλησιῶν Ἀρχιερεῖς προσέδραμαν ἐνταῦθα -, ὑπὲρ σωτηρίας καὶ ἀντιλήψεως τοῦ Εὐσεβοῦς αὐτοῦ Κλήρου καὶ Λαοῦ, ὥστε διά τῆς πιστῆς τηρήσεως τῶν Ἀποστολικῶν Αὐτοῦ προσταγμάτων: «παρακαλῶ οὖν ὑμᾶς μιμηταί μου γίνεσθε» (Α’ Κορ. δ’, 16) ἀποδειχθοῦμε ἐμεῖς, οἱ ἐν Κορίνθῳ οἰκοῦντες, καθώς καὶ πάντες οἱ Ὀρθόδοξοι πιστοί «Θεοῦ γεώργιον, Θεοῦ οἰκοδομή» (Α’ Κορ. γ’, 9).
Ὅμως καὶ ἐμεῖς μὲ τὴν σειρά μας καὶ ἕνεκα εὐλαβείας ταπεινῶς, εὐχόμεθα διά πρεσβειῶν τοῦ Ἐνδόξου Ἀποστόλου Παύλου τοῦ Οὐρανοβάμονος, τήν παρὰ τοῦ Ἁγίου Θεοῦ ἐνίσχυσι, εἰς Ἐσᾶς Μακαριώτατε, Σεβασμιώτατοι καὶ Θεοφιλέστατοι ἅγιοι ἀδελφοὶ, πρὸς συνέχισιν τοῦ πολυεθύνου ὑψηλοῦ καὶ πολυσχιδοῦς Ἐκκλησιαστικοῦ ἔργου Σας διά τὴν ὠφέλεια τοῦ ἐμπιστευθέντος εἰς ἅπαντες Ὑμᾶς τούς Ἀρχιερεῖς φιλοχρίστου Ποιμνίου ἀλλὰ καὶ δόξαν τῆς Ὀρθοδόξου μας Ἐκκλησίας, κατασπαζόμενοι Ὑμᾶς ἐν φιλήματι ἁγίω, καί παραμένοντες ἀκόμη ἀγαπητὸς καί ἐλάχιστος ἐν Χριστῷ ἀδελφός.
«Καλῶς ὁρίσατε» στὴν Ἀποστολικὴ αὐτή Καθέδρα Μακαριώτατε, Σεβασμιώτατοι, Θεοφιλέστατοι. Ἀς εἶναι τὰ ἔτη Σας πολλά καί ἀπροσμέτρητα.